Erasmus+ a Evropský sbor solidarity budou ještě inkluzivnější

Nově přijatý rámec Evropské komise zvyšuje inkluzivitu a rozmanitost v rámci programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity.

Dne 22. října 2021 přijala Evropská komise rámec zvyšující inkluzivnost a rozmanitost programů Erasmus+ a Evropského sboru solidarity na období 2021–⁠2027, čímž stvrzuje svůj slib na zajištění kvalitního a inkluzivního všeobecného a odborného vzdělání a celoživotního učení pro všechny (viz 1. zásada Evropského pilíře sociálních práv). Oba programy tak umožní nejen zapojení mnohem většího počtu lidí, ale zaměří se i na osoby s omezenými příležitostmi. 

V čem budou oba programy inkluzivnější?  

V rámci obou programů bude poskytnuta větší finanční podpora osobám s omezenými příležitostmi, což jim umožní účast za stejných podmínek jako jejich vrstevníkům a vrstevnicím. Větší pozornost bude dále kladena na podporu poskytovanou účastníkům a účastnicím ve všech fázích projektu, např. od jazykových kurzů až po posílené mentorství, a to s cílem umožnit jim maximální využití získaných zkušeností během projektu. Rovněž se počítá s větší podporou zúčastněným organizacím zapojeným do inkluzivních projektů, od té finanční až po odbornou přípravu zmíněných organizací atp. Kromě toho oba programy nabídnou širší a pružnější nabídku projektů a mobility v různé délce a různého typu, aby všichni mohli najít projekt vhodný právě pro sebe. V rámci obou programů budou upřednostňovány kvalitní projekty zaměřující se na inkluzivitu a rozmanitost zapojující osoby s omezenými příležitostmi. Dalším krokem k posílení inkluzivity bude zajištění uživatelsky přívětivějších, přístupnějších a vícejazyčných dokumentů a materiálů na národní a místní úrovni.  

Do tohoto procesu budou zapojeny i národní agentury, které vypracují vlastní akční plány pro inkluzivitu založené na tomto společném evropském rámci. Národní agentury byly navíc rozšířeny o síť úředníků a úřednic pro začleňování a rozmanitost, jejichž úkolem bude nejen pomoci s vypracováním zmíněných národních akčních plánů, ale také s výměnou osvědčených postupů a s monitorováním provádění těchto opatření na vnitrostátní úrovni.  

Více informací naleznete v tiskové zprávě Evropské komise.