AKTION Česká republika - Rakousko

AKTION Česká republika - Rakousko

AKTION Česká republika - Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání, je program pro podporu bilaterální spolupráce v terciárním sektoru prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce.

STIPENDIA PRO VYSOKOŠKOLSKÉ UČITELE

na akademický rok 2020/2021

O jednoměsíční stipendium pro vysokoškolské učitele veřejných vysokých škol v ČR (dle přílohy č. 1 Zákona o vysokých školách č. 111/1988 Sb.) se mohou ucházet občané Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska. Věková hranice není stanovena. Stipendium je určeno k rozvoji profesní vědecké dráhy, a to především pro vědecký dorost.

Termíny pro podávání žádostí:  do 15.4. a 30.11. 2020 23:59:59 hodin.

Pobyt je možné realizovat nejdříve za 3 měsíce od termínu podání žádosti.
Doporučujeme plánovat pobyt na celé kalendářní měsíce - v opačném případě je třeba zaplatit ubytování za oba příslušné kalendářní měsíce. 

Cílovou institucí jsou v Rakousku veřejné/státní univerzityodborné vysoké školy, pädagogické vysoké školy a akreditované soukromé univerzity. Kromě nich mohou být práce prováděny i v archivech, knihovnách, muzeích a výzkumných institucích, jejichž materiály, výsledky výzkumů a infrastruktura jsou nezbytné pro provedení záměru. V žádosti o stipendium však musí být v každém případě  přiložena "Dohoda o přijetí/Betreuungszusage/statement of academic supervisor" s univerzitou, odbornou vysokou školou nebo akreditovanou soukromou univerzitou. 

Žádost o stipendium se podává on-line v rakouském systému AH-Plus: 
www.scholarships.at 

(formulář žádosti je k dispozici cca 3 měsíce před termínem pro podávání žádosti o stipendium v online systému AH PLUS) 

Před zahájením vyplňování formuláře žádosti je nutná registrace. Do formuláře je následně možné opakovaně vstupovat a průběžně vyplňovat údaje, provádět úpravy a přikládat přílohy.

Součástí žádosti je také:

  • doporučení vedoucího institutu (katedry) domácí VŠ na formuláři Empfehlungsschreiben/letter of recommendation; formulář je k dispozici také u elektronického formuláře žádosti;
  • pozvání od rakouského partnera na formuláři Betreuungszusage/statement of academic supervisor, příp. dosavadní korespondence; formulář je k dispozici také u elektronického formuláře žádosti;
  • vyplněný evidenční formulář uchazeče o stipendium  programu AKTION ČR - Rakousko v češtině; formulář ke stažení naleznete také u elektronického formuláře žádosti;
  • uchazeči, kteří se o toto stipendium ucházejí opakově, jsou povinni přiložit k žádosti závěrečnou zprávu, příp. zprávy z předchozích absolvovaných výzkumných pobytů.

Je v zájmu uchazečů, aby žádost o stipendium byla zpracována korektně po formální, obsahové i po jazykové stránce. Dovolujeme si Vás upozornit na to, že žádosti s formálními nedostatky a žádosti s výraznými jazykovými chybami, resp. nesrozumitelné žádosti budou bez ohledu na jejich obsah zamítnuty.

Za podanou je považována pouze ta žádost, která byla odeslána klikem na ikonu "Antrag einreichen"/"application submitting" (o úspěšném podání žádosti bude uchazeč vyrozumněn prostřednictvím automaticky vygenerovaného emailu) Kompletně vyplněnou on-line žádost prosím vytiskněte včetně příloh (pomocí ikonky Pdf vlevo nahoře) a zašlete spolu s originálem výše uvedeného evidenčního formuláře uchazeče o stipendium na adresu programu DZS - AKTION v Praze, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1 (přijímají se žádosti s poštovním razítkem nejpozději k příslušnému termínu pro podání žádosti).

Výběrové řízení proběhne na základě předložených podkladů (základní verzí pro hodnocení je on-line žádost) do dvou měsíců po podání žádosti. Výběr provádí odborná česko-rakouská komise (zástupci ministerstev školství a univerzit obou zemí) na základě kvality podaných žádostí a dle rozsahu prostředků, které budou k dispozici.
Na stipendium není právní nárok. Rozhodnutí komise je konečné a nebude jednotlivě zdůvodňováno. Zpráva o výsledku výběrového řízení bude uchazečům zaslána formou emailového sdělení. Definitivní rozhodnutí o přijetí vybraného uchazeče na rakouskou univerzitu přísluší rakouské straně.

Během stipendijního pobytu není dovoleno vykonávat v Rakousku výdělečnou činnost.

Výše měsíčního stipendia při pobytech v Rakousku činí 1.150 €.
Stipendium je určeno ke krytí veškerých nákladů. Rakouská výměnná služba (OeAD-GmbH) zajišťuje na požádání ubytování v ceně 250 - 600 € (za poplatek 18 €).

Závěrečná zpráva:
Každý stipendista je povinen zaslat elektronicky regionální kanceláři OeAD podepsanou zprávu z pobytu potvrzenou rakouským školitelem; rovněž zaslat kompletní resp. doplněnou zprávu kanceláři programu AKTION v Praze na aktion@dzs.cz, a to nejpozději měsíc po ukončení stipendijního pobytu.

Informace o rakouských univerzitách: http://www.studienwahl.at/ 
Informace o stipendiích v Rakousku: http://www.grants.at/;
http://www.oead.at