Infoden představil centralizované výzvy v oblasti neformálního vzdělávání a mládeže

Jak na výzvy Budování kapacit v oblasti mládeže, Dobrovolnické týmy v oblastech s vysokou prioritou a Evropská mládež spolu?

Dne 10. února 2022 proběhl informační den, který se věnoval třem centralizovaným výzvám v rámci programů Evropský sbor solidarity a Erasmus+: Budování kapacit v oblasti mládeže, Dobrovolnické týmy v oblastech s vysokou prioritou a Evropská mládež spolu. Tyto aktivity se věnují neformálnímu vzdělávání v oblasti mládeže a cílí na organizace pracující s mládeží.  

Zástupci Evropské agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA) poskytli informace o politickém kontextu a politických cílech těchto výzev (Evropská strategie mládeže, Cíle mládeže, Evropský rok mládeže atp.) a byly představeny priority obou programů. Součástí události byla i diskuse s bývalými účastníky těchto výzev a se zapojenými organizacemi s cílem poskytnout inspiraci a na praktických příkladech ukázat, čeho může být v rámci těchto výzev dosaženo. Dalším bodem programu bylo představení portálu FTOP, obsahu projektových žádostí a procesu jejich podávání. Odpolední část programu se pak věnovala jednotlivým výzvám, jejich cílům a požadavkům. Událost byla zakončena částí Otázky a odpovědi.  

Výše zmíněné výzvy byly zveřejněny na podzim 2021 a v současné době jsou otevřeny na portálu pro podávání žádostí FTOP. Výzvy mají v tomto roce následující uzávěrky

  • Evropská mládež spolu – 22. března, 

  • Dobrovolnické týmy v oblastech s vysokou prioritou – 6. dubna, 

  • Budování kapacit v oblasti mládeže 7. dubna 2022. 

Nicméně se výrazně doporučuje podávat projektovou žádost nejpozději 48 h před samotnou uzávěrkou. Při včasném podání je totiž možné až do uzávěrky provádět úpravy, žádost stáhnout a znovu nahrát, současně se žadatelé vyhnou technickým problémům spjatým s případným přetížením a pádem portálu FTOP.  

Budování kapacit v oblasti mládeže představuje projekty mezinárodní spolupráce založené na mnohostranných partnerstvích mezi organizacemi působícími v oblasti mládeže v programových zemích a ve třetích zemích nepřidružených k programu. Projekty se zaměřují na podporu mezinárodní spolupráce a politického dialogu v oblasti mládeže a neformálního vzdělávání, které chápou jako hybnou sílu udržitelného sociálně-ekonomického rozvoje a dobrých podmínek mládežnických organizací a mladých lidí.  

Dobrovolnické týmy v oblastech s vysokou prioritou umožňují mladým lidem získat cenné zkušenosti v rámci rozsáhlých krátkodobých dobrovolnických projektů. Ty by měly řešit aktuální společenské výzvy v tzv. oblastech s vysokou prioritou, které každoročně stanovuje Evropská komise. Prioritami pro rok 2022 je prosazování zdravého životního stylu a uchovávání kulturního dědictví.  

Evropská mládež spolu cílí na nevládní (neziskové) organizace a veřejné subjekty; úkolem těchto aktivit je vytvořit sítě, které budou podporovat regionální partnerství a umožní mladým lidem v celé Evropě zakládat společné projekty. Dále by tyto sítě měly organizovat výměny mezi různými zeměmi a nabízet příležitosti pro neformální či informální odbornou přípravu pro mladé lidi z celé Evropy a podporovat odbornou přípravu (např. pro vedoucí mládeže), a to prostřednictvím fyzických i on-line aktivit. 

Z této informační události je možné zhlédnout záznam. Více informací o těchto výzvách naleznete v programové příručce Evropského sboru solidarity a v příručce programu Erasmus+.