Evropská komise podpořila 16 Pedagogických akademií Erasmus+, české instituce se podílí na 5 z nich

Do nových akademií se zapojí české univerzity, základní školy, vzdělávací instituty i DZS. Přečtěte si více o projektech i výzvě.

Evropská komise v červenci zveřejnila 16 nových projektů Pedagogických akademií Erasmus+. Připojují se tak k 11 akademiím vybraným ve výzvě 2021. České subjekty mají zastoupení v obou výzvách: v první výzvě ve třech z 11 projektů, ve druhé v pěti ze 16 akademií. Pedagogické akademie Erasmus+ jsou iniciativou Evropské komise, která přišla jako reakce na potřebu zvýšit atraktivitu učitelského povolání a kvalitu počáteční přípravy i dalšího vzdělávání pedagogů. Jejich cílem je zejména vytvořit mezinárodní sítě poskytovatelů počátečního a celoživotního vzdělávání učitelů, rozvíjet inovativní učební moduly a postupy ve vzdělávání učitelů, posilovat mezinárodní spolupráci a sdílení dobré praxe či rozvíjet nové modely učitelské mobility. Evropská komise si vytyčila cíl vytvořit do roku 2025 celkem 25 akademií

Ve druhé výzvě bylo podáno 105 žádostí. Šestnáctka vybraných projektů zahrnuje 313 organizací ze 30 programových zemí. Z celkového počtu subjektů tvoří zhruba třetinu poskytovatelé počátečního vzdělávání (96), poskytovatelů dalšího vzdělávání je zhruba pětina (69). Dále je do akademií zapojeno 49 škol a 107 dalších subjektů (organizace s odpovídající expertízou, agentury pro zajišťování kvality atp.). Projekty budou trvat 3 roky a rozdělí si 22,5 milionů eur

DZS bude pomáhat s rozvojem digitálních dovedností 

Do jednoho z úspěšných projektů se prostřednictvím asociace EUN zapojí také Dům zahraniční spolupráce. Jako asociovaný partner se bude podílet na akademii podporující rozvoj digitálních kompetencí u budoucích i stávajících učitelů. Cílem projektu Co-constructing the continuum between initial teacher education and continuous professional development (ContinueUP) je rozvíjet u učitelů schopnosti, které jim umožní těžit co nejvíce z online příležitostí. Jedním z hlavních výstupů projektu je proto vytvoření online modulu MOOC zaměřujícího se na mezery v pregraduálním i profesním vzdělávání pedagogů v digitálních kompetencích na základě rámce DigCompEdu, který jednotlivé digitální kompetence pro učitele popisuje. 

Zároveň má akademie umožnit vzájemné učení, sdílení dobré praxe a inspiraci. „V závěrečné fázi projektu proto vznikne celoevropská síť vzdělavatelů budoucích učitelů, která se bude pravidelně setkávat a spolupořádat projekty již mimo projekt ContinueUP, podobně jako se nyní už děje u učitelů v rámci projektu E-Twinning,“ vysvětluje Dominik Lipovský z DZS. V plánu jsou také mezinárodní výjezdy a návštěvy, konference a další. „Na podzim se zúčastníme schůzky s partnery z celé Evropy a posléze také závěrečné konference, která by měla zmíněnou síť odstartovat. Naše hlavní role je však dodávat data o vzdělávání učitelů v oblasti digitálních technologií tady v Česku,“ popisuje Lipovský roli DZS v projektu. 

ContinueUP_logo

Vědecká gramotnost i udržitelné občanství 

Univerzita Palackého (řádný partner) spolu s jednou olomouckou základní školou (asociovaný partner) se budou podílet na vytváření pedagogické akademie Meta-Scientific Literacies in the (Mis-)Information Age (SciLMi). Projekt poukazuje na to, že v dnešní éře dezinformací je čím dál důležitější rozvíjet vědeckou gramotnost, usiluje proto o její začlenění do evropských vzdělávacích systémů. Akademie bude vyvíjet, pilotovat a vyhodnocovat mezioborové programy mobilit a školení v blended formátu. Tyto programy budou určeny jak stávajícím učitelům, tak těm, kteří teprve prochází počáteční přípravou. Obsahově se zaměří zejména na průřezové kompetence, digitální dovednosti či inkluzivní vzdělávací strategie podporující kritické myšlení studentů a jejich schopnost práce s vědeckými daty. Výstupem projektu bude také vytvoření celoevropské sítě vzdělavatelů, škol, pedagogických asociací a dalších subjektů. 

Hned do dvou projektů se zapojí také Masarykova univerzita. Cílem akademie Establishing Teacher Education Networks and Communities of Practice on Teaching for Sustainability Citizenship (SYNAPSES), kde je MUNI řádným partnerem, je vzdělávání budoucích i stávajících učitelů v oblasti výuky pro udržitelné občanství. Projekt staví na myšlence, že právě udržitelné občanství může vést k aktivní změně, která je tolik potřebná, ať už jde o snížení spotřeby a poptávky, podpora udržitelných zdrojů a potravin či ozeleňování škol a jejich okolí. V rámci projektu vznikne série školení zaměřená na inovativní výukové metody a nástroje, účastníci akademie budou mít také možnost různých zahraničních výjezdů (study visits, job shadowing, konference). 

Inovace výuky dějepisu a mobility pro učitele hudební výchovy 

V projektu Teacher Education Academy for Music. Future-Making, Mobility and Networking in Europe (TEAM) figuruje rovněž MUNI (asociovaný partner). TEAM je celoevropská síť podporující vzdělávání učitelů hudby usilující o to, aby vzdělávání odpovídalo současným potřebám nejen v oblasti hudební profese, ale také digitalizace, mezikulturního učení či udržitelnosti. Za tímto účelem bude akademie vyvíjet potřebné zdroje, nabízet možnosti mobilit, školení a další.  

Další dvě české organizace jsou zapojeny do projektu School EducatioN for Sustainable and Equal Inclusion (SENSEI): Global Impact Institute a základní škola LABYRINTH (oba řádní partneři). Hlavním záměrem projektu je pomáhat budoucím i stávajícím učitelům dějepisu a občanské výchovy s přípravou zajímavých a smysluplných hodin historie, které budou inkluzivní a přístupné všem žákům. Konsorcium bude vyvíjet jak modul pro počáteční vzdělávání učitelů, tak hybridní mezinárodní kurz v oblasti dalšího vzdělávání, který by byl využitelný i v budoucnu pro jiné předměty. Cílem akademie je také vytvořit síť vzdělavatelů, umožňovat sdílení dobré praxe a podporovat inovace výukových metod a přístupů.