Evropská strategie pro univerzity připraví vysoké školy na budoucnost

CZELO

Evropská komise představila 18. ledna dva zásadní dokumenty pro vysokoškolské vzdělávání v Evropě.

Součástí „balíčku pro vysokoškolské vzdělávání“ je očekávaná Evropská strategie pro univerzity a návrh Komise na doporučení Rady o efektivní mezinárodní spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání

Strategie jsou zasazeny do kontextu současných společenských výzev, kterým Evropa čelí. Mezi ně patří jak zelená a digitální transformace, tak boj proti pandemii Covid-19 či stárnutí evropské populace. V řešení těchto výzev by měly sehrát klíčovou roli právě vysokoškolské instituce, jelikož na jejich půdě se propojuje vzdělávání s výzkumem a inovacemi. Mají tak jedinečný potenciál přispět k post-pandemické obnově a formování udržitelné a odolné společnosti. Obě zmíněné iniciativy proto budou univerzity v tomto úsilí podporovat. 

Evropská strategie pro univerzity 

Komise přichází s komplexní a hutnou strategií obsahující konkrétní kroky, akce a iniciativy, jejichž prostřednictvím plánuje dosáhnout následujících čtyř cílů:

1. Posílení evropské dimenze ve vysokoškolském vzdělávání a výzkumu
2. Podpora univerzit v prosazování evropského způsobu života
3. Podpora postavení univerzit jakožto aktérů změny v zelené a digitální transformaci
4. Podpora univerzit jakožto tahounů Evropské unie na globální úrovni 

Strategie poukazuje také na to, že univerzitám chybí adekvátní finanční podpora. Vysokoškolský sektor tak bude podporován více a z různých zdrojů EU – kromě programů Erasmus+ a Horizont Evropa také z programů Digitální Evropa a InvestEU, ze strukturálních fondů (ESF, EFRR) či z Nástroje pro oživení a odolnost. Komise se zaměří na synergie mezi programy a bude se snažit více podporovat kvalitní projekty – zavede např. Seal of Excellence, tzv. pečeť kvality, která se už osvědčila v rámci Horizontu Evropa.

ES4U

1) Posílení evropské dimenze ve vysokoškolském vzdělávání a výzkumu 

Komise plánuje do poloviny roku 2024 podpořit následující klíčové iniciativy, které se neobejdou bez hlubší mezinárodní spolupráce: 

Evropské univerzity: Komise bude i nadále podporovat tyto ambiciózní nadnárodní aliance. Do poloviny roku 2024 má v plánu vytvořit až 60 aliancí sdružujících přes 500 univerzit. Orientační rozpočet iniciativy pro období 2021–2027 činí 1,1 mld eur. Ačkoli se jedná o aktivitu v rámci Erasmus+, plánuje se podpora také z programů Horizont Evropa, Digitální Evropa či dalších finančních nástrojů. 

Společný evropský diplom: Komise bude pracovat na uznávání mezinárodních kvalifikací studentů a usnadnění zavádění společných programů. 

Právní statut aliancí: Cílem je zavedení právního statutu pro univerzitní aliance, přičemž první kroky by měly být pilotovány již letos. 

Evropská studentská karta: Komise se bude snažit o rozšíření používání karty např. tím, že v roce 2022 zavede unikátní digitální identifikaci European Student Identifier u všech studentů účastnících se mobilit, v polovině roku 2024 pak u všech univerzitních studentů. 

2) Podpora univerzit v prosazování evropského způsobu života 

Tato priorita zahrnuje podporu diverzity a inkluzivity vysokoškolského vzdělávání i výzkumu včetně prosazování demokratických hodnot a akademické svobody. Dále také podporu relevance a kvality v oblasti celoživotního vzdělávání, získávání a rozvoje dovedností (re-skilling a up-skilling). V kontextu zvyšování kompetencí je akcentováno posílení spolupráce univerzit s průmyslem – nabízí se např. synergie mezi aliancemi Evropských univerzit a Centry excelence odborného vzdělávání či tvorba tzv. living labs

3) Podpora postavení univerzit jakožto aktérů změny v zelené a digitální transformaci 

Ve vysokém školství se propojuje vzdělávání s výzkumem, inovacemi a službou veřejnosti – univerzity proto mají jedinečnou možnost přispět k digitální a zelené transformaci. S tím souvisí mimo jiné rozvoj dovedností a kompetencí, ale i technologií zásadních pro udržitelnější a digitálnější budoucnost. 

4) Podpora univerzit jakožto tahounů Evropské unie na globální úrovni 

Strategie si klade za cíl také posílení konkurenceschopnosti evropských univerzit na globální úrovni a zvýšení atraktivity Evropy nejen coby perspektivní studijní a výzkumné destinace, ale také coby žádaného partnera v oblasti výzkumu a inovací. V tomto směru Komise navrhuje držet se jednotného postupu Team Europe, podporovat iniciativu Study in Europe, mezinárodní mobilitu, spolupráci s prioritními partnerskými regiony i rozvoj společných studijních programů (např. Erasmus Mundus). 

Doporučení Rady o zefektivnění mezinárodní spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání 

Návrh Komise na doporučení Rady má za cíl přispět k tomu, aby se nadnárodní spolupráce ve vysokoškolském vzdělávání posunula na další úroveň. Podporuje zejména větší sdílení kapacit a zdrojů, zavádění společných diplomů i studijních programů, uznávání kvalifikací a studijních výsledků napříč Evropou či synergie mezi vzděláváním a výzkumem. Zaměřuje se také na celoživotní vzdělávání, rozvoj potřebných dovedností a kompetencí. 

Komise vyzývá členské státy a univerzity, aby o těchto strategiích diskutovaly, členské státy nyní čeká také projednávání návrhu Komise na doporučení Rady. Více se dočtete v tiskové zprávě Evropské komise.