Centralizované aktivity

Část programu Erasmus+ spravuje přímo Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA), výkonný orgán Evropské komise se sídlem v Bruselu. Pod EACEA spadají některé aktivity ve všech Klíčových akcích programu Erasmus+. Tyto aktivity jsou označovány jako centralizované.

Jean Monnet

Program Jean Monnet prosazuje výuku a výzkum evropské integrace po celém světě mezi specializovanými akademiky, studenty i občany, zejména na základě vytváření kateder Jean Monnet. Podporuje také činnost akademických institucí, které působí v oblasti studia evropské integrace. A podněcuje politickou debatu a výměny mezi akademickým světem a tvůrci politik v souvislosti s politickými prioritami Evropské unie.

Akce v rámci programu Jean Monnet se zaměřují na celosvětovou podporu vynikající úrovně výuky a výzkumu v oblasti studií evropské integrace. Pomáhají také rozvíjet dialog akademického světa s tvůrci politik s cílem jejich neustálého zlepšování.

 • Moduly Jean Monnet
 • Katedry Jean Monnet
 • Centra excelence Jean Monnet
 • Školení učitelů
 • Sítě pro školy a poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy

První tři aktivity se zaměřují na předkladatele z řad vysokoškolských institucí z celého světa, další dvě aktivity jsou určeny pro předkladatele z řad škol či poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy z programových zemí Erasmus+.

Jak se zapojit?

 • Moduly Jean Monnet

  Jde o krátké výukové programy nebo kurzy nabízené v rámci vysokoškolské instituce v oblasti studií Evropské unie. Každý modul trvá minimálně 40 vyučovacích hodin v jednom akademickém roce po dobu tří let. Moduly se mohou soustředit na jeden konkrétní obor evropských studií, anebo mohou využívat víceoborový přístup, který pak vyžaduje akademickou činnost několika profesorů a odborníků. Mohou mít také podobu krátkých specializovaných nebo letních programů či škol.

  O tříletý projekt mohou požádat vysokoškolské instituce z celého světa. Maximální grant je 30 000 eur, přičemž financování probíhá formou jednorázových příspěvků, které zahrnují mzdové, cestovní a pobytové náklady, náklady na vybavení, na subdodávky a další, jako je šíření informací, publikace či překlady. Zájemci musí požádat o předem stanovenou jednorázovou částku uvedenou v tabulkách Guidu. Tabulky uvádí celkovou jednorázovou částku pro každou zemi, která odpovídá celkovému počtu vyučovacích hodin.

 • Katedry Jean Monnet

  Jde o pedagogické pozice se specializací na studia Evropské unie pro univerzitní profesory po dobu tří let. Držitelem titulu katedra Jean Monnet je pouze jeden profesor, který zajišťuje minimálně 90 vyučovacích hodin v jednom akademickém roce. Katedra může mít k dispozici tým, jehož cílem je podporovat a rozšiřovat aktivity katedry, a to včetně poskytnutí dalších vyučovacích hodin.

  O tříletý projekt mohou požádat vysokoškolské instituce z celého světa. Maximální grant je 50 000 eur, přičemž financování probíhá formou jednorázových příspěvků, které zahrnují mzdové, cestovní a pobytové náklady, náklady na vybavení, na subdodávky a další, jako je šíření informací, publikace či překlady. Zájemci musí požádat o předem stanovenou jednorázovou částku uvedenou v tabulkách Guidu. Tabulky uvádí celkovou jednorázovou částku pro každou zemi, která odpovídá celkovému počtu vyučovacích hodin.

 • Centra excelence Jean Monnet

  Jde o kontaktní místa sdružující kompetence a znalosti o tématech spjatých s Evropskou unií. Propojuje znalosti a kompetence odborníků na vysoké úrovni, usiluje o rozvoj součinnosti mezi obory v rámci evropských studií a vytváří společné nadnárodní aktivity a strukturální vazby s akademickými institucemi v ostatních zemích. Centra excelence Jean Monnet hrají významnou úlohu při navazování kontaktů se studenty z fakult, které se obvykle záležitostmi EU nezabývají, s tvůrci politik, se zástupci státní správy, organizovanou občanskou společností i širokou veřejností.

  O tříletý projekt mohou požádat vysokoškolské instituce z celého světa. Maximální grant je 100 000 eur, přičemž financování probíhá formou jednorázových příspěvků. Zájemci by měli ideálně rozpočet podrobně popsat a uspořádat ho do jednotlivých pracovních balíčků (například rozdělených na položky „řízení projektu“, „školení“, „organizace akcí“, „příprava a realizace mobility“, „komunikace a šíření informací“, „zajištění kvality“ atd.).

 • Školení učitelů

  Školení umožňuje VŠ institucím nebo agenturám odborné přípravy učitelů učitelům ve školách a poskytovatelům odborného vzdělávání a přípravy organizovat aktivity rozvíjející nové dovednosti, učit a angažovat se v záležitostech EU a posílit tak jejich postavení díky lepšímu porozumění EU a jejímu fungování.

  O tříletý projekt může požádat vysokoškolské instituce nebo agentura poskytující vzdělávání učitelům z programové země Erasmus+. Maximální grant je 300 000 eur, financování probíhá formou jednorázových příspěvků. Žadatelé by měli ideálně rozpočet podrobně popsat a uspořádat ho do jednotlivých pracovních balíčků (například rozdělených na položky „řízení projektu“, „školení“, „organizace akcí“, „příprava a realizace mobility“, „komunikace a šíření informací“, „zajištění kvality“ atd.).

Kde podat žádost?

