Zapojte se do výzvy pro Výhledové projekty a vyberte si jednu ze 7 priorit

Erasmus+ CZELO

Termín pro podávání žádostí je 15. března a zapojit se mohou organizace na všech úrovních vzdělávání.

Evropská komise a výkonná agentura EACEA uspořádaly na začátku února informační webinář pro zájemce o podání žádosti v rámci Výhledových projektů v programu Erasmus+ (tzv. Forward-looking projects). Označení projektů vychází z jejich hlavního cíle, a to podporovat na budoucnost orientované inovace a změny v oblasti klíčových témat a priorit EU v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže. Projekty se zaměřují na identifikaci, rozvíjení a testování inovativních přístupů a politik, které mají vysoký potenciál být zařazeny do běžné praxe v co nejvíce zemích. Proto se každoročně zaměřují na specifické aktuální priority a reagují na aktuální strategie a politické dokumenty na evropské úrovni.  

V letošním roce je možné si vybrat z celkem 7 priorit ve třech oblastech, které se prolínají všemi úrovněmi vzdělávání, zejména to platí pro první z oblastí, Digitální vzdělávání. Každá priorita vychází z aktuálních evropských strategií a potřeb vzdělávacího sektoru a jejím cílem je řešení aktuálních výzev v dané oblasti.   

Skupina 1: Digitální vzdělávání (kros-sektorální téma) 

  • Priorita 1: Vzdělávací technologie (EdTech): rozšiřování unijních řešení prostřednictvím spolupráce a zajišťování kvality 

  • Priorita 2: Efektivní pedagogické přístupy k informatice pro základní a střední stupeň vzdělávání 

  • Priorita 3: Odborná příprava učitelů a tvorba vzdělávacích programů v rámci boje proti dezinformacím a podpory digitální gramotnosti 

Skupina 2: Odborné vzdělávání a příprava  

  • Priorita 4: Mikrocertifikáty pro zaměstnatelnost 

  • Priorita 5: Zvyšování přitažlivosti odborného vzdělávání a přípravy prostřednictvím partnerství a sítí poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy 

Skupina 3: Vzdělávání dospělých 

  • Priorita 6: Rozvoj národních rejstříků vzdělávacích příležitostí se zajištěnou kvalitou a relevancí pro trh práce 

  • Priorita 7: Podpora Paktu pro dovednosti  

Priorita 4 má navíc specifikovány další tři pod-oblasti svého zaměření. Priorita 7 je určena organizacím, které jsou již zapojené do velkých partnerství v rámci Paktu pro dovednosti. Od všech projektů se očekává významné přispění k systémovým řešením v jednotlivých tématech a podpora inovativních pedagogických postupů a jejich rozšiřování napříč Evropou, případně i mimo ni.  

Kritéria pro zapojení do projektů a způsob podávání žádosti 

Organizace, které se chtějí do Výhledových projektů zapojit, by se měly nejprve rozhodnout, na kterou z výše uvedených priorit se chtějí zaměřit. Každá priorita má totiž svá mírně odlišná kritéria týkající se minimálního počtu a typu zapojených organizací, délky trvání projektu a maximálního grantu. Během webináře byla zdůrazněno, že je důležité ověřit, že každý projekt splňuje daná kritéria pro konkrétní prioritu a že žadatelé vyplní správný formulář žádosti na portálu FTOP, jehož prostřednictvím se žádosti podávají (dostupné jsou různé formuláře pro každou ze tří skupin uvedených výše).  

Obecně platí, že do projektu se mohou zapojit veřejné i soukromé instituce aktivní v oblasti vzdělávání, odborné přípravy či ve světě práce se sídlem v tzv. programových zemích Erasmus+ (tj. členské státy EU, Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Turecko, Srbsko a Severní Makedonie). Minimální počet zapojených organizací se pohybuje od 3 do 6, délka projektu v rozmezí 2 až 4 roky a maximální požadovaný grant poté v rozmezí od 900 000 do 1 500 000 eur. Některé priority mají také svá specifická pravidla s ohledem na konkrétní typy organizací, které do nich musí být zapojené. Novinkou v letošní výzvě je možnost zapojení organizací také z tzv. partnerských zemí Erasmus+ (jakékoli ostatní země světa), ale pouze v roli přidružených partnerů. Těmi jsou organizace, které se podílejí na specifických úkolech v rámci projektu (např. šíření informací o projektu), ale nejsou příjemci grantu.  

Projekty, které splní všechna formální kritéria, jsou následně hodnoceny podle 4 kvalitativních kritérií. Je proto nezbytné, aby v projektové žádosti byly uvedeny informace ke všem bodům a pod-bodům jednotlivých kritérií. Vzhledem k cílům Výhledových projektů je například velmi důležité zaměřit se na ex-ante a ex-post analýzu inovativnosti projektu a předpokládaných cílů a výsledků či na důkladné popsání šíření výsledků projektu a potenciálu rozšíření inovativních postupů a jejich zavedení do běžné praxe.  

Grant je poskytován prostřednictvím jednorázové částky (tzv. Lump sum) a zapojené organizace plánují a připravují rozpočet do žádosti na základě pracovních balíčků. Ty představují větší části projektu zastřešující několik aktivit. Pracovním balíčkem může být např. „Řízení projektu“, „Šíření informací o projektu“ a podobně. Termín pro podávání žádostí je 15. března v 17:00. Na základě dostupného rozpočtu pro letošní výzvu (35 mil. eur) se očekává schválení zhruba 30 projektů. Výsledky hodnotícího procesu by měly být známy v září 2023 a projekty by poté měly začít v prosinci 2023 či v lednu 2024.  

Kde najít více informací?  

Podrobnější informace o projektech najdete na webových stránkách DZS pro centralizované aktivity Erasmus+ (v češtině), a především v Příručce k programu Erasmus+ (v angličtině i češtině) a v materiálech a nahrávce z informačního dne Evropské komise a EACEA (v angličtině). V rámci informačního webináře byly také detailněji představeny všechny výše zmíněné priority, včetně zdůvodnění jejich důležitosti a představení předpokládaných výzev a očekávaných výsledků. Zájemci se také mohou podívat na materiály a nahrávku informačního dne, který pořádala kancelář CZELO 19. ledna letošního roku (v češtině).