Spolupráce v odborném vzdělávání a přípravě na národní i mezinárodní úrovni

Erasmus+ CZELO

Přečtěte si novinky z info dne a podejte žádost o projekt Centra excelence odborného vzdělávání do 8. června.

Projekty Center excelence odborného vzdělávání (Centres of Vocational Excellence - CoVE) jsou jednou z klíčových aktivit programu Erasmus+ a pevnou součástí politické agendy EU pro dovednosti a odborné vzdělávání a přípravu.  Cílí na reformy, inovace a vysokou kvalitu odborného vzdělávání odpovídající potřebám současného trhu práce. Na evropské úrovni jsou projekty podporovány nejen celkovým alokovaným rozpočtem, který činí 400 milionů eur pro období 2021-2027, ale také řadou dalších nefinančních opatření. Mezi ně patří například usnadňování síťování jednotlivých projektů či tvorba podpůrných nástrojů a návodných příruček.  

V současnosti je realizováno 20 těchto projektů a předpokládá se, že dalších 13 bude schváleno ve výzvě 2022, kde se žádosti podávaly v září loňského roku a výsledky se očekávají v nejbližších týdnech. Celkem Evropská komise plánuje vytvořit 100 CoVE v programovém období 2021–2027, financování by se tedy mělo v následujících letech pro každou výzvu mírně zvyšovat. Všechny probíhající projekty spolupracují v tzv. Komunitě praxe (CoVE Community of practice), sítě fungující na dobrovolné nefinancované bázi. V rámci této sítě zástupci jednotlivých projektů sdílí své zkušenosti, podporují vzájemné synergie či spolupracují s experty. Komunita zůstává otevřená také všem projektům, které budou teprve schváleny.  

Na konci ledna uspořádala Evropská komise a výkonná agentura EACEA informační den pro zájemce o podání projektu CoVE v letošní výzvě. 

Cíle projektů a novinky ve výzvě 2023 

Stěžejní součástí CoVE je spolupráce poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy se světem práce, podniky a výzkumem (v rámci tzv. znalostního trojúhelníku). Zejména v oblasti aplikovaného výzkumu vnímá Evropská komise v oblasti odborného vzdělávání a přípravy velký potenciál rozvoje. Od projektů se proto očekává holistický přístup a včlenění odborného vzdělávání a přípravy do plně propojených ekosystémů dovedností na regionální i mezinárodní úrovni (propojení jednotlivců, zaměstnavatelů, poskytovatelů vzdělávání a tvůrců politik). Na politické úrovni projekty napomáhají naplňování zejména Doporučení Rady o odborném vzdělávání a přípravě pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost, které vytyčuje 6 hlavních oblastí aktivit.  

Zájemci o podání žádosti by se měli soustředit na několik klíčových faktorů úspěchu těchto projektů, mezi něž patří sladění poskytovaných dovedností se strategickým regionálním rozvojem a strategiemi pro chytrou specializaci, silný prvek spolupráce mezi zapojenými organizacemi a komplexní set vzdělávacích a školících aktivit a služeb.  

Hlavními novinkami ve výzvě 2023 oproti předešlým výzvám  jsou změny v povinných aktivitách projektu a pilotování tzv. Pečeti kvality (Seal of Excellence). V rámci 3 povinných klastrů došlo k úpravě počtu aktivit a také k jejich zjednodušení a zpřehlednění. Pečeť kvality bude udělena projektům, které získají v rámci hodnocení alespoň 75 bodů, ale nebude možné je financovat z důvodu velkého množství kvalitních projektů a nedostatečných finančních prostředků přidělených pro letošní výzvu (52 milionů eur). Pečeť kvality by měla projektům zjednodušit hledání alternativních zdrojů financování, například na národní úrovni.   

Formální a kvalitativní kritéria, financování projektů 

Žádost o 4letý projekt mohou podat organizace, které jsou aktivní v oblasti odborného vzdělávání či ve světě práce a  jež mají sídlo v tzv. programové zemi Erasmus+ (členské státy EU + Island, Norsko, Lichtenštejnsko, Srbsko, Turecko, Severní Makedonie). Celkem musí projekt zahrnovat minimálně 8 partnerů ze 4 programových zemí, přičemž v každé zemi musí být zapojený alespoň jeden poskytovatel odborného vzdělávání a přípravy a jedna organizace zastupující podniky, průmysl či průmyslové odvětví. Co se týče poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy, může se jednat o organizace působící na sekundární či terciární úrovni, svým obsahem se však každý projekt musí zaměřovat na střední odborné vzdělávání (úroveň EQF 3-5). Navíc může být do projektu začleněno také zaměření na úroveň EQF 6-8. Nad uvedený minimální počet organizací se mohou do projektu zapojit také další relevantní organizace, a to nejen z programových zemí Erasmus+, ale z celého světa, s výjimkou Ruska a Běloruska (za podmínky, že účast těchto organizací a jejich přínos do projektu budou dostatečně zdůvodněny). 

Žadatelé si musí zvolit relevantní aktivity ze 3 klastrů (Výuka a učení; Spolupráce a partnerství; Řízení a financování) a v projektové žádosti uvést všechny informace nutné k posouzení 4 kvalitativních kritérií, podle kterých budou žádosti hodnoceny (Relevance projektu; Kvalita koncepce a realizace projektu; Kvalita partnerství a nastavení spolupráce; Dopad).  

Grant (v maximální výši 4 mil. eur na jeden projekt) je poskytován formou jednorázové částky. Zapojené organizace plánují rozpočet v žádosti na portálu FTOP na základě jednotlivých pracovních balíčků, což jsou větší tematické části projektu, zastřešující několik aktivit. Balíčkem tak může být například „Řízení projektu“, „Šíření informací o projektu“ a podobně. Termín pro podávání žádostí je 8. června v 17:00. Na základě dostupného rozpočtu pro letošní výzvu se očekává schválení dalších přibližně 13 projektů. Výsledky hodnotícího procesu by měly být známy v prosinci 2023, projekty by měly začít v březnu a dubnu 2024.  

Kde najdete více informací?  

Podrobnější informace o projektech naleznete na webových stránkách DZS v sekci centralizované aktivity Erasmus+ (v češtině), v Příručce k programu Erasmus+ (v angličtině i češtině) a v materiálech a nahrávce z informačního dne Evropské komise a EACEA (v angličtině). Zájemci se také mohou podívat na materiály a nahrávku informačního dne, který pořádala kancelář CZELO 9. února 2023 (v češtině).