Cíl ocenění

 • Podporovat kvalitní inovativní projekty z oblasti jazykového vzdělávání 
 • Inspirovat další učitele k přejímání nových metod ve výuce jazyků  
 • Zvýšit motivaci žáků a studentů ke studiu cizích jazyků  
 • Prostřednictvím on-line databáze všech oceněných projektů inspirovat odborníky ve výuce jazyků, učitele, ředitele škol, zřizovatele škol a další osobnosti působící v oblasti jazykového vzdělávání tím, že jim představí „příklady dobré praxe“ v oblasti jazykového vzdělávání 

Evropská jazyková cena Label (EJCL) je od roku 2002 udílena národním i mezinárodním projektům, které kreativním způsobem přispívají ke zvyšování kvality jazykového vzdělávání, motivaci studentů a k co nejlepšímu využití zdrojů k rozšíření nabídky jazyků.

Jak se přihlásit? 

Realizátoři mohou přihlašovat své jazykové projekty na základě výzvy vyhlašované Domem zahraniční spolupráce. Aktuální informace k Výzvě pro překládání návrhů 2021 naleznete v sekci Novinky. Termín pro předkládání přihlášek byl stanoven na 11. 6. 2021. Hodnoceny budou jen kompletně a řádně vyplněné a včas odeslané přihlášky. Přihláška musí obsahovat dostatečné a relevantní informace odpovídající kritériím a prioritám uvedeným ve výzvě k předkládání návrhů.  

Obecná kritéria

 • Projekt předložený k ocenění musí splňovat jednak obecná kritéria stanovená Evropskou komisí, a dále alespoň jednu z evropských nebo národních priorit. 
 • Projekt by měl být ve svém přístupu komplexní, všechny prvky jazykového projektu – od žáků/studentů po učitele, od metod po materiály – by měly směřovat k tomu, aby identifikovaly potřeby žáků/studentů a vycházely jim vstříc. 
 • Projekt by měl ve svém národním kontextu nabízet přidanou hodnotu, to znamená jasné zlepšení výuky a studia cizích jazyků z hlediska kvality i kvantity. „Kvantita" se může týkat projektu, který podporuje studium více jazyků, zejména těch méně rozšířených, zatímco „kvalita" se může týkat zavedení vylepšených postupů, přístupů a metod. 
 • Projekt by měl studenty i učitele motivovat ke zlepšování jejich jazykových dovedností. 
 • Projekt by měl být originální tvůrčí. Měl by představovat inovativní přístupy ke studiu cizích jazyků a současně zajišťovat vhodnost těchto přístupů pro danou skupinu žáků/studentů. 
 • Projekt by měl klást důraz na evropské principy. Měl by být přizpůsoben evropské jazykové rozmanitosti a této výhody využívat – například prostřednictvím přeshraniční spolupráce. Projekt by měl prostřednictvím jazykových dovedností aktivně podporovat porozumění mezi kulturami. 
 • Projekt by měl být přenositelný a představovat případný zdroj inspirace pro jazykové projekty v institucích v ČR nebo v zahraničí. 

Priority pro rok 2021

 • 1. Podpora výuky jazyků prostřednictvím digitálních technologií a digitálních médií

  Doporučení Rady ke komplexnímu přístupu k výuce a studiu jazyků klade důraz na význam digitálních nástrojů - jako jsou například MOOC (masivní otevřené online kurzy), aktivity profesního rozvoje v rámci aktivity eTwinning a Teacher Academy na portálu School Education Gateway - pro výuku jazyků a profesní rozvoj učitelů.

  Potenciál digitálních nástrojů by mohl být plně využit ke zlepšení studia jazyků, jejich výuky a hodnocení v oblasti celoživotního vzdělávání. Technologie mohou výrazně podpořit rozšíření nabídky jazyků a mohou pomoci ve studiu těch jazyků, které se na školách běžně nevyučují. Rozvoj kritického myšlení a mediální gramotnosti spojené s vhodným a bezpečným využitím technologií může být v tomto kontextu zásadní součástí výuky.

  Ve společnosti, která se stává stále více mobilní a digitální, je potřeba hledat nové způsoby výuky. Význam digitálních technologií ještě více zdůraznila pandemie Covid-19 v roce 2020, při níž se všechny typy škol a vzdělávacích organizací po celém světě musely spoléhat na digitální metody výuky mnohem více než kdy dříve.  Je pravděpodobné, že kombinovaná výuka se stane nedílnou součástí vzdělávacího procesu. Rozvoj v oblasti digitálních technologií také nabízí možnosti pro učení se více jazykům i mimo třídy a školní osnovy.

