Představujeme české vítěze European Innovative Teaching Award

Ocenění bylo uděleno letos vůbec poprvé, a to za vynikající výukové postupy v projektech Erasmus+.

European Innovative Teaching Award je nová iniciativa Evropské komise, která byla vyhlášena poprvé v letošním roce. Ocenění je udělováno učitelům a školám zapojeným do programu Erasmus+ za vynikající výukové postupy v projektech evropské spolupráce.

Cena je udělována v každé programové zemi zapojené do Erasmus+, a to ve čtyřech kategoriích:

 • předškolní vzdělávání
 • základní vzdělávání
 • středoškolské vzdělávání
 • odborné vzdělávání a příprava

Za nominování konkrétních projektů zodpovídají národní agentury programu Erasmus+, v České republice je to tedy Dům zahraniční spolupráce.

Podobně jako v případě Pedagogických akademií Erasmus+ má i tato iniciativa za cíl podpořit učitele a vzdělavatele v jejich profesním rozvoji a ve zkvalitňování jejich práce. Zároveň chce podpořit sdílení osvědčených postupů a vytváření profesních sítí a komunit.

Smyslem je oslavit úspěchy učitelů a škol a ocenit jejich práci, upozornit na vynikající výukové a učební postupy, inspirovat a motivovat další ke zlepšování jejich práce a vyzdvihnout hodnotu programu Erasmus+ pro evropskou spolupráci učitelů a pro vytvoření Evropského prostoru vzdělávání.

V každém roce bude mít cena jiné tematické zaměření. Letos bylo zvoleno téma distanční a kombinované výuky související s pandemií covid-19. Volba reflektuje priority Evropské komise formulované v Akčním plánu digitálního vzdělávání pro roky 2021–2027.

Podívejte se na videozáznam z předávání ocenění.

Vítězové European Innovative Teaching Award za Českou republiku

Jednotlivé projekty představujeme v následujícím videu. Anotace projektů najdete níže.

 

 • Kategorie: Předškolní vzdělávání
 • Název projektu: WE Learn and COMmunicate Ensemble (WELCOME)
 • Koordinátor: Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o.

Projekt kombinoval snahy osmi organizací ze tří evropských zemí (Česká republika, Slovensko a Bulharsko) za účelem vytvoření inovativních produktů (příručka, aplikace a workshopy pro učitele), které mají přispět ke zvyšování kompetencí učitelů v předškolním vzdělávání s ohledem na rozdílné potřeby a schopnosti dětí v mateřských školách. Dalším cílem projektu bylo přispět ke snížení rozdílů ve výsledcích vzdělávání dětí ze znevýhodněného prostředí nebo z kulturně odlišných prostředí, a to zejména pomocí inovativního komplexního přístupu. Všechny výstupy jsou dostupné na https://e-welcome.eu/ i v češtině.

 

 • Kategorie: Základní vzdělávání
 • Název projektu: Podpořme a rozvíjejme čtenářskou gramotnost anglického jazyka prostřednictvím pravidelné práce s anglickými knihami u žáků na 1. stupni základní školy
 • Koordinátor: Základní škola a mateřská škola Sněžné

Projekt si kladl za cíl podpořit a dále rozvíjet čtenářskou gramotnost anglického jazyka u žáků prostřednictvím zábavných aktivit a nových metod práce včetně práce s knihou, hraní her a divadla nebo zážitkového učení. Škola spolupracovala s partnery ve Velké Británii, kam vyjeli čeští učitelé ze Sněžné na vzdělávací pobyty. Seznámili se s britským vzdělávacím systémem a inovativními metodami výuky anglického jazyka. Na základě nově získaných zkušeností založili na škole kroužek dramatické výchovy a začali v hodinách angličtiny více pracovat s různými knihami. Spolu s dětmi vypracovávali ke knihám pracovní listy.

 

 • Kategorie: Středoškolské vzdělávání
 • Název projektu: Together (Spolu)
 • Koordinátor: Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola v Přerově

Přerovské gymnázium spolupracovalo na dvouletém projektu „Together“ s partnery v Itálii a Velké Británii. Společně chtěli pomoci menšinám a podpořit integraci žáků. Česká škola řešila například vysokou nezaměstnanost v regionu podporou romských žáků. Britská škola se zaměřila na začleňování žáků somálského původu, jejichž mateřštinou není angličtina. Italská škola pomáhala dětem migrantů žijících na venkově, kde nejsou místní obyvatelé vůči nově příchozím příliš vstřícní. Důležitou součástí byly projektové dny, kdy měli znevýhodnění žáci a jejich rodiny možnost představit svou kulturu, tradice i způsob života. V rámci projektu se i ostatní žáci a učitelé učili respektu  toleranci. Ke komunikaci a sdílení materiálů využívaly školy platformu eTwinning.

 

 • Kategorie: Odborné vzdělávání a příprava
 • Název projektu: Hledání rozdílů mezi ochranou přírody a intenzivní zemědělskou produkcí v různých evropských zemích
 • Koordinátor: Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda

V průběhu dvouletého projektového období se studenti i učitelé seznámili s faunou a florou národních parků a chráněných krajinných oblastí všech partnerských zemí (Česko, Dánsko, Španělsko). Dozvěděli se, co je nutné dělat pro jejich zachování a ochranu. Navštívili přilehlé zemědělské podniky a zjistili, jaké vlivy má intenzivní zemědělská produkce na ekosystémy chráněných oblastí. Následně společně s odborníky z národních parků i farem připravili nové učební materiály a pomocí různých komunikačních prostředků zpracovávali virtuální aktivity. Všechny tyto aktivity probíhaly v angličtině.