Žádost se předkládá Evropské výkonné agentuře pro vzdělávání a kulturu (EACEA) v Bruselu, a to do 1. března 2022 do 17:00. Více informací naleznete v Příručce k programu Erasmus+.

Proces podávání žádostí probíhá prostřednictvím portálu Funding and Tenders (F&T Portal). Zde budou vypisovány všechny výzvy i termíny, jsou zde dostupné všechny dokumenty, odkazy a další potřebné náležitosti.

Akce Erasmus Mundus

Cílem akce je podpora excelence a celosvětové internacionalizace vysokoškolských institucí prostřednictvím studijních programů (na úrovni magisterského studia), které budou společně realizovat a uznávat vysokoškolské instituce se sídlem v Evropě a které budou otevřeny institucím v dalších světových zemích.

Program Erasmus Mundus nabízí dva typy aktivit:

 • Společné magisterské studium Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Joint Masters)
 • Opatření na podporu návrhů Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Design Measures)

Jak se zapojit?

 • Společné magisterské studium Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Joint Masters)

  Akce podobná předchozímu programu Erasmus Mundus Joint Master Degrees podporuje vysoce integrované nadnárodní studijní programy na magisterské úrovni, které realizuje mezinárodní konsorcium vysokoškolských institucí z různých světových zemí a případně dalších partnerů působících v oblasti vzdělávání i mimo ni.

  Žádost o EMJM zahrnuje nejméně tři vysokoškolské instituce v postavení řádného partnera, a to ze tří různých zemí, z nichž nejméně dvě musí být programovými zeměmi. V rámci projektu se počítá s individuální mobilitou všech studentů, kteří se EMJM zúčastní. Nejlepší studenti mohou být financováni z prostředků EU – na tato stipendia EMJM mohou dosáhnout studenti z celého světa.

  Výše grantu na EMJM se vypočítá na základě těchto tří složek:

  • Příspěvek na institucionální náklady realizace programu
  • Maximální počet studentských stipendií, která mají být udělena za dobu trvání dohody
  • Navýšení ke krytí individuálních potřeb studentů se zdravotním postižením

  Konsorcium získá grantovou dohodu na dobu 6 akademických roků k financování nejméně čtyř úseků magisterského studia v délce 1 až 2 akademických roků (60, 90, nebo 120 ECTS kreditů).

 • Opatření na podporu návrhů Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Design Measures)

  Hlavním cílem opatření na podporu návrhů Erasmus Mundus je podpořit rozvoj nových, inovativních a vysoce integrovaných nadnárodních studijních programů na magisterské úrovni. Tato podpůrná opatření by měla zapojit programové země Erasmus+, instituce nebo tematické oblasti, které jsou v programu Erasmus Mundus nedostatečně zastoupeny.

  Délka projektu je 15 měsíců, grant na přípravu jednoho společného magisterského studijního programu ve výši 55 000 eur může získat žadatel z vysokoškolské instituce zřízené v programové nebo partnerské zemi.

Kde podat žádost?

Žádost se předkládá Evropské výkonné agentuře pro vzdělávání a kulturu (EACEA) v Bruselu, a to do 16. února 2022 do 17:00. Více informací naleznete v Příručce k programu Erasmus+.

Proces podávání žádostí probíhá prostřednictvím portálu Funding and Tenders (F&T Portal). Zde budou vypisovány všechny výzvy i termíny, jsou zde dostupné všechny dokumenty, odkazy a další potřebné náležitosti.

Erasmus+ Sport

Významnou součástí programu Erasmus+ je i sport. Skrze aktivitu Erasmus+ Sport se do programu mohou zapojit jak výlučně sportovní organizace, tak i ty, pro něž sport představuje pouze jednu dílčích činností.  Projekty v oblasti sportu musí být tematicky zaměřeny buď na jednu z horizontálních priorit programu (udržitelnost, inkluze, digitalizace, podpora aktivního občanství), anebo na některou ze specifických priorit pro Erasmus+ Sport. Těmi jsou:   

 • Podpora účasti ve sportu a fyzických aktivitách  
 • Podpora sportovních hodnot a integrity (např. boj proti korupci, dopingu)  
 • Socio-ekonomická a enviromentální dimenze ve sportu 
 • Podpora vzdělávání v oblasti sportu a prostřednictvím sportu (např. témata duální kariéry, kvalitního trenérství, mobilit, zaměstnatelnosti ve sportu)  
 • Boj proti násilí, rasismu, intoleranci a diskriminaci ve sportu. 

Jak se zapojit?

 • Kooperativní partnerství v oblasti sportu

  Projekty se zaměřují na několik cílů, ať už v oblasti řešení společenských potřeb a priorit, zvyšování kvality práce a metod zapojených organizací či budování kapacit. 

  Vždy však musí být tematicky zaměřeny buďto na jednu z horizontálních priorit programu Erasmus+, nebo na některou z jeho specifických sportovních priorit.    Projektů partnerství pro spolupráci se účastní minimálně 3 organizace ze 3 různých zemí a projekty trvají v rozsahu 12 až 36 měsíců.

 • Partnerství malého rozsahu v oblasti sportu 

  Jedná se o mezinárodní projekty, které zahrnují minimálně 2 organizace ze 2 různých zemí. 

  Jsou to administrativně méně náročné projekty, které mají za cíl dostat do programu „nováčky“ či menší subjekty.  Partnerství musí být opět zaměřeno na jednu z horizontálních priorit programu Erasmus+, nebo na jednu z jeho specifických sportovních priorit. Projekty malých partnerství trvají 6 až 24 měsíců.

