Evropské univerzity: do výzvy 2022 bylo podáno celkem 52 žádostí

Erasmus+ CZELO

Třetí výzva pro podávání žádostí o projekty Evropských univerzit měla uzávěrku v březnu 2022. Přečtěte si, jaký o ni byl zájem.

Po dvou pilotních výzvách (2019 a 2020) byla v listopadu loňského roku vypsána další výzva pro předkládání návrhů na podporu projektů Evropských univerzit. Ta zaujala celkem 52 konsorcií sdružujících na 350 vysokoškolských institucí z celé Evropy. Čísla jasně dokazují vysoký zájem vysokoškolských institucí o iniciativu Evropských univerzit a o posilování mezinárodní spolupráce ve vysokoškolském sektoru napříč Evropou.

Rozpočet výzvy pro rok 2022 činí dosud rekordních 272 milionů eur. Z něj bude podpořena jak intenzivnější spolupráce řady stávajících sítí, které si přejí ve svých aktivitách pokračovat, tak vznik nových aliancí. V rámci Tématu 1 (Zintenzivnění předchozí mezinárodní spolupráce mezi institucemi) bylo podáno celkem 21 žádostí zahrnujících 144 řádných partnerů. V rámci Tématu 2 (Rozvoj nové mezinárodní spolupráce mezi institucemi) se přihlásilo 31 konsorcií složených z celkem 208 řádných partnerů. Mezi partnery figurují instituce ze 33 členských států EU a třetích zemí přidružených k programu Erasmus+. Následovat bude kontrola způsobilosti a poté hodnocení projektových žádostí, přičemž výsledky by mohly být zveřejněny koncem července 2022.

Na Téma 1 je vyhrazeno celkem 225.6 milionů eur, na Téma 2 pak 46.4 milionů eur. Při pohledu na rozpočet a počet přihlášek je zřejmé, že množství žádostí v rámci Tématu 2 několikanásobně převyšuje předpokládané množství nově vzniklých aliancí v této výzvě. Celkem plánuje Evropská komise dosáhnout do poloviny roku 2024 počtu 60 aliancí, jak uvádí ve své Evropské strategii pro univerzity zveřejněné letos v lednu. V prvních dvou výzvách bylo podpořeno dohromady 41 aliancí a plánovány jsou také výzvy na roky 2023 a 2024. Více informací se dočtete na webu Evropské komise.

EUI

Kontext

Iniciativa Evropských univerzit je stěžejní pro dosažení ambiciózní vize inovativního, globálně konkurenceschopného a atraktivního Evropského prostoru vzdělávání do roku 2025, který by fungoval v plné součinnosti s Evropským výzkumným prostorem Evropským prostorem vysokoškolského vzdělávání. Evropské univerzity představují novou formu mezinárodních partnerství, která by měla posunout nadnárodní spolupráci mezi institucemi VŠ vzdělávání na další úroveň. Očekává se, že povedou k intenzivnější mobilitě studentů, zaměstnanců a výzkumníků, k rozvoji excelentní vědy a výzkumu a také že přispějí ke zvýšení konkurenceschopnosti evropských univerzit na globální úrovni a k řešení celospolečenských otázek. Tyto aliance mají podporovat systémovou, strukturální a udržitelnou nadnárodní spolupráci a propojovat čtyři hlavní poslání vysokých škol: vzdělávání, výzkum, inovace a službu společnosti. Iniciativa byla zahájena v roce 2017 a zatím byly vyhlášeny tři výzvy (2019, 2020 a 2022). V současné době je do ní zapojeno 41 univerzitních aliancí, které sdružují přes 280 institucí z celé Evropy.