Zobrazeno 18 z 185 dokumentů
Seřadit:
  • Od nejnovějších
  • Od nejstarších
  • Abecedně
Pravidelně aktualizované publikace Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe přináší přehledné srovnání platů učitelů a ředitelů škol v evropských zemích, vývoj platů v čase i z hlediska délky učitelské praxe. Po srovnávací části následují detailnější tabulky za jednotlivé země.
Zobrazit (PDF 4 912 kB)
Pravidelně aktualizované publikace National Student Fee and Support Systems in European Higher Education informují o poplatcích studentů a národních systémech podpory (včetně stipendií a půjček) v evropských zemích. Oddíl Klíčové body umožňuje čtenářům dobře pochopit téma jako celek, zatímco diagramy a informační přehledy jednotlivých zemí obsahují hlavní charakteristiky každého systému.
Zobrazit (PDF 3 439 kB)
Pravidelně aktualizované publikace Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe podrobně informují o počtech vyučovacích hodin v povinném vzdělávání podle zemí, ročníků a předmětů. Údaje jsou předkládány ve formě diagramů, součástí je i krátká srovnávací analýza. Sběr dat se uskutečňuje ve spolupráci Eurydice a OECD (sítě NESLI).
Zobrazit (PDF 5 353 kB)
Pravidelně aktualizované publikace The Organisation of the Academic Year in Higher Education informují o rozdělení akademického roku, tj. o jeho zahájení a o rozložení semestrů, prázdnin a zkouškových období, v terciárním vzdělávání. Zaznamenány jsou i odlišnosti v případě, že existují různé typy vzdělávacích programů (univerzitní a neuniverzitní).
Zobrazit (PDF 769 kB)
Pravidelně aktualizované publikace Organisation of school time in Europe. Primary and general secondary education obsahují údaje o termínech zahájení a ukončení školního roku a rozložení doby prázdnin v primárním a všeobecném sekundárním vzdělávání v evropských zemích. Uvedeny jsou rovněž existující regionální varianty.
Zobrazit (PDF 1 729 kB)
Pravidelně aktualizovaný materiál Compulsory Education in Europe v přehledné tabulce zobrazuje délku povinného vzdělávání v jednotlivých evropských zemích a informuje, zda a od kolika let je povinné předškolní vzdělávání a v jakém věku žáci zahajují a ukončují povinnou školní docházku.
Zobrazit (PDF 350 kB)
Pravidelně aktualizované publikace The structure of the European education systems: Schematic Diagrams zachycují ve formě diagramů strukturu vzdělávacích systémů v jednotlivých evropských zemích od preprimární po terciární úroveň. Součástí zpráv je mapka představující hlavní organizační modely v primárním a nižším sekundárním vzdělávání a průvodce jak číst diagramy.
Zobrazit (PDF 2 899 kB)
Publikace National Sheets on Education Budgets in Europe obsahuje údaje o výdajích na vzdělávání v evropských zemích. Zaměřuje se na plánované, nikoliv aktuální výdaje. Uváděny jsou rozpočty na evropské, národní, regionální i místní úrovni a uspořádány jsou podle typu výdajů a stupně vzdělávání. Zachycen je také vývoj oproti předchozímu roku.
Zobrazit (PDF 1 293 kB)
Zpráva Early Childhood Education and Care Systems in Europe: National Information Sheets poskytuje stručné popisy systémů vzdělávání a péče v raném dětství v jednotlivých evropských zemích.
Zobrazit (PDF 1 266 kB)
První vydání v následujících letech pravidelně aktualizované studie Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe zahrnuje více než 30 strukturálních ukazatelů vývoje politiky v oblasti vzdělávání a odborné přípravy v jednotlivých evropských zemích.
Zobrazit (PDF 2 206 kB)
Nová zjištění a podněty, které mohou být inspirací pro další evropské státy při řešení otázky evaluace škol, přináší studie Zajišťování kvality ve vzdělávání: Politika a přístupy v oblasti evaluace škol v Evropě.
Zobrazit (PDF 7 851 kB)
Nová zjištění a podněty, které mohou být inspirací pro další evropské státy při řešení otázky evaluace škol, přináší studie Assuring Quality in Education: Policies and Approaches to School Evaluation in Europe.
Zobrazit (PDF 5 724 kB)
Studie Eurydice Adult Education and Training in Europe: Widening Access to Learning Opportunities se zaměřuje především na vzdělávání málo nebo nedostatečně kvalifikovaných dospělých. Publikace přibližuje politiky jednotlivých evropských zemí a nejrůznější opatření, která jsou zaváděna na podporu vzdělávání těchto ohrožených skupin.
Zobrazit (PDF 1 727 kB)
Zpráva Eurydice Brief –Modernisation of Higher Education in Europe: Access, Retention and Employability je shrnutím studie o modernizaci vysokoškolského vzdělávání (více viz studie Eurydice vydané v roce 2014).
Zobrazit (PDF 642 kB)
Zpráva The European Higher Education Area in 2015: Bologna Process Implementation Report nastiňuje stav implementace Boloňského procesu napříč 47 zeměmi Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (EHEA). Poskytuje komplexní kvalitativní a kvantitativní informace o všech hlavních aspektech reforem vysokoškolského vzdělávání zaměřených na dobré fungování EHEA.
Zobrazit (PDF 14 039 kB)
Toto shrnutí studie o předčasných odchodech ze vzdělávání – Eurydice Brief on Early Leaving from Education and Training – ukazuje, že celkově se členské země přibližují cíli Evropské unie: do roku 2020 by neměl podíl mládeže (ve věku 18 až 24 let) předčasně opouštějící vzdělávací systém přesahovat 10 %. Předčasné odchody ze vzdělávání ale přesto zůstávají v mnoha zemích EU závažným problémem.
Zobrazit (PDF 505 kB)