 • Neziskové sportovní akce 

  Akce mají za cíl podpořit organizaci sportovních akcí, které budou obsahovat evropskou dimenzi a budou se věnovat podpoře zdraví prospěšných aktivit, tématům jako dobrovolnictví ve sportu, podpora sociální inkluze skrze sport nebo sport jakožto prostředek boje proti diskriminaci.

  Záměrem je podpořit jak klasické velké akce, tak i akce lokálního rozsahu. Tyto projekty trvají mezi 12 a 18 měsíci.

  Z tohoto důvodu se neziskové sportovní akce dále dělí do dvou kategorií:  

  • Celoevropské akce – akce většího rozsahu, které se odehrávají v zemi hlavního žadatele a je do nich zapojeno minimálně 10 organizací z 10 programových zemí.   
  • Evropské lokální akce – akce menšího rozsahu pro menší počet organizací. V každé ze zapojených zemí musí během projektu dojít k zorganizování alespoň jedné aktivity. Dle počtu zapojených organizací se evropské lokální akce dále dělí na akce „typu 1“, kterých se účastní 3-5 organizací, a akce „typu 2“ pro 6 a více zapojených organizací.

Kdo může zažádat o grant?  

O grant může požádat jakýkoli veřejný subjekt či organizace, jejíž činnosti se dotýkají sportu. Jako příklady konkrétních organizací lze uvést:

 • Veřejné i soukromé subjekty, které se zabývají sportovní činností  
 • Sportovní kluby a asociace  
 • Školy   
 • Organizace pracující s mladými lidmi 

Jaké jsou možnosti financování?  

Grantové příspěvky na projekty v rámci aktivity Erasmus+ Sport mají podobu fixních jednorázových částek. K dispozici je takzvané „menu jednorázových částek“, ze kterého si žadatelé vyberou výši částky na základě počtu partnerů, plánovaných aktivit či očekávaných výsledků.

Menu jednorázových částek  

 • Kooperativní partnerství v oblasti sportu 120 000 EUR, 250 000 eur nebo 400 000 EUR 
 • Partnerství malého rozsahu: 30 000 EUR nebo 60 000 EUR  
 • Neziskové sportovní akce: 200 000 EUR (Evropské lokální akce, Typ 1), 300 000 EUR (Evropské lokální akce, Typ 2) nebo 450 000 EUR (Celoevropské akce)

Projekty se rozvrhují do tzv. pracovních balíčků (např. projektový management, diseminace výsledků), přičemž u každého z nich je zapotřebí uvést odhadovaný rozpočet.  

Zásadní novinkou v mechanismu financování a kontroly je přesun důrazu z administrativních aspektů na výsledky a výstupy projektů.   

Kde podat žádost?  

Proces podávání žádostí probíhá prostřednictvím portálu Funding and Tenders (F&T Portal). Zde budou vypisovány všechny výzvy i termíny, jsou zde dostupné všechny dokumenty, odkazy a další potřebné náležitosti. Konkrétní kroky procesu založení přihlášky jsou popsány v sekci „How to participate“. Více informací naleznete v Příručce k programu Erasmus+.

Další možnosti pro realizaci projektů se sportovní tematikou 

 • Erasmus+ Sport patří mezi takzvané centralizované aktivity. To znamená, že je řízen Evropskou výkonnou agenturou pro vzdělávání a kulturu, která sídlí v Bruselu a na jejíchž webových stránkách naleznete podrobnější informace.   

  Kromě projektů v rámci centralizované aktivity Erasmus+ Sport si lze také podat žádost o projekt se sportovní tematikou v rámci projektů KA1 a KA2 v sektorech formálního a neformálního vzdělávání. Žádosti se předkládají Domu zahraniční spolupráce, který projekty administruje. Dle povahy vaší organizace a vaší cílové skupiny tak můžete podat projekt v rámci jednoho ze sektorů vzdělávání (školní, odborné, vysokoškolské, dospělí či mládež). 

  Je třeba brát v potaz, že se musí jednat o projekty, kde je sport pouze prostředkem, nikoli cílem samotných aktivit. Existuje mnoho možností, jak uchopit téma sportu v mezinárodní spolupráci. Může se jednat o projekty s tématy jako je sport a zdravý životní styl, sport jako prostředek k získání nových dovedností či sport jako cesta k inkluzi.  

Evropská mládež spolu

Akce Evropská mládež spolu je svou podstatou Klíčovou akcí 3, tzn. poskytuje podporu pro politickou spolupráci na úrovni Evropské unie, a tím přispívá k rozvoji nových politik, které mohou podnítit modernizaci a reformy na úrovni Evropské unie a na úrovni systémů v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu.

Cílem akcí realizovaných v rámci této klíčové akce je:

