Výzvy pro centralizované aktivity Erasmus+ se postupně zveřejňují. Co je nového a jak se přihlásit?

BS, CZELO

Erasmus+

Žádost o projekt je možné podat v Erasmus+ Sport, Jean Monnet, Erasmus Mundus a v dalších centralizovaných aktivitách.

Tyto aktivity řídí přímo Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA) v Bruselu.  Žadatelé se tedy hlásí prostřednictvím jednotného portálu, kde jsou vypsány všechny aktuální výzvy s termíny podávání žádostí a který umožňuje také vyhledávání zahraničních partnerů. Veškeré potřebné informace k aktivitám se dočtete v Příručce k programu na rok 2021 a také v našem přehledu níže. Podívejte se na kompletní přehled termínů aktuálních výzev.

Nové akce a nové priority

Jednou z priorit nového programového období je rozvoj dovedností potřebných pro budoucnost a vyžadovaných trhem práce. V aktivitě Aliance pro inovace je proto kladen důraz na spolupráci vzdělávacích institucí se soukromým sektorem a podniky, které mohou studenty těmito dovednostmi vybavit.

Viditelná je také tendence vertikálního propojování vzdělávacích oblastí a důraz na profesní rozvoj a podporu učitelů. Za tímto účelem byly zahájeny např. nové akce Pedagogické akademie Erasmus+ nebo Školení učitelů v rámci Jean Monnet zaměřené na zapojení evropského rozměru do vzdělávání.

„Rozšiřuje se také nabídka příležitostí v oblasti sportu, zejména pro menší aktéry. Jedním z hlavních cílů nového období je právě zvýšení účasti lokálních klubů a iniciativ v programu. Tomu by mělo pomoct flexibilnější nastavení podmínek, snížení administrativní zátěže, zjednodušený finanční mechanismus nebo nová typologie partnerských projektů,“ dodává Lenka Procházková, vedoucí České styčné kanceláře pro vzdělávání a výzkum v Bruselu (CZELO).

Přehled aktivit a termínů výzev (aktualizováno 4.5. 2021)

Erasmus+ Sport

 • Termín podávání žádostí: 17. června 2021
 • 3 typy projektů:
  • Partnerství malého rozsahu – mezinárodní projekty zaměřené především na nováčky, lokální kluby a menší organizace. Do partnerství se musí zapojit minimálně 2 organizace ze 2 různých programových zemí.
  • Kooperativní partnerství – cílem těchto mezinárodních projektů je zvyšování kvality práce, aktivit a metod zapojených organizací, budování kapacit, řešení společných potřeb a priorit, změny na individuální, organizační i sektorové úrovni atp. Do partnerství se musí zapojit minimálně 3 organizace ze 3 různých programových zemí.
  • Neziskové evropské sportovní akce – podpořeny budou jak tzv. celoevropské akce většího rozsahu, kterých se účastní alespoň 10 organizací z 10 zemí, tak evropské místní akce menšího rozsahu. Ty se dále dělí na 2 podtypy podle počtu zapojených organizací: 3–5 nebo 6 a více.
 • K dispozici je zápis z akce Erasmus+ Sport Info Day, kde najdete také tipy na zvýšení šancí na úspěch a přehled nejčastějších chyb žadatelů.

Akce Jean Monnet

 • Termín podávání žádostí: 2. června 2021
 • Akce Jean Monnet se zaměřují na podporu šíření znalostí o evropské integraci a EU. Dosud byly zaměřeny pouze na vysokoškolské vzdělávání, nyní se rozšiřují i na další oblasti vzdělávání a přípravy. V oblasti vysokoškolského vzdělávání pokračují tři tradiční akce: Moduly, Katedry a Centra excelence. V dalších oblastech vzdělávání jsou novinkou Sítě pro školy a poskytovatele odborného vzdělání, a především Školení učitelů. Právě vzdělávání učitelů je jednou z priorit tohoto programového období. Vysokoškolská instituce či agentura specializující se na vzdělávání učitelů v rámci této aktivity připraví školení pro učitele z ostatních vzdělávacích oblastí, které je vybaví schopnostmi, jak inovativními a poutavými způsoby vyučovat o EU tématech.

Aliance pro inovace

 • Termín podávání žádostí: 7. září 2021
 • 2 typy
  • Aliance pro vzdělávání a podniky
  • Aliance pro odvětvovou spolupráci v oblasti dovedností
 • Aliance pro inovace mají posílit inovační kapacitu Evropy prostřednictvím podpory inovací na základě spolupráce a toku znalostí mezi vysokoškolským vzděláváním, odborným vzděláváním a přípravou (počátečním i dalším) a širším socioekonomickým prostředím včetně výzkumu.
 • Jejich cílem je také posílit zajišťování nových dovedností a řešit nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi tím, že navrhnou a vytvoří nová kurikula pro vysokoškolské vzdělávání a odborné vzdělávání a přípravu, která podpoří rozvoj smyslu pro iniciativu a podnikatelského ducha v EU.

Partnerství pro špičkovou spolupráci

 • Termín podávání žádostí: 7. září 2021
 • Iniciativy na podporu excelentní úrovně ve vzdělávání:
  • Centra excelence odborného vzdělávání a přípravy – tato iniciativa podporuje vytváření a rozvoj evropských platforem pro centra excelence, jež přispívají k regionálnímu rozvoji, inovacím a strategiím pro inteligentní specializaci.
  • Pedagogické akademie Erasmus+ – obecným cílem této akce je vytvořit evropská partnerství poskytovatelů vzdělávání a odborné přípravy učitelů, která v rámci programu zřídí pedagogické akademie Erasmus+, jež budou rozvíjet evropský a mezinárodní pohled v oblasti vzdělávání učitelů. Tyto akademie budou prosazovat mnohojazyčnost a kulturní rozmanitost, rozvíjet vzdělávání učitelů v souladu s prioritami EU v oblasti politiky vzdělávání a přispívat k dosažení cílů Evropského prostoru vzdělávání.

Erasmus Mundus

 • Termín podávání žádostí: 17. června 2021
 • Cílem této akce je podpora excelence a internacionalizace vysokoškolských institucí prostřednictvím magisterských studijních programů. Programy budou společně realizovat a uznávat vysokoškolské instituce se sídlem v Evropě a budou otevřeny institucím v jiných zemích světa.
 • Pod EM spadají dvě iniciativy:
  • Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM) spočívá v zajištění společného nadnárodního magisterského studijního programu.
  • Erasmus Mundus Design Measures (EMDM) je novou aktivitou podporující tvorbu vysoce kvalitních, inovativních magisterských studijních programů.

Aktivity v oblasti mládeže

 • Otevírá se také několik výzev v oblasti mládeže, např.
  • Kooperativní partnerství pro evropské nevládní organizace s termínem 15. června. Ty mají rozvíjet a posilovat sítě partnerů, zvyšovat jejich schopnost spolupracovat na nadnárodní úrovni, podporovat rozvoj inovativních postupů a výměny zkušeností na evropské úrovni.
  • Evropská mládež spolu s termínem 24. června má za cíl budovat sítě podporující přeshraniční partnerství, jež budou spolupracovat s mladými lidmi z celé Evropy a umožní jim např. vytvářet společné projekty.
  • Budování kapacit v oblasti mládeže má termín 1. července. Tyto projekty se zaměřují se na podporu mezinárodní spolupráce a politického dialogu v oblasti mládeže a neformálního učení.