Výroční setkání sítě RAY v Praze. Výzkumníci diskutují o výzvách a budoucnosti výzkumu v oblasti vzdělávání mládeže

Setkání sítě, které probíhá jednou ročně, pořádáme v Praze při příležitosti českého předsednictví v Radě EU.  

Přes sedmdesát výzkumníků se společně se zástupci národních agentur, které spravují programy Erasmus+ a Evropský sbor solidarity, věnuje otázkám výzkumu v oblasti priorit evropských vzdělávacích programů. Zabývají se identifikací budoucích témat, na která by se měl výzkum zaměřit, i možnostmi efektivního využití výzkumných výsledků.

RAY_Meeting

V úvodním panelu věnovaném roli výzkumu v oblasti mládeže v dobách krize vystoupili Agnieszka Rybińska, vedoucí výzkumného týmu z polské agentury pro Erasmus+, Aine O´Gorman pracovnice s mládeží věnující se tématu klimatu, Alicja Pawluczuk, výzkumnice v oblasti digitální inkluze, Tanja Strecker z mezinárodního výzkumného týmu RAY a Babis Papaioannou z generálního ředitelství Evropské komise pro vzdělávání, mládež, sport a kulturu.

Během debaty byla vyzdvižena důležitost národních agentur, jako je Dům zahraniční spolupráce (DZS), nejen jako úřadu administrujícího evropské vzdělávací programy, ale jako aktivního hráče v oblasti vzdělávání, který přispívá k rozvoji inovací, nyní i prostřednictvím podpory čtyř priorit programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity – inkluze, digitalizace, participace a udržitelnost.

Priority programů byly námětem i dalších příspěvků debaty. Alicja Pawluczuk připomněla, že digitální tranzice není jen o využívání digitálních technologií. Je třeba vzít v úvahu etické a environmentální otázky digitalizace a to, jakým způsobem digitální nástroje mění naše vnímání nebo sociální vazby.

Tanja Strecker vznesla otázku, jak správně uchopit podporu participace mládeže, tak aby aktivity mladých lidí byly skutečně viditelné a aby jejich hlas byl slyšet. Vyzdvihla, že pracovníci s mládeží se mají snažit vést mladé lidi nejen k tomu, aby sami měnili své návyky, například ve vztahu k životnímu prostředí, ale především k tomu, aby viděli širší souvislosti a chápali, v jakých oblastech bude mít změna opravdový význam.

„Roli zkoumání dopadů mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání přikládáme mimořádný význam. Chceme dobře porozumět jaký dopad má mezinárodní zkušenost na jednotlivce, instituci, region, stát i Evropu. Ukazuje se, že investice do vzdělání mladých lidí je z pohledu dopadu jedno z nejlépe utracených eur z rozpočtu Evropské unie.“ vysvětluje ředitel DZS Michal Uhl.

RAY je výzkumná síť působící ve 34 státech Evropy, která se zaměřuje na analýzu evropských vzdělávacích programů pro mládež. Centra RAY působí při národních agenturách spravujících programy Erasmus+ a Evropský sbor solidarity. Česká republika je jednou ze zakladatelských zemí, která stála u zrodu sítě v roce 2008.

Cílem výzkumů, které RAY realizuje, je poskytnout zpětnou vazbu samotným národním agenturám, které evropské vzdělávací programy pro mládež spravují, ale také Evropské komisi, která je financuje a stanovuje jejich pravidla, stejně tak jako politikům na regionální, národní i evropské úrovni, kteří mohou na základě výsledků analýz dále formovat vzdělávací politiku. Výsledky však mohou být užitečné také pro samotné organizace a pracovníky v oblasti neformálního vzdělávání mládeže, kteří hledají způsoby, jak zlepšit svou práci a reagovat na aktuální společenské výzvy.

V současné době se RAY zabývá jedenácti tematickými oblastmi:

  • RAY COR – dopady pandemie covid-19 na práci s mládeží v Evropě
  • RAY COMP – rozvoj dovedností a budování kapacit v programu Erasmus+ v sektoru mládeže
  • RAY DIGI – digitalizace v evropských vzdělávacích programech pro mládež
  • RAY INNO – význam projektů strategických partnerství v programu Erasmus+ mládež na rozvoj inovací
  • RAY LEARN – strategie a postupy pro rozvoj organizací a sítí v sektoru mládeže
  • RAY MON – výstupy a dopady programu Erasmus+ z pohledu účastníků a koordinátorů projektů
  • RAY SOC – implementace programu Evropský sbor solidarity
  • RAY STRAT – jak evropské vzdělávací programy pro mládež přispívají k naplňování strategií mládeže