 • Připravit a podpořit provádění politické agendy EU v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu usnadněním řízení a fungování otevřených metod koordinace.
 • Provádět evropské experimentální politiky vedené veřejnými orgány na vysoké úrovni, které zahrnují praktické zkoušky politických opatření ve více zemích na základě metod řádného vyhodnocení.
 • Shromažďovat důkazní informace a znalosti týkající se systémů a politik v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu na národní a evropské úrovni, a to s cílem usnadnit tvorbu odůvodněných politik.
 • Napomoci transparentnosti a uznávání dovedností a kvalifikací, jakož i přenosu kreditů, podpořit zajišťování kvality, validaci neformálního a informálního učení, řízení a poradenství v oblasti dovedností.
 • Podpořit dialog se zúčastněnými subjekty v rámci Evropské unie i mimo ni, a to prostřednictvím konferencí, akcí a jiných aktivit, do nichž jsou zapojeni tvůrci politik, odborníci z praxe a další zúčastněné subjekty v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu, s cílem zvýšit povědomí o příslušných evropských politických programech a propagovat Evropu jako vynikající místo pro studium a výzkum.
 • Zlepšit provádění programu z kvalitativního hlediska tím, že akce usnadní přenos znalostí a praktických zkušeností mezi národními agenturami, vybaví národní agentury a Komisi zdroji „think-tanků“, které umožní vypracování aktivit a strategií k realizaci programu ve větším propojení s vývojem politiky, a poskytnou nástroje pro lepší využití potenciálu součinnosti a doplňkovosti.
 • Poskytnout lidem v kterékoli fázi života příležitosti získat zahraniční studijní zkušenost ve svém oboru, například v oblasti veřejné správy, zemědělství a rozvoje venkova, nových technologií, podnikání atd.
 • Umožnit prováděcím subjektům programu Erasmus+, aby působily jako zprostředkovatelé při rozšiřování projektů programu Erasmus+ pro účely žádostí o granty nebo rozvíjení součinnosti na základě podpory z Evropských strukturálních a investičních fondů řízených na národní a regionální úrovni, rámcového programu pro výzkum a inovace a programů týkajících se migrace, bezpečnosti, spravedlnosti a občanství, zdraví a kultury.
 • Podpořit akce, kampaně a další aktivity, které budou občany a organizace informovat o programu Erasmus+ a o politikách Evropské unie v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu.
 • Přispívat ke stanovování a šíření osvědčených postupů a úspěšných výsledků podporovaných projektů s cílem zvýšit jejich viditelnost a rozšířit je na místní, národní a evropské úrovni.

Více informací je k dispozici v Příručce k programu Erasmus+ a na stránkách Evropské komise a Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA).

Aliance pro inovace

Cílem těchto projektů je posílit evropskou inovační kapacitu na základě spolupráce a toku znalostí vysokoškolských institucí (HE) nebo organizací působících v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (VET) s širším socioekonomickým prostředím, trhem práce a výzkumnými institucemi.  Projekty mají podněcovat kreativitu, iniciativu, zaměstnatelnost a podnikavost v rámci EU. Jedná se o aktivity v rámci daného sektoru vzdělávání (osnovy ve VŠ vzdělávání nebo v odborném vzdělávání a přípravě), ale mohou být zaměřeny i na více sektorů, odvětvové a meziodvětvové činnosti, digitální kompetence a udržitelný rozvoj.

Cílů Aliancí pro inovace lze dosáhnout s využitím jedné nebo obou následujících skupin (organizace může být zapojena do několika návrhů):

 • Skupina 1: Aliance pro vzdělávání a podniky

  Aliance pro vzdělávání a podniky sdružují podniky a poskytovatele vysokoškolského vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy za účelem spolupráce v partnerství.

  Působí v jednom nebo více různých hospodářských odvětvích, vytvářejí spolehlivé a udržitelné vztahy a ve všech aspektech prokazují svou inovační a nadnárodní povahu. Každé partnerství musí zahrnovat  nejméně 4  programové  země a  nejméně 8 řádných partnerů, z toho nejméně 3 subjekty na trhu práce (podniky nebo společnosti nebo zastupující zprostředkovatelské organizace, jako jsou komory,  odborové  svazy  nebo  obchodní  sdružení)  a  nejméně 3  poskytovatele  vzdělávání  a odborné  přípravy (instituce  v  oblasti  odborného  vzdělávání  a  přípravy  nebo  vysokoškolské instituce). Řádným  partnerem  v  každém  projektu  by  měla  být  alespoň  jedna  vysokoškolská instituce a jeden poskytovatel odborného vzdělávání a přípravy.

 • Skupina 2: Aliance pro odvětvovou spolupráci v oblasti dovedností (provádějící Blueprint)

  Cílem  aliancí  pro  odvětvovou  spolupráci  v  oblasti  dovedností  je  vytvořit  nové  strategické  přístupy  a  spolupráci  pro konkrétní řešení rozvoje  dovedností –v krátkodobém i střednědobém horizontu –v daných hospodářských odvětvích nebo  v  oblastech  provádějících  významnou  akci  Evropské  agendy dovedností  pro  udržitelnou  konkurenceschopnost, sociální  spravedlnost  a  odolnost, Pakt  pro  dovednosti.

  Hlavním  cílem  paktu  je  mobilizovat  a  motivovat  všechny příslušné zúčastněné strany, aby přijaly konkrétní opatření pro prohlubování dovedností a změnu kvalifikace pracovní síly, a to spojením úsilí a vytvářením partnerství, a to i na úrovni EU při řešení potřeb trhu práce, podporou ekologické a digitální  transformace  i  vnitrostátních,  regionálních  a  místních  strategií  pro  růst  a  dovednosti.  Výstupy  aliancí  pro odvětvovou spolupráci v oblasti dovedností, tj. poznatky o odvětvových dovednostech, strategie  dovedností,  profesní profily,  programy  odborné  přípravy  a  dlouhodobé  plánování,  proto  budou  důležitým  přínosem  práce  odvětvových partnerství, která se připojila k Paktu pro dovednosti.