  Integrovaná výuka odborných předmětů a cizího jazyka (CLIL) a využití online nástrojů pro výuku jazyků zvyšuje motivaci k učení u různých typů studentů.  Pro učitele jazyků z celé Evropy, kteří oproti vyučujícím ostatních předmětů lépe využívají online zdroje, může být přínosem pokračující profesní rozvoj v oblasti zlepšování digitálních kompetencí a poznávání nových výukových metod a technologií, které mohou jejich výuku podpořit. 

 • 2. Výuka jazyků a podpora rovnosti, sociální soudržnosti a aktivního občanství

  Podpora rovnosti, sociální soudržnosti a aktivního občanství je jedním ze strategických cílů v oblasti vzdělávání na úrovni EU. Úspěch ve škole pro všechny je součástí vize o budoucnosti vzdělávání, která povede směrem k fungujícímu Evropskému vzdělávacímu prostoru. To zahrnuje také podporu mnohojazyčnosti dětí s důrazem na to, že jejich kompetence v jiných jazycích, než je jazyk výuky, jsou brány jako přínos, a ne jako nedostatek.

  Projekty Evropské jazykové ceny Label by se měly zaměřit na to, jakým způsobem může výuka jazyků v perspektivě celoživotního učení podporovat aktivní občanství a etiku, rozvíjet sociální a mezikulturní kompetence, kritické myšlení a mediální gramotnost. Projekty oceněné Evropskou jazykovou cenou Label by se měly zaměřovat na možnosti zapojení do demokratického života, sociální a občanské angažovanosti prostřednictvím formálních i neformálních vzdělávacích aktivit na všech úrovních celoživotního vzdělávání, zvýšení povědomí o Evropské unii se zaměřením na společné evropské hodnoty, princip jednoty a diverzity a také na téma sociálního, kulturního a historického dědictví. 

  Tato priorita může být také součástí projektů, které se věnují propagaci „jazykového uvědomění“ ve školách a odborných vzdělávacích institucích, tak, jak je specifikováno v příloze Doporučení Rady ke komplexnímu přístupu k výuce a studiu jazyků. Jazykové kompetence v jazyce výuky i v dalších jazycích jsou klíčové pro zapojení do demokratického života a aktivního občanství. Kulturní a jazyková diverzita ve školách a ve společnosti může vést k zajímavému a dynamickému studijnímu prostředí, ve kterém se mohou rozvíjet různé jazyky a vzájemně se obohacovat. 

 • 3. Profesní rozvoj učitelů jazyků

  Koncept Evropského vzdělávacího prostoru si stanovil za cíl zpřístupnit mobility všem a propagovat inovativní a inkluzivní vzdělávací systémy. Učitelé – a jejich příprava a pokračující profesní rozvoj v rámci celé kariéry – jsou klíčovou skupinou pro dosažení těchto cílů.

  Mezinárodní mobilita podporuje rozvoj kompetencí učitelů i budoucích učitelů a zvyšuje atraktivitu této profese. Učitelé také hrají klíčovou roli v internacionalizaci škol. Mobility a spolupráce se školami v ostatních zemích jim mohou dodat motivaci, kontakty a mezinárodní zkušenosti nutné pro to, aby se Evropský vzdělávací prostor stal realitou ve školách.

  Evropská jazyková cena Label k tomuto může přispět například v těchto oblastech:

  • Představení příkladů dobré praxe posilujících povědomí o důležitosti mobilit učitelů jazyků. Mezinárodní mobility budoucích učitelů v průběhu studia nejsou příliš běžné a jejich rozsah je v jednotlivých zemích různý.
  • Síťování institucí, které se věnují vzdělání budoucích učitelů a poskytovatelů dalšího profesního rozvoje, kteří se věnují tématům jako je efektivní využívání digitálních nástrojů a online způsobů výuky, vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje, výuka v mnohojazyčných třídách, nebo vytváření inkluzivních škol.

  Prezentace způsobů, jakými lze zlepšit kompetence a kariérní příležitosti pro učitele jazyků, diverzifikovat možnosti kariérního rozvoje a napomáhat formálnímu uznávání různých forem profesního rozvoje, včetně kompetencí získaných v jiných kontextech nebo v zahraničí. 

Komu je síť určena

Cenu Label lze udělit jakémukoli inovativnímu projektu nebo aktivitě z oblasti jazykového vzdělávání. Může se jednat o projekty ve fázi realizace s již prokazatelnými výsledky nebo o úspěšně ukončené projekty (nejdéle však do tří let od jejich ukončení). Ocenění mohou získat pouze projekty, které splňují všechny podmínky Výzvy k předložení návrhu. O cenu se mohou ucházet projekty ze všech sektorů vzdělávání

 • Odborníci ve vzdělávání

 • Učitelé a zaměstnanci škol

Zapojené země

 • Evropská unie
 • Norsko
 • Island
 • Lichtenštejnsko
 • Severní Makedonie
 • Srbsko
 • Turecko
 • Velká Británie
 • Turecko