Konference SchooLink se věnovala vzdělávání dětí v předškolním a mladším školním věku

Dvoudenní akce se konala v Ostravě a nabídla prostor pro sdílení informací a výměnu zkušeností.

SchooLink

Česko-slovenská konference věnovaná vzdělávání dětí ve věku do 11 let přivedla do ostravského Domu kultury Poklad na dvě stě učitelů a učitelek základních a mateřských škol ze všech koutů České republiky i Slovenska. 

VÝZNAM INTERNACIONALIZACE 

Konferenci zahájil svým příspěvkem ředitel Domu zahraniční spolupráce (DZS) Michal Uhl, který vyzdvihl význam internacionalizace pro získávání klíčových kompetencí. 

„Pokud chceme, aby škola učila žáky rozumět dnešnímu světu, je potřeba si uvědomit, že dnešní svět je velmi propojený a rychle se proměňuje. Proto bavíme-li se o kompetencích nutných pro život v tomto světě, raději než o klíčových kompetencích mluvím o globální kompetenci. Věřím, že o životě v propojeném světě můžeme žáky učit jedině tak, že je necháme onu propojenost zažít. Jinými slovy, věřím, že pokud chceme dosáhnout cílů stanovených jednotlivými strategickými dokumenty, neobejdeme se bez internacionalizace všech stupňů vzdělávání. Včetně základních, dokonce i mateřských škol.“ 

Ve video pozdravu přivítala účastníky konference také Martina Běťáková z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), která ocenila motivaci učitelů k dalšímu vzdělávání, které je předpokladem pro kvalitní vzdělávání žáků. 

Hlavní řečnice konference, Dana Pražáková z České školní inspekce, hovořila o významu předškolního vzdělávání a jeho vztahu k odkladu nástupu do základní školní docházky. 

„Podíl dětí, které v České republice nastupují na základní školu s odkladem, dosahuje v některých krajích až 20 %. Pro srovnání na Slovensku jsou to asi 3 %. Situaci může pomoci prohloubení individualizované práce s žáky na základě diagnostiky.“ 

INSPIROMAT 

Programová část s názvem INSPIROMAT představila osm inspirativních příkladů českých a slovenských škol, které aplikují inovativní výukové metody, mají zkušenosti s úspěšnými mezinárodními projekty nebo vědí, jak na inkluzi. 

 Řečnice na pódiu prezentovaly využití aplikace Mooveez ve výuce jazyků, projekty eTwinning při práci s dětmi se speciálními potřebami, inkluzivní postupy v lesní mateřské škole nebo výukový program SymWriter, který pomáhá při výuce dětí, které mají problémy se čtením, mají řečové vady nebo pocházejí z jiného jazykového prostředí.   

DISKUSNÍ FÓRA 

Po odpolední pauze následoval blok diskusních fór.  

Dana Pražáková navázala na svou prezentaci a v diskusi Inspekce ve školách a nač jste se váhali zeptat? s kolegyní Hanou Slanou osvětlila účastníkům roli školních inspektorů a jak mohou učitele v jejich práci podpořit. Na webových stránkách České školní inspekce (ČŠI) je dostupný aktuální přehled kritérií hodnocení, podle kterých ČŠI školy v letošním roce hodnotí, a také různé tematické dokumenty. 

Anna Stočesová Martinková z MŠMT představila nabídku finanční podpory na nákup digitálních technologií pro školy, kterou ministerstvo poskytuje v rámci Národního plánu podpory. Finance lze využít na nákup digitálních učebních pomůcek pro žáky nebo na prevenci digitální propasti. Více o této nabídce najdete na stránkách edu.cz/digitalizujeme.  

V diskusním fóru o možnostech mezinárodního vzdělávání pro MŠ a 1. stupeň ZŠ účastníci debatovali o přínosech těchto projektů pro žáky, učitele i školy, tak o různých bariérách, které jim v zapojení brání. Učitelé se nejčastěji obávají velké administrativní zátěže a jako další bariéru vnímají malou podporu vedení škol nebo nezájem kolegů. Naopak jako pozitivní vnímají, že mezinárodní spolupráce zvyšuje prestiž školy, pomáhá jako prevence syndromu vyhoření a podporuje samostatnost a rozvoj žáků. 

Na fóru Školní zralost – co a jak s předškolákem, které vedla Petra Malíková z Pedagogicko-psychologické poradny ve Znojmě si účastníci vyzkoušeli, jak může nedostatečný vývoj nebo různé specifické potřeby dítěte zkomplikovat jeho adaptaci na školní režim. Zkusili si například zavázat mašličku bez použití ukazováčku.  

PRAKTICKÉ WORKSHOPY 

Páteční program konference zakončila série osmi workshopů. Účastníci si vyzkoušeli relaxační techniky, badatelské pokusy, práci s VR brýlemi nebo robotickými pomůckami. Zjistili, jak učit žáky-cizince češtinu, jak se pustit do jednoduchých mezinárodních projektů online nebo jak využít digitální technologie pro výtvarnou a hudební výchovu. 

V sobotu se nabídka workshopů opakovala. Program doplnila Anna Kubíčková z České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání, která se věnovala rozvoji sociálních a emočních dovedností dětí. Upozornila, jak může dlouhodobý stres u dětí způsobit zpomalení jejich emočního vývoje. Učitelům poradila, jak s dětmi jednat, když různé stresové situace nezvládají.  

„Kromě senzorické regulace lze využít motorickou regulaci, ke které lze využít různé pomůcky. Děti můžou třeba něco tvrdšího mačkat, nebo naopak něco měkoučkého. Dítě může třeba sedět na speciálním podsedáku, který jim umožňuje se na židli vrtět a uspokojí tak jejich potřebu pohybu.“ 

Další informace o programu konference včetně prezentací a video záznamů budou k dispozici na schoolink.cz