  Aliance pro odvětvovou spolupráci v oblasti dovedností se snaží řešit nedostatky v oblasti dovedností na trhu práce, které brzdí růst, inovace a konkurenceschopnost v konkrétních odvětvích nebo oblastech, a to s cílem krátkodobých intervencí i dlouhodobých strategií. Tyto aliance budou zavedeny ve 14 průmyslových ekosystémech určených v nové průmyslové strategii pro Evropu (Cestovní ruch, doprava, letectví a obrana, stavebnictví, zemědělsko-potravinářské odvětví, nízkouhlíková odvětví průmyslu, textilie, kultura, digitální oblast, obnovitelné energie, elektronika, maloobchod, lokální a sociální ekonomika a zdraví).

  Každý projekt musí  pokrývat  alespoň 8 programových  zemí a  zahrnovat  alespoň 12  řádných  partnerů.  Partnerství  musí  jako  řádné partnery zahrnovat nejméně 5 subjektů na trhu práce (podniky nebo společnosti nebo zastupující zprostředkovatelské  organizace,  jako  jsou  komory,  odborové  svazy  nebo  obchodní  sdružení)  a nejméně 5 poskytovatelů vzdělávání a odborné přípravy (instituce v oblasti odborného vzdělávání a  přípravy  nebo  vysokoškolské  instituce). Řádným  partnerem  v  každém  projektu  by  měla  být alespoň jedna vysokoškolská instituce a jeden poskytovatel odborného vzdělávání a přípravy.

Financování

Financování je určeno dle skupiny, na kterou je projekt zaměřen a délky projektu:

 • Skupina 1: 2 nebo 3 roky, 1 mil. nebo 1,5 mil. EUR
 • Skupina 2: 4 roky, 4 mil. EUR

Více informací naleznete v Příručce k programu Erasmus+. Termín pro podávání žádostí je 15. září 2022 do 17:00 (SEČ).

Budování kapacit v oblasti mládeže

Jde o projekty mezinárodní spolupráce založené na mnohostranných partnerstvích mezi organizacemi působícími v oblasti mládeže v programových a partnerských zemích. Zaměřují se na podporu mezinárodní spolupráce a politického dialogu v oblasti mládeže a neformálního učení, které chápou jako hybnou sílu udržitelného sociálně-ekonomického rozvoje a dobrých podmínek mládežnických organizací a mladých lidí.

Cíle aktivity

Zaměřuje se na:

 • Zvyšování kapacity organizací pracujících s mladými lidmi mimo formální vzdělávání
 • Podporu aktivit v oblasti neformálního učení v partnerských zemích zaměřených zejména na mladé lidi s omezenými příležitostmi, s cílem zlepšit úroveň kompetencí a zároveň zajistit aktivní účast mladých lidí ve společnosti
 • Podporu rozvoje práce s mládeží v partnerských zemích, zlepšování její kvality a uznání
 • Podporu vývoje, testování a zavádění systémů a programů neformální vzdělávací mobility v partnerských zemích
 • Přispívání k provádění strategie EU pro mládež na období 2019–2027, včetně 11 evropských cílů v oblasti mládeže
 • Podporu spolupráce v různých regionech světa prostřednictvím společných iniciativ
 • Posílení součinnosti a doplňkovosti se systémy formálního vzdělávání nebo s trhem práce.

Kdo může podat žádost?

V roli koordinátora se mohou zapojit následující organizace:

 • Nevládní organizace (včetně evropských nevládních organizací mládeže a národních rad mládeže), které působí v oblasti mládeže
 • Veřejné orgány na místní, regionální nebo národní úrovni

Organizace žádá jménem všech zúčastněných organizací zapojených do projektu a musí být podle práva zřízena a usídlena v programové zemi Erasmus+.

Projekty budování kapacit jsou nadnárodní a zahrnují minimálně 2 organizace ze 2 různých programových zemí a 2 organizace z alespoň 1 způsobilé partnerské země (tj. nejméně 4 organizace z minimálně 3 zemí).

Počet organizací z programových zemí nesmí být vyšší než počet organizací z partnerských zemí.

Aktivita musí probíhat v zemích organizací účastnících se aktivity, s výjimkou řádně odůvodněných případů souvisejících s cíli akce, a pokud je to řádně zdůvodněno ve vztahu k cílům nebo provádění projektu:

 • Aktivity mohou probíhat i v sídle orgánů Evropské unie, a to i v případě, že do projektu nejsou zapojeny žádné zúčastněné organizace ze země, ve které tyto orgány sídlí.
 • Aktivity zahrnující sdílení a prosazování výsledků mohou být realizovány i na příslušných tematických nadnárodních akcích/konferencích v programových nebo partnerských zemích.

Kde podat žádost?

Projekty budování kapacit mohou trvat jeden, dva nebo tři roky. Dobu trvání je třeba zvolit ve fázi podávání žádosti, a to podle cíle projektu a druhu činností, které jsou naplánovány.

Navštivte stránky Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA).

Žadatelé musí podat žádost o grant nejpozději do 7. dubna 2022 do 17:00:00 (SEČ).

Každý žadatel může v jednom termínu předložit pouze jeden návrh. Pokud stejný žadatel podá více než jeden návrh, bude zohledněn pouze ten, který byl předložen nejdříve, ostatní budou automaticky zamítnuty. Více informací naleznete v Příručce k programu Erasmus+.

Centra excelence odborného vzdělávání

Centra excelence odborného vzdělávání spadají spolu s akcemi Erasmus Mundus a Pedagogickými aktivitami Erasmus+ do tzv. Partnerství na podporu špičkové úrovně (Partnerships for Excellence).

