Představujeme projekty oceněné letošní Evropskou cenou za inovativní výuku a Evropskou jazykovou cenou Label

Celkem 11 českých škol a univerzit dnes převzalo ceny za své inovativní počiny v oblasti vzdělávání.

EJCL a EITA 2023

Dnes byla v Kaiserštejnském paláci slavnostně předána ocenění Evropské komise inovativním vzdělávacím projektům. Čtyři školy obdržely Evropskou cenu za inovativní výuku (European Innovative Teaching Award) udělovanou projektům Erasmus+ z oblasti školního vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy. Dalších sedm škol získalo Evropskou jazykovou cenu Label, která ve svém již 22. ročníku oceňuje aktivity z oblasti jazykového vzdělávání.

Akci uvedli a ocenění předávali Ondřej Andrys, státní tajemník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a Pavlína Kroužková, vedoucí sekce školního a odborného vzdělávání Domu zahraniční spolupráce. „Jazykové kompetence jsou v současném světě úplným základem, bez kterého se již neobejdeme. V tomto směru tak musíme rozvíjet nejen žáky, učitele, ale i sami sebe, jelikož vzdělávání je nikdy nekončícím procesem. Jsme také čím dál více zahlceni novými informacemi, trendy a inovacemi, se kterými je též potřeba umět pracovat. Toto jsou dva významné aspekty dnešní doby, které se odráží i v oceněných projektech,” řekla Pavlína Kroužková.

Foto: Petr Zewlakk VrabecFoto: Petr Zewlakk Vrabec

Evropská cena za inovativní výuku (EITA) je udělována nejlepším inovativním projektům realizovaných v rámci programu Erasmus+ v oblasti školního vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy. Tématem pro tento rok bylo „Vzdělávání a kreativita” ve spojitosti s Evropským rokem dovedností. Tuto cenu, která je udělována Evropskou komisí od roku 2021 v rámci Evropského prostoru vzdělávání, obdrželo během předchozích ročníků již více než 200 vynikajících projektů programu Erasmus+. Ocenění EITA letos získalo 93 projektů z 32 zemí, mezi nimi i tyto čtyři české projekty:

 • Kategorie předškolní vzdělávání (MŠ) – projekt ‘Kouzelná léta života: předškolní/The magical years of life: pre-school‘ Mateřské školy 4Pastelky, Praha 

 • Kategorie primární vzdělávání (1. stupeň ZŠ) – projekt ‘Inovace ve výuce‘ Základní školy Břeclav 

 • Kategorie sekundární vzdělávání (2. stupeň ZŠ a gymnázia) – projekt ‘Z Alcoy do Kutné Hory: Evropské dědictví, informační gramotnost a udržitelný cestovní ruch‘ Církevního gymnázia, Kutná Hora 

 • Kategorie odborné vzdělávání a příprava – projekt ‘Health Care Professional Foreign Internship for students and teachers‘ Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Brno

Zástupci všech oceněných projektů se zúčastní i společného setkání laureátů EITA 2023 v Bruselu ve dnech 23. a 24. listopadu. Sledujte online slavnostní část setkání laureátů, která začíná 24. listopadu ve 14:30 hodin.

Oceněná Základní škola Břeclav za projekt ‘Inovace ve výuce‘. Foto: Petr Zewlakk VrabecOceněná Základní škola Břeclav za projekt ‘Inovace ve výuce‘. Foto: Petr Zewlakk Vrabec

Evropská jazyková cena Label

Evropská jazyková cena Label je aktivitou Evropské komise pro podporu výjimečných a inovativních projektů v oblasti jazykového vzdělávání, a je udělována letos již po dvacáté druhé. Jejím cílem je podporovat kvalitní inovační projekty, motivovat a inspirovat další učitele k využívání inovativních postupů ve výuce jazyků a zvýšit motivovanost žáků ke studiu cizích jazyků. Zapojit se mohou nejrůznější vzdělávací instituce od jazykových škol, neziskových organizací přes mateřské, základní, střední školy a gymnázia, po vysoké školy. 

Od loňského roku je cena Label udělována ve dvou kategoriích – v kategorii projektů Erasmus+ a v kategorii ostatních inovativních projektů. Každý rok stanovuje Evropská komise priority, ke kterým by se měly přihlášené projekty vztahovat. Speciální pozornost byla v roce 2023 věnována těmto prioritám:  

 • Podpora nově příchozích migrantů a vysídlených dětí a mladých lidí v jejich potřebách jazykového vzdělávání 

 • Profesní rozvoj učitelů se zaměřením na začleňování a mezikulturní dialog, zejména pokud jde o zvýšenou jazykovou rozmanitost ve třídě 

 • Podpora projektů zaměřených na menšiny a regionální jazyky jako prostředek šíření myšlenky rovnosti, sociální soudržnosti a aktivního občanství 

 • Studium jazyků, které podporuje osobní růst dospělých účastníků vzdělávání 

 • Podpora projektů zaměřených na propojování jazykových a nejazykových obsahů

Ocenění převzala i například škola AVE ART Ostrava. Foto: Petr Zewlakk VrabecOcenění převzala i například škola AVE ART Ostrava. Foto: Petr Zewlakk Vrabec

Projekty oceněné Evropskou jazykovou cenou Label 2023

 • Létající lektor francouzského jazyka

Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť

Za koordinace Gymnázia Zlín-Lesní čtvrť vznikl unikátní koncept na podporu výuky francouzského jazyka na šesti školách regionu. Školy za pomoci Zlínského kraje a Magistrátu města Zlín společně podpořily působení rodilého mluvčího ve výuce FJ v jednotlivých školách, což zatraktivnilo výuku a zvýšilo motivaci žáků. Přítomnost rodilé mluvčí se projevila především v oblasti komunikačních dovedností a zlepšení výslovnosti zapojených žáků, ale i učitelů francouzského jazyka. Zkušenosti zlínského regionu budou moci sdílet i další školy, které by měly o tento způsob výuky zájem. 

