Cíl ocenění

 • Podporovat kvalitní inovativní projekty z oblasti jazykového vzdělávání 
 • Inspirovat další učitele k přejímání nových metod ve výuce jazyků  
 • Zvýšit motivaci žáků a studentů ke studiu cizích jazyků  
 • Prostřednictvím on-line databáze všech oceněných projektů inspirovat odborníky ve výuce jazyků, učitele, ředitele škol, zřizovatele škol a další osobnosti působící v oblasti jazykového vzdělávání tím, že jim představí „příklady dobré praxe“ v oblasti jazykového vzdělávání 

Evropská jazyková cena Label (EJCL) je od roku 2002 udílena národním i mezinárodním projektům, které kreativním způsobem přispívají ke zvyšování kvality jazykového vzdělávání, motivaci studentů a k co nejlepšímu využití zdrojů k rozšíření nabídky jazyků.

Jak se přihlásit? 

Realizátoři mohou přihlašovat své jazykové projekty na základě výzvy vyhlašované Domem zahraniční spolupráce zpravidla na začátku roku. Hodnoceny budou jen kompletně a řádně vyplněné a včas odeslané přihlášky. Přihláška musí obsahovat dostatečné a relevantní informace odpovídající kritériím a prioritám uvedeným ve výzvě k předkládání návrhů.  

Obecná kritéria

 • Projekt předložený k ocenění musí splňovat jednak obecná kritéria stanovená Evropskou komisí, a dále alespoň jednu z evropských nebo národních priorit. 
 • Projekt by měl být ve svém přístupu komplexní, všechny prvky jazykového projektu – od žáků/studentů po učitele, od metod po materiály – by měly směřovat k tomu, aby identifikovaly potřeby žáků/studentů a vycházely jim vstříc. 
 • Projekt by měl ve svém národním kontextu nabízet přidanou hodnotu, to znamená jasné zlepšení výuky a studia cizích jazyků z hlediska kvality i kvantity. „Kvantita" se může týkat projektu, který podporuje studium více jazyků, zejména těch méně rozšířených, zatímco „kvalita" se může týkat zavedení vylepšených postupů, přístupů a metod. 
 • Projekt by měl studenty i učitele motivovat ke zlepšování jejich jazykových dovedností. 
 • Projekt by měl být originální a tvůrčí. Měl by představovat inovativní přístupy ke studiu cizích jazyků a současně zajišťovat vhodnost těchto přístupů pro danou skupinu žáků/studentů. 
 • Projekt by měl klást důraz na evropské principy. Měl by být přizpůsoben evropské jazykové rozmanitosti a této výhody využívat – například prostřednictvím přeshraniční spolupráce. Projekt by měl prostřednictvím jazykových dovedností aktivně podporovat porozumění mezi kulturami. 
 • Projekt by měl být přenositelný a představovat případný zdroj inspirace pro jazykové projekty v institucích v ČR nebo v zahraničí. 

Priority pro rok 2020

 • Zlepšení přístupu k jazykové rozmanitosti, rozvoj inkluze ve školách a podpora učitelů a vedoucích pracovníků škol 

  V Evropě stále narůstá počet studujících, jejichž mateřský jazyk není jazykem výuky. Z nedávné studie Evropské komise vyplývá, že zatímco studenti přicházejí ze zemí celého světa a hovoří mnoha jazyky, učitelé ve většině evropských zemí tvoří i nadále do značné míry homogenní skupinu a často nemají zkušenosti s výukou ve vícejazyčném školním prostředí.

  Školy, které akceptují jazykovou a kulturní rozmanitost a podporují integraci, mají kladný vliv na schopnost všech dětí se učit. Školy, v nichž jsou děti rychleji začleňovány do běžných tříd, poskytují v rámci výuky více příležitostí pro rozvoj kulturního povědomí a ocenění rozmanitosti. Vícejazyčný přístup ve třídách od útlého věku může být navíc přínosný pro všechny děti a jejich schopnosti se učit, bez ohledu na jejich původ. V tomto kontextu zůstává vzdělávání učitelů hlavní prioritou: strategie přípravy učitelů na jazykově rozmanité skupiny žáků je třeba dále rozvíjet. Vzdělávací systémy musí učitele vybavit schopností vypracovávat vhodné strategie výuky a učení, zejména pokud jde o jazyky, jakož i empatie a reflexe, pokud jde o vlastní přesvědčení a kulturní rozdíly. 

 • Odstranění jazykových bariér s cílem vytvořit dynamické příhraniční regiony 

  Příhraniční regiony jsou oblastmi, kde by měl být proces evropské integrace vnímán nejpozitivněji: studium, odborná příprava či práce za hranicemi jsou každodenní aktivity, které by mělo být možno provádět bez ohledu na existenci vnitrostátní správní hranice.

  Ve sdělení o příhraničních regionech byly jazyky označeny za jednu z největších překážek pro přeshraniční mobilitu, obchod a rozvoj. Pokud se odstraní jazykové bariéry, je možné lépe prozkoumat příležitosti přeshraničního zaměstnávání, které nabízejí příhraniční regiony, což přispívá k růstu a prosperitě. Pro žáky, učitele i rodiče se může jednat o motivační faktor ke zlepšení jejich jazykových znalostí, který může vnést do výuky a učení jazyků novou dynamiku. Tato priorita proto podporuje projekty, které se zaměřují na jazykové vzdělávání a dvojjazyčnost v příhraničních regionech, specificky projekty zaměřené na výuku jazyka sousední země. 

 • Jazyky v celoživotním vzdělávání 

  Priorita je zaměřena zejména na neformální a informální vzdělávání.

  Vítané jsou projekty, které jsou cíleně zaměřené na jazykové vzdělávání mládeže a dospělých, včetně seniorů a zdravotně a sociálně znevýhodněných skupin. 

 • Cizí jazyk jako prostředek k získávání a rozšiřování kompetencí a dovedností 

  Další prioritou je využití cizího jazyka jako prostředku k rozvoji kompetencí nezbytných pro život.

  Příkladem může být rozvoj finanční gramotnosti, výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu, ochraně životního prostředí, respektování lidských práv a odlišných kultur, využití cizího jazyka v nejazykových předmětech a volnočasových aktivitách. 

Komu je síť určena

Cenu Label lze udělit jakémukoli inovativnímu projektu nebo aktivitě z oblasti jazykového vzdělávání. Může se jednat o projekty ve fázi realizace s již prokazatelnými výsledky nebo o úspěšně ukončené projekty (nejdéle však do tří let od jejich ukončení). Ocenění mohou získat pouze projekty, které splňují všechny podmínky Výzvy k předložení návrhu. O cenu se mohou ucházet projekty ze všech sektorů vzdělávání

 • Odborníci ve vzdělávání

 • Učitelé a zaměstnanci škol

Zapojené země

 • Evropská unie
 • Norsko
 • Island
 • Lichtenštejnsko
 • Severní Makedonie
 • Srbsko
 • Turecko
 • Velká Británie
 • Turecko