Tato aktivita definuje přístup k excelenci vedený zdola nahoru. V jeho rámci jsou instituce odborného vzdělávání a přípravy schopny flexibilně poskytovat dovedností proměňujícím se ekonomickým a sociálním potřebám. Důraz je kladen na schopnosti úzce spolupracovat s dalšími odvětvími vzdělávání a odborné přípravy, vědeckou obcí i soukromými subjekty. Díky tomu účastníci vzdělávání získávají klíčové kompetence prostřednictvím vysoce kvalitní výuky. Skrze ni se současně budují inovativní formy partnerství se soukromým sektorem a podporuje kontinuální profesní rozvoj pedagogů a školitelů – a zejména prostřednictvím inovativních a inkluzivních pedagogických postupů, strategií mobility a internacionalizace.

Cíle aktivity

Cílem Center excelence odborného vzdělávání je určité „vzestupné sbližování“ excelence v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.  V praxi to znamená, že tyto platformy jsou určeny pro organizace, které poskytují odborné vzdělávání a přípravu na všech úrovních evropského rámce kvalifikací (European Qualifications Framework - EQF) v rozmezí 3 až 8 EQF, včetně vyššího sekundárního vzdělání, postsekundárního jiného než terciárního vzdělání, jakož i terciárního vzdělání (např. vysoké školy aplikovaných věd, polytechnické instituty atd.). Žádosti však nemohou zahrnovat pouze aktivity zaměřené na účastníky vzdělávání na terciární úrovni; žádosti zaměřené na terciární úrovně (úrovně 6 až 8 EQF) musí zahrnovat alespoň jednu další úroveň kvalifikace v rámci odborného vzdělávání a přípravy mezi úrovněmi 3 až 5 EQF, jakož i významnou složku „učení se prací“.

Centra budou působit na dvou úrovních:

1. Na národní úrovni v daném místním kontextu, a to prostřednictvím úzké integrace center do místních inovačních ekosystémů a jejich propojení na evropské úrovni.

2. Na nadnárodní úrovni, kde má akce prostřednictvím platforem Center excelence odborného vzdělávání zřídit referenční místa pro odbornou přípravu na světové úrovni tím, že se propojí centra, jež sdílejí:

 • Společný zájem o konkrétní odvětví (např. letectví, elektromobilitu, ekologické a oběhové technologie, informační a komunikační technologie, zdravotní péči aj.)
 • Inovativní přístupy k řešení různých společenských výzev (např. změny klimatu, vyčerpávání a nedostatek zdrojů, digitalizace, umělá inteligence, cíle udržitelného rozvoje, integrace migrantů, prohlubování dovedností osob s nízkou úrovní kvalifikace aj.)

Kdo může žádat o grant?

Žádost může podat jakákoli organizace programové země. Tato organizace podává žádost jménem všech zúčastněných organizací podílejících se na projektu.

Jako řádný či přidružený partner či subjekt se mohou účastnit jakékoli veřejné nebo soukromé organizace, které působí v oblasti odborného vzdělávání a přípravy nebo práce z programové i kterékoli způsobilé partnerské země. Například:

 • Poskytovatelé odborného vzdělávání a přípravy
 • Podnikové/průmyslové/sektorové asociace
 • Národní/regionální orgány v oblasti kvalifikací
 • Výzkumné ústavy
 • Inovační agentury/centra
 • Orgány odpovědné za regionální rozvoj

Partnerství musí zahrnovat nejméně 8 řádných partnerů z nejméně 4 programových zemí Erasmus+ (včetně nejméně 2 členských států EU), k nimž patří:

 • Alespoň 1 podniková/průmyslová/sektorová asociace
 • Alespoň 1 poskytovatel odborného vzdělávání a přípravy (na střední a/nebo terciární úrovni)

Maximální výše grantu: 4 miliony eur

Doba trvání projektu: 4 roky

Kde a jak podat žádost o grant?

Tuto aktivitu řídí Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA), žádosti o podporu se podávají přímo prostřednictvím portálu Funding and Tenders.

Termín pro podávání žádostí v rámci aktuálně otevřené výzvy je 7. září 2022, 17:00 (SEČ).

Více informací naleznete v Příručce k programu Erasmus+.

Pedagogické akademie Erasmus+

Rozvoj Pedagogických akademií Erasmus+ má za cíl zvýšit přitažlivost učitelského povolání a zajistit vysoce kvalitní počáteční vzdělávání a další profesní rozvoj učitelů, školitelů a vedoucích pracovníků škol.

Akademie by měly posílit evropský rozměr a internacionalizaci vzdělávání učitelů tím, že vytvoří partnerství pro poskytovatele vzdělávání a odborné přípravy učitelů na vnitrostátní i evropské úrovni. Jejich cílem je také zajistit užší spolupráci a trvalá partnerství mezi poskytovateli počátečního vzdělávání a poskytovateli dalšího profesního rozvoje učitelů.

Spolupráce mezi subjekty napříč celou Evropou předpokládá inovativní přístup, sdílení dobré praxe a významný rozvoj politik a postupů v oblasti vzdělávání učitelů. Měla by také připravit podmínky k tomu, aby se mobilita stala nedílnou součástí počátečního i dalšího vzdělávání učitelů.

Akademie budou prosazovat mnohojazyčnost a kulturní rozmanitost, rozvíjet vzdělávání učitelů v souladu s prioritami EU v oblasti politiky vzdělávání a přispívat k dosažení cílů Evropského prostoru vzdělávání.