 • Landscape yesterday and today

Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město

Cílem tohoto mezinárodního projektu Erasmus+ bylo zvýšit zájem žáků čtyř evropských škol o geografii, seznámit je s novými metodami a jejich využitím při průzkumu krajiny. Každá z partnerských zemí připravila jiný pohled na krajinu (z hlediska biologického, historického či ekologického). V mezinárodních skupinách žáci pracovali s geografickými informačními systémy, pracovali s přístroji GPS nebo např. Mapovali invazní rostliny. Komunikačním jazykem projektu byla angličtina, kterou žáci využívali jako pracovní i dorozumívací nástroj. V rámci projektu vznikly pracovní listy v AJ, které jsou nadále využívány ve výuce. 

 • Nové příležitosti s odbornou angličtinou

AVE ART Ostrava, VOŠ, SUŠ a ZUŠ, s.r.o.

Projekt je zaměřen na rozvoj schopností žáků a učitelů školy v oblasti odborného cizího jazyka. Jedná se o dlouhodobý komplex aktivit od zvyšování cizojazyčných kompetencí učitelů odborných předmětů na výjezdech do zahraničí, přípravy odborné slovní zásoby formou čtyřjazyčného slovníku, až po zavedení výuky metodou CLIL v oblasti výuky uměleckého kovářství či grafického, interiérového či průmyslového designu. V rámci přípravy na výuku metodou CLIL vytvářeli učitelé i vlastní didaktické materiály a pracovní listy. Součástí výuky odbornosti metodou CLIL je i účast žáků na zahraničních stážích a obhajoba praktické práce v AJ jako součást maturitní zkoušky z cizího jazyka. Zvyšování cizojazyčných kompetencí žáků i učitelů usnadňuje mimo jiné i zapojení žáků do mezinárodních odborných soutěží a pracovních stáží v zahraničí. 

 • ProCzeFor (Pronunciation of Czech for Foreigners – výslovnost češtiny pro cizince). Nástroj k nácviku zvukové stránky češtiny pro výuku nerodilých mluvčích

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Projekt je zaměřen na nácvik zvukové stránky českého jazyka a je určen všem nerodilým mluvčím češtiny, studentům, učitelům, členům krajanské komunity v zahraničí. Výstupem projektu je webová aplikace, která zahrnuje řečový materiál prezentovaný v ortografické i zvukové podobě ve formě tří specializovaných knih a výslovnostního slovníku. Projekt podporuje nově příchozí migranty, pomáhá při práci učitelům a podporuje myšlenku kulturní a myšlenkové rozmanitosti Evropy. Uspořádání a výběr řečového materiálu prezentuje základní zvukové vlastnosti češtiny s ohledem na jevy, které působí nerodilým mluvčím potíže. Materiál obsahuje více než 20 000 slov, slovních spojení vět a textů.

 • Can We Help?

Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí

Projekt vznikl jako reakce žáků školy a jejich projektových partnerů na příchod ukrajinských žáků do školy s cílem usnadnit jim komunikaci ve škole, orientaci v odborné terminologii i běžném životě. Výsledkem projektu je příručka Obrázkový průvodce každodenním životem 2022 jako nástroj pro adaptační fázi po příchodu cizinců do nové země. Příručka je dostupná v 6 jazycích: českém, srbském, tureckém, španělském, ukrajinském a anglickém a je doprovázena ilustračními obrázky. Příručka byla nabídnuta k využití různým institucím, které ji využívají k usnadnění komunikace s migranty.

 • Antigones

Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor

Studenti tří partnerských škol nastudovali a předvedli unikátní plnohodnotné divadelní představení ve francouzštině.  Představení hry Antigones bylo složené ze čtyř textů: Sofokles, Brecht, Anouilh, Carsonová. Ke spolupráci na kostýmech byla přizvána škola šití a zapojili se tak další studenti. Hlavním komunikačním jazykem byla francouzština, komunikace ale probíhala také v angličtině, češtině a slovenštině. Celý projekt probíhal v období distanční výuky, takže bylo zapotřebí neustále reagovat na aktuální situaci – přesto se podařilo realizovat divadelní představení v Táboře a na Slovensku. Důsledkem projektu bylo zvýšení zájmu žáků i pedagogů o výuku francouzštiny i zvýšený zájem žáků o literaturu.

 • Ready, steady, go to school!

Kindergarten At The Castle - Mateřská škola Na Hradě, Třebíč

Projekt je zaměřen převážně na propojování jazykových a nejazykových obsahů v každodenním životě žáků a učitelů MŠ. Jedná se o komplex aktivit – od podpory jazykového vzdělávání učitelů přes adaptaci nových výukových metod až po zavedení komunikace v AJ ve všech situacích, které se v každodenním život MŠ objevují. Děti se tak učí vnímat AJ jako jazyk komunikace. Zaměstnanci MŠ také vytvořili soubor vlastních pracovních materiálů a slovníček běžných frází, pokynů a denních činností, který je vhodný pro jakoukoliv MŠ.