Z důvodu úpravy evropských kritérií hodnocení dochází k následujícím změnám v hodnocení žádostí o udělení Evropské jazykové ceny Label:

 1. Žádosti budou nově hodnoceny ve dvou kategoriích:
  1. Projekty Erasmus+, které byly uzavřeny (včetně vyúčtování) nejpozději 31. 12. 2021
  2. Všechny ostatní inovativní projekty z oblasti jazykového vzdělávání (jako je například eTwinning, projekty neziskových organizací, jazykových škol apod.)
 2. projekty přihlášené v obou kategoriích musí splňovat alespoň jednu z evropských a národních priorit
 3. odborná porota vybere tři až čtyři vítězné projekty v každé kategorii
 4. Termín předkládání přihlášek je prodloužen do 30. 6. 2022
 5. Postup do finálového kola (prezentace projektu před porotou) bude nominovaným oznámen do 10. 8. 2022
 6. Termín finálového kola bude 5. 9. 2022

Cíl ocenění

 • Podporovat kvalitní inovativní projekty z oblasti jazykového vzdělávání 
 • Inspirovat další učitele k přejímání nových metod ve výuce jazyků  
 • Zvýšit motivaci žáků a studentů ke studiu cizích jazyků  
 • Prostřednictvím on-line databáze všech oceněných projektů inspirovat odborníky ve výuce jazyků, učitele, ředitele škol, zřizovatele škol a další osobnosti působící v oblasti jazykového vzdělávání tím, že jim představí „příklady dobré praxe“ v oblasti jazykového vzdělávání 

Evropská jazyková cena Label (EJCL) je od roku 2002 udílena národním i mezinárodním projektům, které kreativním způsobem přispívají ke zvyšování kvality jazykového vzdělávání, motivaci studentů a k co nejlepšímu využití zdrojů k rozšíření nabídky jazyků.

Jak se přihlásit? 

Realizátoři mohou přihlašovat své jazykové projekty na základě výzvy vyhlašované Domem zahraniční spolupráce. Aktuální informace k Výzvě pro překládání návrhů 2022 naleznete v sekci Novinky. Termín pro předkládání přihlášek byl stanoven na 30. 6. 2022. Hodnoceny budou jen kompletně a řádně vyplněné a včas odeslané přihlášky. Přihláška musí obsahovat dostatečné a relevantní informace odpovídající kritériím a prioritám uvedeným ve výzvě k předkládání návrhů.  

Obecná kritéria

 • Projekt předložený k ocenění musí splňovat jednak obecná kritéria stanovená Evropskou komisí, a dále alespoň jednu z evropských nebo národních priorit. 
 • Projekt by měl být ve svém přístupu komplexní. Všechny prvky jazykového projektu by měly směřovat k tomu, aby identifikovaly potřeby cílových skupin a vycházely jim vstříc. 
 • Projekt by měl ve svém národním kontextu nabízet přidanou hodnotu. To znamená jasné zlepšení výuky a studia cizích jazyků z hlediska kvality i kvantity. „Kvantita" se může týkat projektu, který podporuje studium více jazyků, zejména těch méně rozšířených, zatímco „kvalita" se může týkat zavedení vylepšených postupů, přístupů a metod. 
 • Projekt by měl studenty i učitele motivovat ke zlepšování jejich jazykových dovedností. 
 • Projekt by měl být originální tvůrčí. Měl by představovat inovativní přístupy ke studiu cizích jazyků a současně zajišťovat vhodnost těchto přístupů pro danou skupinu žáků/studentů. 
 • Projekt by měl klást důraz na evropské principy. Měl by být přizpůsoben evropské jazykové rozmanitosti a této výhody využívat – například prostřednictvím mezinárodní spolupráce. Projekt by měl prostřednictvím jazykových dovedností aktivně podporovat porozumění mezi kulturami. 
 • Projekt by měl být přenositelný a představovat případný zdroj inspirace pro jazykové projekty v institucích v ČR nebo v zahraničí. 

