Zobrazeno 18 z 185 dokumentů
Seřadit:
  • Od nejnovějších
  • Od nejstarších
  • Abecedně
Zpráva The European Higher Education Area in 2018: Bologna Process Implementation Report navazuje na zprávu z roku 2015. Publikace přináší odpověď na otázku: Jak se změnil evropský vysokoškolský prostor od konání konference v Jerevanu v roce 2015?
Zobrazit (PDF 17 669 kB)
Zahrnuje povinné vzdělávání v Evropě povinnost navštěvovat školu? Mají rodiče právo vzdělávat své děti doma? A za jakých podmínek mohou rodiče případně toto právo uplatňovat?
Zobrazit (PDF 1 126 kB)
Pravidelně aktualizované publikace National Student Fee and Support Systems in European Higher Education informují o poplatcích studentů a národních systémech podpory (včetně stipendií a půjček) v evropských zemích. Oddíl Klíčové body umožňuje čtenářům dobře pochopit téma jako celek, zatímco diagramy a informační přehledy jednotlivých zemí obsahují hlavní charakteristiky každého systému.
Zobrazit (PDF 3 972 kB)
Pravidelně aktualizované publikace Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe podrobně informují o počtech vyučovacích hodin v povinném vzdělávání podle zemí, ročníků a předmětů. Údaje jsou předkládány ve formě diagramů, součástí je i krátká srovnávací analýza. Sběr dat se uskutečňuje ve spolupráci Eurydice a OECD (sítě NESLI).
Zobrazit (PDF 5 731 kB)
Pravidelně aktualizované publikace The Organisation of the Academic Year in Higher Education informují o rozdělení akademického roku, tj. o jeho zahájení a o rozložení semestrů, prázdnin a zkouškových období, v terciárním vzdělávání. Zaznamenány jsou i odlišnosti v případě, že existují různé typy vzdělávacích programů (univerzitní a neuniverzitní).
Zobrazit (PDF 1 080 kB)
Pravidelně aktualizované publikace Organisation of school time in Europe. Primary and general secondary education obsahují údaje o termínech zahájení a ukončení školního roku a rozložení doby prázdnin v primárním a všeobecném sekundárním vzdělávání v evropských zemích. Uvedeny jsou rovněž existující regionální varianty.
Zobrazit (PDF 1 934 kB)
Pravidelně aktualizovaný materiál Compulsory Education in Europe v přehledné tabulce zobrazuje délku povinného vzdělávání v jednotlivých evropských zemích a informuje, zda a od kolika let je povinné předškolní vzdělávání a v jakém věku žáci zahajují a ukončují povinnou školní docházku.
Zobrazit (PDF 667 kB)
Pravidelně aktualizované publikace The structure of the European education systems: Schematic Diagrams zachycují ve formě diagramů strukturu vzdělávacích systémů v jednotlivých evropských zemích od preprimární po terciární úroveň. Součástí zpráv je mapka představující hlavní organizační modely v primárním a nižším sekundárním vzdělávání a průvodce jak číst diagramy.
Zobrazit (PDF 7 195 kB)
Pravidelně aktualizovaná studie Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe zahrnuje více než 30 strukturálních ukazatelů vývoje politiky v oblasti vzdělávání a odborné přípravy v jednotlivých evropských zemích.
Zobrazit (PDF 1 303 kB)
Stručný přehled hlavních poznatků tematické zprávy
Zobrazit (PDF 761 kB)
Jaké typy údajů jsou využívány pro tvorbu vzdělávací politiky? Jaké jsou podobnosti a rozdíly mezi přístupy evropských zemí k využívání informací? A jaké existují podpůrné mechanismy na podporu tvorby politických opatření založené na datech? Právě na tyto otázky odpovídá studie Eurydice Support Mechanisms for Evidence-based Policy-Making in Education.
Zobrazit (PDF 1 306 kB)
Stručný přehled hlavních poznatků tematické zprávy
Zobrazit (PDF 793 kB)
Žáci na primární úrovni se svůj první cizí jazyk začínají učit v dřívějším věku, vzrostl počet žáků nižšího sekundárního vzdělávání, kteří se učí dva cizí jazyky, a ve většině zemí fungují opatření na podporu dětí migrantů, které si potřebují osvojit jazyk hostitelské země. Více k jazykovému vzdělávání přináší studie Key Data on Teaching Languages at School in Europe – 2017 Edition.

Zkrácená verze studie, tzv. Eurydice Brief, je dostupná také v češtině.
Zobrazit (PDF 9 049 kB)