Evropská komise zveřejnila výsledky výzvy Evropských univerzit. Členy podpořených aliancí jsou i české vysoké školy

Erasmus+ CZELO

Ve výzvě 2022 uspělo šestnáct již existujících a čtyři nové aliance evropských univerzit.

Evropské univerzity

Z České republiky jsou aktuálně do sítě Evropských univerzit zapojeny čtyři vysoké školy, přičemž Univerzita Karlova a Masarykova univerzita jsou součástí šestnáctky stávajících aliancí, která získala ve výzvě 2022 finanční podporu. Univerzita Karlova je v alianci 4EU+ (v letošní výzvě s názvem 1CORE) společně s vysokoškolskými institucemi z Německa, Dánska, Itálie, Francie a Polska. Masarykova univerzita je zapojena do aliance EDUC společně s univerzitami ze Španělska, Francie, Itálie, Maďarska, Německa a Norska. V síti působí také Univerzita Palackého v Olomouci (aliance Aurora) a České vysoké učení technické v Praze (aliance EuroTeQ). Aliance dvou posledně zmíněných univerzit uspěly ve výzvě 2020 a budou mít možnost požádat o pokračování v následujících výzvách.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy finančně podporuje úspěšné české univerzity ve formě příspěvku ve výši 75 % z jejich podílu na kofinancování projektů. „Současná situace ve světě nás utvrzuje v tom, jak důležité je budovat a rozvíjet mezinárodní spolupráci. Iniciativa Evropských univerzit je skvělým způsobem, jak mohou vysoké školy rozvíjet své výsledky nejen v oblasti učení, výzkumu a inovací, ale i ve své společenské roli, díky které významně přispívají k rozvoji měst a regionů a podporují občanskou angažovanost. Velmi si tak vážím zájmu českých univerzit se do této iniciativy zapojit a oceňuji velký kus práce, který odvádějí, aby v ní byly úspěšné. Univerzitě Karlově a Masarykově univerzitě gratuluji,“ říká prof. Radka Wildová, náměstkyně pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu.

V rámci sítě Evropských univerzit vnikají od roku 2019 aliance univerzit napříč Evropou, díky kterým mohou vysoké školy rozvíjet strategická partnerství, zintenzivňovat vzájemnou výměnu studentů a posilovat konkurenceschopnost v globálním vzdělávacím prostoru. Letos žádalo o finanční podporu 52 aliancí. Celkový rozpočet přitom činil 272 miliónů eur, který poskytl program Erasmus+. V tematickém okruhu Zintenzivnění předchozí mezinárodní spolupráce mezi institucemi uspělo šestnáct stávajících aliancí, do kterých vstoupilo přes třicet nových vysokých škol. V druhém okruhu Rozvoj nové mezinárodní spolupráce mezi institucemi získaly podporu čtyři nové aliance. Každá z aliancí obdrží rozpočet v maximální výši 14,4 milionů eur na 4 roky, což představuje výrazné navýšení oproti předchozím výzvám, kde maximální výše grantu činila 5 milionů eur na tři roky.

V síti nyní existuje celkem 44 aliancí Evropských univerzit, do kterých je zapojeno 340 vysokoškolských institucí z 31 zemí. V letošní výzvě bylo možné do aliancí zapojit také přidružené partnery ze zemí Boloňského procesu (například z Ukrajiny, Švýcarska či Spojeného království). Celkově plánují aliance spolupracovat s téměř 1300 partnery z různých oblastí a zemí. Do poloviny roku 2024 Evropská komise plánuje podpořit 60 aliancí složených z více než 500 vysokoškolských institucí. Do poloviny roku 2024 Evropská komise plánuje dosáhnout počtu 60 aliancí (se zapojením více než 500 vysokoškolských institucí), jak uvádí ve své Evropské strategii pro univerzity zveřejněné letos v lednu. Vyhlášení výzvy 2023 se očekává na podzim tohoto roku (s termínem podávání žádostí pravděpodobně na jaře 2023). Následně se počítá také s výzvou 2024, která by měla být vyhlášena na podzim 2023 s termínem podávání žádostí pravděpodobně na jaře 2024.   

Kontext  

Iniciativa Evropských univerzit je stěžejní pro dosažení ambiciózní vize inovativního, globálně konkurenceschopného a atraktivního Evropského prostoru vzdělávání do roku 2025, který by fungoval v plné součinnosti s Evropským výzkumným prostorem a Evropským prostorem vysokoškolského vzdělávání. Evropské univerzity představují novou formu mezinárodních partnerství, která by měla posunout nadnárodní spolupráci mezi institucemi VŠ vzdělávání na další úroveň. Očekává se, že povedou k intenzivnější mobilitě studentů, zaměstnanců a výzkumníků, k rozvoji excelentní vědy a výzkumu a také, že přispějí ke zvýšení konkurenceschopnosti evropských univerzit na globální úrovni a k řešení celospolečenských otázek. Tyto aliance mají podporovat systémovou, strukturální a udržitelnou nadnárodní spolupráci a propojovat čtyři hlavní poslání vysokých škol: vzdělávání, výzkum, inovace a službu společnosti. Iniciativa byla zahájena v roce 2017 a zatím byly vyhlášeny tři výzvy (2019, 2020 a 2022).  

Více informací o výzvě 2022 najdete v tiskové zprávě Komise. 

Podrobnosti o iniciativě Evropské univerzity zjistíte na webu Komise.