Cíle aktivity

  • Přispívat ke zlepšení politik a postupů v oblasti vzdělávání učitelů v Evropě vytvářením sítí a komunit pro sdílení praktických zkušeností
  • Posilovat spolupráci poskytovatelů vzdělávání budoucím učitelům, poskytovatelů dalšího profesního rozvoje a dalších subjektů (sdružení učitelů, ministerstva atp.), za účelem vypracování a testování nových strategií a programů
  • Posilovat evropský rozměr a internacionalizaci vzdělávání učitelů prostřednictvím inovativní a praktické spolupráce
  • Rozvíjet nabídku kurzů, modulů a dalších příležitostí vzdělávání v oblasti učení v digitálním světě, udržitelnosti, rovnosti a inkluze atp.
  • Rozvíjet nabídku mobilit ve všech jejích formách (např. letní školy, studijní návštěvy atp.), vypracovávat a testovat různé modely mobility (virtuální, fyzická a kombinovaná)
  • Zapojit školy, zejména ty připravující budoucí učitele, aby zkoušely a sdílely nové inovativní způsoby výuky
  • Provádět studie, výzkum nebo průzkumy či shromažďování osvědčených postupů, a na jejich základě vypracovávat souhrny, diskusní dokumenty, doporučení atd.
  • Prosazovat a upřednostňovat stávající nástroje programu Erasmus+ (eTwinning, School Education Gateway), pro virtuální mobilitu, spolupráci a komunikaci

Kdo může žádat o grant?

Do aktivity se mohou zapojit organizace z programových zemí Erasmus+. Například:

 • Vysoké školy a univerzity
 • Školská zařízení
 • Další instituce zajišťující vzdělávání učitelů
 • Poskytovatelé dalšího profesního rozvoje učitelů
 • Ministerstva nebo veřejné orgány odpovědné za politiky v oblasti školního vzdělávání
 • Veřejné a soukromé subjekty odpovědné za vypracování politik a nabídku vzdělávání učitel
 • Nevládní organizace, sdružení učitelů atp.

Do přípravy akademie se musí zapojit nejméně 3 řádní partneři alespoň ze 3 programových zemí (nejméně 2 z nich jsou členskými státy EU), z nichž:

 • alespoň 2 jsou poskytovatelé počátečního vzdělávání učitelů
 • alespoň 1 je poskytovatelem dalšího profesního rozvoje učitelů

Partnerství musí kromě toho zahrnovat alespoň jednu školu pro praktickou přípravu budoucích učitelů (jako řádného či přidruženého partnera).

Maximální výše grantu: 1,5 milionu eur

Doba trvání projektu: 3 roky

Kde a jak podat žádost o grant?

Tuto aktivitu řídí Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA), žádosti o podporu se tedy podávají přímo prostřednictvím portálu Funding and Tenders. Termín pro podávání žádostí v rámci aktuálně otevřené výzvy je 7. září 2022, 17:00 (SEČ).

Více informací naleznete v Příručce k programu Erasmus+.

Často kladené dotazy

 • 1. Co znamenají „centralizované“ aktivity?

  Jsou to ty aktivity, u nichž veškeré kompetence a administrace spojené s udělováním grantů zůstává na centrální úrovni, tzn. na úrovni Evropské komise.

  V případě programu Erasmus+ Evropská komise za tímto účelem delegovala Evropskou výkonnou agenturu pro vzdělávání a kulturu EACEA v Bruselu. Součástí každoroční příručky k programu jsou všechny aktivity a je třeba rozlišovat mezi takto centralizovanými a „decentralizovanými“, jejichž kompletní správa přešla na úroveň národní, konkrétně na jednotlivé národní agentury pro mezinárodní vzdělávání – v případě ČR tuto úlohu plní Dům zahraniční spolupráce.

 • 2. Kde se podávají přihlášky?

  Způsob podávání přihlášek do výzev programového období 2021–2027 Erasmus+ byl sjednocen se všemi ostatními komunitárními programy EU

  Nově se všechny žádosti podávají prostřednictvím jednotného portálu pro vyhlašované granty a tendry v Evropské unii Funding&Tender Opportunities Portal (FTOP).

 • 3. Co je PIC a k čemu je potřeba?

  PIC (Participant Identification Code) je unikátní 9místné číslo, které je potřeba pro založení a podání projektové žádosti prostřednictvím portálu FTOP. PIC vám bude automaticky vygenerován po registraci na portálu, k ní je však nutné mít nejdříve zřízený účet u služby EU-Login.

  PIC musí mít každá organizace zapojená do projektu (ať už jako koordinátor, řádný či přidružený partner). Koordinátor při zakládání přihlášky přidává k projektu partnerské organizace právě prostřednictvím jejich PIC.

  Pokud organizace v momentě podání přihlášky ještě nemá PIC validován (např. proto, že se na portál registrovala nedávno), není to problém. V době podpisu grantové dohody už validace potřebná je.

 • 4. Kdo vyhodnocuje podané žádosti?

  DZS ani kancelář CZELO nejsou hodnotiteli grantových žádostí výzev centralizovaných aktivit programu Erasmus+. Tyto žádosti vyhodnocuje pouze Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu EACEA, resp. tým nezávislých expertů.

  V praxi to znamená, že EACEA přidělí ke každé žádosti 2 externí hodnotitele, kteří ji posoudí. V případě výrazně rozdílného hodnocení pak osloví ještě třetího experta. Poté jsou žádosti vyhodnocovány interně v EACEA dle přesně daných 4 druhů kritérií s přihlédnutím k výsledkům hodnocení externích hodnotitelů. Kritéria hodnocení jsou vždy detailně specifikována v příručce k programu.

 • 5. Jak se stát externím hodnotitelem projektů Erasmus+?

  Pokud se sami chcete zapojit do evaluace projektů jako externí experti, sledujte výzvy, které vypisuje EACEA v průběhu celého programového období. Pro navázání spolupráce je nutná registrace do databáze expertů na FTOP, z této centrální databáze pak EU instituce na základě aktuální potřeby vybírají relevantní odborníky a oslovují je s konkrétními nabídkami.

