Rada EU přijala dokument o sociální dimenzi udržitelné Evropy pro mládež

Ministři zodpovědní za agendu mládeže přijali závěry Rady podporující roli mládeže v tvorbě environmentálních politik.

Závěry Rady o sociální dimenzi udržitelné Evropy pro mládež zdůrazňují úlohu mladých lidí jakožto klíčových aktérů při implementaci Agendy pro udržitelný rozvoj 2030, přijaté Valným shromážděním OSN v roce 2015, a Zelené dohody pro Evropu. Rada v závěrech mimo jiné vyzývá členské státy a Evropskou komisi, aby prozkoumaly způsoby, jak zvýšit zapojení mladých lidí do politického procesu, a to zejména mladých ze znevýhodněného prostředí a jak brát v potaz úhel pohledu mládeže ve všech politikách a na všech úrovních veřejné správy. 

Vzděláváním k udržitelným a inkluzivním společnostem 

Členské státy a Evropská komise mají také podporovat příležitosti pro výchovný a vzdělávací personál a pracovníky s mládeží, aby jim bylo umožněno rozvíjet své znalosti, dovednosti a kompetence nezbytné k řešení otázek sociálního začleňování a udržitelného rozvoje. Rada v dokumentu dále vyzývá členské státy, aby plně využívaly programů Erasmus+, Evropský sbor solidarity a Evropský sociální fond plus

Nově schválený dokument navazuje na evropské cíle v oblasti mládeže, které jsou součástí Evropské strategie pro mládež z roku 2018. Závěry odkazují zejména na dva cíle: cíl č. 3: Inkluzivní společnosti, který se zaměřuje na to, aby mladí lidé v Evropě měli plný přístup ke svým sociálním právům a cíl č. 10: Udržitelná zelená Evropa. Ten má za úkol dosáhnout společnosti, v níž jsou všichni mladí lidé aktivní a vzdělaní v oblasti životního prostředí a schopni docílit v každodenním životě pozitivních změn. Dokument vznikl také v reakci na výstupy Evropského roku mládeže 2022 s cílem zvýšit účast mladých lidí na procesech tvorby politik. 

Duševní zdraví jako jedna z priorit 

Ministři se v dokumentu také shodli, že mladí lidé v současnosti čelí různým problémům, mezi něž patří i důsledky pandemie Covidu-19, ruské válečné agrese proti Ukrajině, energetické krize a změny klimatu. Zdůraznili, že je třeba věnovat se oblasti duševního zdraví, jelikož v posledních letech roste počet mladých lidí, kteří se potýkají s psychickými problémy. Rada proto vyzvala členské státy, aby prostřednictvím přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a zdravotnickým službám podporovaly „gramotnost v oblasti duševního zdraví“. 

Rada v závěrech dále vyzývá Evropskou komisi, aby propagovala a podporovala kros-sektorální přístup a synergie s ostatními iniciativami jako např. ‘Education for Climate Coalition´, Doporučením Rady o učení pro environmentální udržitelnost a Novým Evropským Bauhausem.  

Mimo přijetí závěrů o sociální dimenzi udržitelné Evropy pro mládež Rada také jednala o způsobech, jak zlepšit sociální začlenění mladých lidí v EU, zejména vysídlených Ukrajinců. Schválila také Usnesení Rady o výsledcích 9. cyklu Dialogu EU s mládeží a Usnesení Rady o revizi Pracovního plánu Evropské strategie mládeže na období 2022-2024.  

Více informací se dozvíte na webových stránkách Rady EU.