Evropská komise podporuje větší vliv mladých lidí na tvorbu politik EU

Ve středu 10. ledna Evropská komise zveřejnila dokument se sérií opatření, která posílí roli mládeže v evropských politikách.

Opatření uvedená ve Sdělení o Evropském roce mládeže (2022) navazují na odkaz Evropského roku mládeže (2022) a přišly i v kontextu nadcházejících voleb do Evropského parlamentu, do kterých chce Evropská komise zapojit co nejvíce mladých lidí. Opatření jsou také v souladu se strategií EU pro mládež na období 2019-2027 a Komise se v nich zavazuje k poskytování silnějšího hlasu mladým lidem při tvorbě politik EU a k řešení problémů mládeže ve všech oblastech politiky (tzv. mainstreaming). Komise by dále měla podniknout kroky v pěti klíčových oblastech, které jsou pro mladé lidi důležité: zdraví a dobré životní podmínky; životní prostředí a změna klimatu; vzdělávání a odborná příprava; mezinárodní spolupráce a evropské hodnoty; zaměstnanost a začleňování. 

„Youth check“ a mainstreaming 

Komise se v dokumentu zavazuje nadále využívat existující platformy a iniciativy pro zapojování mládeže do evropských politik jako například tzv. EU Youth Dialogue nebo politický dialog mezi zástupci evropské mládeže s eurokomisaři. Nově chce Komise zavést „test s ohledem na potřeby mládeže“, tzv. „youth check“. Ten spočívá v tom, že při navrhování politik EU bude Komise provádět analýzu potřeb mládeže, aby byl systematicky zohledňován dopad politik na mladé lidi. Cílem je i nadále mobilizovat interní síť korespondentů pro mládež Komise a zahájit sérii specializovaných kulatých stolů zaměřených na začleňování problematiky mládeže do všech oblastí EU politik (mainstreaming). 

Jak bude youth check vypadat? Komise nejprve posoudí s podporou svých korespondentů pro mládež u každé nové politické iniciativy význam dané politiky pro mládež. Pokud bude iniciativa zahrnuta mezi prioritní iniciativy v oblasti mládeže, Komise zváží specializované konzultace s mládeží (cílené průzkumy, diskuse s mladými lidmi atd.). V tomto smyslu Komise v opatřeních také podporuje členské státy EU, aby nominovaly národního koordinátora pro mládež, který by mohl usnadnit konzultace na národní a regionální úrovni. Následně Komise s podporou korespondentů pro mládež provede tzv. posouzení dopadů, které jsou považovány za zvláště důležité pro mládež a bude dbát na to, aby byly řádně analyzovány dopady na mladé lidi. Nakonec Výbor pro kontrolu regulace ověří, zda byly všechny dopady prověřeny. 

Další kroky pro podporu postavení mládeže 

Komise má také mimo jiné zřídit, prostřednictvím platformy pro dialog s mládeží v rámci vnější činnosti EU, fórum pro pravidelný dialog a konzultace s mládežnickými organizacemi po celém světě. Také by měla aktualizovat rámec pro kvalitu stáží a s ním spojené otázky (spravedlivá odměna a přístup k sociální ochraně) a vypracovat pokyny týkající se dobrých životních podmínek ve školách. Komise plánuje i rozšířit nabídku dobrovolnické činnosti pro mladé lidi, v jejímž rámci budou moci řešit ekologickou transformaci, a to navýšením podpory pro výzvu Evropského sboru solidarity 2024 z programu Horizont Evropa. 

Mezi další opatření, která chce Komise v zapojování mládeže do EU politik a veřejného dění přijmout, patří i prozkoumání možností poskytování mikrograntů v budoucím programu Erasmus+. Mikrogranty byly vyzkoušeny v průběhu Roku mládeže a je zřejmé, že tento druh grantů poskytuje mladým lidem snadný přístup k financím, které jim umožňují pracovat na společných projektech a rozvíjet dovednosti, schopnosti a sebevědomí, aby mohli pozitivně přispět k rozvoji ve svých komunitách. Mikrogranty jsou navíc účinným mechanismem pro zvyšování povědomí mladých lidí o příležitostech, které jim EU nabízí. 

Více informací najdete v tiskové zprávě a v samotném dokumentu