Priority pro rok 2022

 • 1. Podpora výuky jazyků prostřednictvím digitálních technologií a digitálních médií

  Doporučení Rady ke komplexnímu přístupu k výuce a studiu jazyků klade důraz na význam digitálních nástrojů - jako jsou například MOOC (masivní otevřené online kurzy), aktivity profesního rozvoje v rámci aktivity eTwinning a Teacher Academy na portálu School Education Gateway - pro výuku jazyků a profesní rozvoj učitelů.

  Potenciál digitálních nástrojů je v projektu plně využit ke zlepšení studia jazyků, jejich výuky a hodnocení v oblasti celoživotního vzdělávání u různých typů studentů.  Rozvoj v oblasti digitálních technologií také nabízí možnosti pro učení se více jazykům i mimo třídy a školní osnovy.

 • 2. Výuka jazyků a podpora rovnosti, sociální soudržnosti a aktivního občanství

  Podpora rovnosti, sociální soudržnosti a aktivního občanství je jedním ze strategických cílů v oblasti vzdělávání na úrovni EU. 

  Projekty Evropské jazykové ceny Label by se měly zaměřit na to, jakým způsobem může výuka jazyků v perspektivě celoživotního učení podporovat aktivní občanství a etiku, rozvíjet sociální a mezikulturní kompetence, kritické myšlení a mediální gramotnost. Projekty by se měly zaměřovat na možnosti zapojení do demokratického života, sociální a občanské angažovanosti prostřednictvím formálních i neformálních vzdělávacích aktivit na všech úrovních celoživotního vzdělávání, zvýšení povědomí o Evropské unii se zaměřením na společné evropské hodnoty, princip jednoty a diverzity a také na téma sociálního, kulturního a historického dědictví. 

 • 3. Profesní rozvoj učitelů jazyků

  Koncept Evropského vzdělávacího prostoru si stanovil za cíl zpřístupnit mobility všem a propagovat inovativní a inkluzivní vzdělávací systémy. Učitelé – a jejich příprava a pokračující profesní rozvoj v rámci celé kariéry – jsou klíčovou skupinou pro dosažení těchto cílů.

  Mezinárodní mobilita podporuje rozvoj kompetencí učitelů i budoucích učitelů a zvyšuje atraktivitu této profese. Učitelé také hrají klíčovou roli v internacionalizaci škol. Mobility a spolupráce se školami v ostatních zemích jim mohou dodat motivaci, kontakty a mezinárodní zkušenosti nutné pro to, aby se Evropský vzdělávací prostor stal realitou ve školách.

 • 4. Vícejazyčnost a výuka druhého cizího jazyka jako cesta k lepšímu uplatnění na trhu práce

  Význam mnohojazyčnosti v české společnosti stále stoupá, a proto se také zvyšuje potřeba cizojazyčné kompetence stále více posilovat.

  Pro rozvoj vícejazyčnosti je nezbytné podpořit využívání znalosti dalších cizích jazyků - např. němčiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny apod. pro komunikaci, mezinárodní spolupráci v oblasti vzdělávání a další rozvoj cizojazyčných kompetencí žáků, učitelů, a studentů všech věkových skupin, což se pozitivně odrazí na variabilitě možností jejich uplatnění na evropském trhu práce. Podporovány jsou také přihlášky projektů, které se zaměřují na využívání více cizích jazyků.

Komu je síť určena

Cenu Label lze udělit jakémukoli inovativnímu projektu nebo aktivitě z oblasti jazykového vzdělávání. Může se jednat o projekty ve fázi realizace s již prokazatelnými výsledky nebo o úspěšně ukončené projekty (nejdéle však do tří let od jejich ukončení). Ocenění mohou získat pouze projekty, které splňují všechny podmínky Výzvy k předložení návrhu. O cenu se mohou ucházet projekty ze všech sektorů vzdělávání

 • Odborníci ve vzdělávání

 • Učitelé a zaměstnanci škol

Zapojené země

 • Evropská unie
 • Norsko
 • Island
 • Lichtenštejnsko
 • Severní Makedonie
 • Srbsko
 • Turecko
 • Velká Británie
 • Turecko