  Při výběru je zohledňována úroveň expertízy, pracovní zkušenosti, jazykové dovednosti i geografická, genderová a oborová vyváženost.

  Externí odborníci pomáhají institucím EU především s hodnocením projektových návrhů, grantových žádostí a tendrů a s monitoringem projektů, jejich průběhu a výstupů. Kromě toho mohou poskytovat rady a stanoviska k přípravě, implementaci či hodnocení programů a návrhů politik EU.

  Více informací o práci expertů se dočtete na webu EACEA.

 • 6. Kde hledat aktuální informace k vypsaným výzvám?

  Nejdůležitějším dokumentem je příručka k programu Erasmus+, kterou každý rok vydává Evropská komise. Aktuální informace jsou uvedeny také přímo u konkrétních výzev na jednotném portálu pro podávání grantových žádostí FTOP.

  O tom, zda a jaké nové výzvy byly otevřeny, se dozvíte i na webu CZELO, kde jsou zveřejňovány také zápisy z informačních seminářů a dalších důležitých akcí.

 • 7. Jak často jsou výzvy vypisovány?

  Různě. Většina z nich má cyklus 1x ročně (obvykle jsou vypisovány v rozmezí únor–duben).

  Některé akce jsou doplněny o podzimní výzvu a některé jsou vypsány pouze 2–3x za celou dobu 7letého programového období.

 • 8. Je někde k dispozici seznam úspěšných projektů?

  Všechny v minulosti realizované projekty jsou k dohledání v databázi úspěšných projektů.

  Pokud hledáte projekty v rámci konkrétní aktivity, využijte pokročilého vyhledávání a vyberte relevantní filtry.

 • 9. Kde hledat partnery do mezinárodních konsorcií?

  Pokud ještě nemáte domluvené partnerské organizace, můžete se podívat do databáze na portálu FTOP, je zde také možnost filtrovat podle konkrétního programu, země, typu organizace atp.

  Můžete se také obrátit pro pomoc na kancelář CZELO s profilem vaší organizace i profily hledaných partnerů.

 • 10. V jakém jazyce lze podat žádost?

  Žádosti lze podávat v jakémkoli z 24 úředních jazyků EU. Záleží samozřejmě na složení projektového konsorcia, jazyk žádosti by měl vycházet z jazyka komunikace mezi partnery.

  Vzhledem k podmínce mezinárodní dimenze projektů a geografické rovnoměrnosti partnerů v konsorciu bývá nejčastějším jazykem grantových žádostí angličtina.

 • 11. Může konsorcium podat stejnou žádost opakovaně?

  Ano, v případě, že nebyla žádost schválena, ji může konsorcium v další výzvě opět podat. V závislosti na ohodnocení žádosti je ale žádoucí reflektovat slabá místa a žádost upravit tak, aby byla dostatečně relevantní.

  S ohledem na podmínku inovativnosti však nelze podávat žádosti opakovaně v případě již jednou implementovaného projektu. 

 • 12. Kdy se dozvíme, jestli náš projekt uspěl?

  V případě projektů řízených výkonnou agenturou budou žadatelé informování o udělení grantu přibližně 6 měsíců po termínu od podání žádosti.

  Jedná se o orientační termín, u některých výzev avizuje EACEA dřívější vyhodnocení. Podpis grantové dohody bývá proveden přibližně 9 měsíců od termínu pro podání žádosti.

  Všichni žadatelé budou o výsledku hodnocení informováni prostřednictvím zprávy, která bude obsahovat pokyny k dalším krokům směřujícím k podpisu grantové dohody.

 • 13. Může se do projektů Erasmus+ zapojit Spojené království?

  Zapojení UK do programu Erasmus+ jako plnohodnotné programové země mimo EU nebylo součástí „brexitové dohody“.

  Spojené království má nicméně status partnerské země (Region 14) a jako takové se v závislosti na splnění určitých podmínek může účastnit některých částí programu, více viz kritéria způsobilosti u jednotlivých aktivit. 

 • 14. Jak funguje financování prostřednictvím jednorázové částky, tedy „lump sum“?

  Jedná se o nový mechanismus financování některých aktivit (např. partnerství malého rozsahu a projektů v rámci Erasmus+ Sport).

  Grant má v tomto případě podobu jednorázové pevné částky (tzv. lump sum), která je předem daná. Tato částka pokrývá všechny nebo některé konkrétní kategorie způsobilých nákladů, jež jsou rovněž předem jednoznačně vymezeny.

  Žadatelé si už v průběhu přípravy projektové žádosti volí jednu z „menu“ jednorázových částek s ohledem na počet zapojených organizací a pracovních balíčků, na plánované aktivity a očekávané výstupy. Pokud projekt uspěje, stává se tato částka celkovým příspěvkem na projekt.

 • 15. Na jaké priority se musí projekty zaměřit?

  Všechny projektové návrhy by měly zohledňovat evropské cíle v oblastech, kterých se týkají a snažit se přispívat k jejich naplnění. Horizontální priority programu Erasmus+ jsou vždy uvedeny v úvodní části příručky, včetně specifických priorit pro dané oblasti (VŠ vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava, sport, mládež atp.).

  Dále je potřeba, aby projekty odpovídaly na cíle a priority vymezené přímo u konkrétních aktivit a výzev. Provázanost projektů s těmito prioritami je posuzována v rámci splnění kritérií relevance, doporučujeme je tedy nepodceňovat.