What is the goal of the EJCL?

 • To promote high-quality innovative projects in the field of language education
 • To inspire other teachers to adopt new language teaching methods
 • To increase the motivation of pupils and students to study foreign languages
 • To inspire language teaching professionals, teachers, school heads, school founders and other individuals in the field of language teaching through an online database of all award-winning projects by presenting “examples of good practice” in the field of language teaching.

How can I apply?

Implementers can submit their language projects in response to a Call announced by the Centre for International Cooperation in Education, generally at the beginning of the year. Only applications that are complete and have been properly entered and sent by the deadline will be evaluated. The application must contain sufficient and relevant information that meets the criteria and priorities set out in the Call for proposals.

General criteria:

 • A project submitted for evaluation must meet both the general criteria set by the European Commission, as well as at least one of the European of national priorities.
 • The project must be comprehensive in its approach. All the elements of the language project – from pupils/students to teachers, from methods to materials, should be geared to identifying and catering to the needs of pupils/students.
 • The project should offer added value in its national context. This means a clear improvement in foreign language teaching and learning in terms of both quality and quantity. “Quantity” may apply to a project that promotes the study of a number of languages, particularly the less widely known ones, while “quality” may refer to the introduction of improved procedures approaches and methods.
 • The project should motivate students and teachers to improve their language skills.
 • The project should be original and creative. It should provide innovative approaches to the study of foreign languages, while at the same time ensuring the suitability of these approaches for a given group of pupils/students.
 • The project should emphasise European principles. It should be adapted to Europe’s linguistic diversity and exploit these advantages – for example through cross-border cooperation. The project should activately promote intercultural understanding through language skills.
 • The project should be transferable and represent a possible source of inspiration for language projects in institutions in the CR and abroad.

Evropské a národní priority pro rok 2024

 • 1. Podpora nově příchozích migrantů a vysídlených dětí a mladých lidí v jejich potřebách jazykového vzdělávání 

  Vzhledem k výraznému nárůstu počtu uprchlíků, k němuž došlo mezi lety 2014 a 2016, se členské státy a vzdělávací instituce obecně stále více zabývají vytvářením strategií účinného začleňování mladých uprchlíků do vzdělávání a z těchto zkušeností lze čerpat odborné poznatky. Od začátku války na Ukrajině v únoru 2022 je příliv vysídlených ukrajinských dětí mnohem větší než cokoli, čemu byly vzdělávací systémy do té doby vystaveny. To zvyšuje již tak silný tlak, s nímž se musí školy a jejich podpůrné agentury vyrovnávat v souvislosti s přetrvávajícím narušením vzdělávání způsobeným pandemií covid-19.

  Projekty by měly prozkoumat opatření zaměřená na podporu nově příchozích migrantů a vysídlených dětí z Ukrajiny, která se v širším smyslu zaměřují na zvyšování inkluze vzdělávacích institucí. Může jít například o inkluzivní pedagogické přístupy, v jejichž rámci se kulturní a sociální identity studujících migrantů považují za přednosti, a nikoli za nedostatky či omezení. V oblasti školního vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy může například podpora vícejazyčnosti a „povědomí o významu jazyků“ – kdy jsou všechny jazyky, jimiž žáci, rodiče a další zúčastněné strany ve školách hovoří, vítány a oceňovány společně s jazyky hostitelské země – zlepšit studijní výsledky a zároveň posílit jejich pocit sounáležitosti a pohody ve škole. Inkluzivní pedagogické přístupy a vzdělávací prostředí jsou založeny na dialogu se všemi aktéry a s celou školní komunitou, včetně zapojení rodičů a dalších zúčastněných stran.

 • 2. Profesní rozvoj učitelů se zaměřením na začleňování a mezikulturní dialog, zejména pokud jde o zvýšenou jazykovou rozmanitost ve třídě 

  Oceněné projekty by měly zkoumat postupy, které pomáhají řešit zvýšenou rozmanitost ve školách v Evropě. Může se jednat například o iniciativy a pedagogické postupy přispívající ke zvyšování dovedností a odborných znalostí učitelů a pedagogických pracovníků obecně pro výuku ve vícejazyčných a multikulturních kontextech, programy počáteční odborné přípravy vyučujících (ITT) a dalšího profesního rozvoje (CPD), včetně pracovníků v oblasti předškolního vzdělávání a péče, podporu a jasnou vizi vedení školy v oblasti inkluze.

  Zpráva Eurydice „Integrace žáků-migrantů do škol v Evropě“ z roku 2019 uvádí, že zejména výuka v širším vícejazyčném a multikulturním vzdělávacím rámci, kde se oceňují jazyk(y) a kultura (kultury) migrantů, má dva významné přínosy pro vzdělávání. Za prvé pomáhá žákům-migrantům naučit se snadněji vyučovací jazyk a za druhé jim také dává šanci pozitivním způsobem formovat svou vlastní identitu, protože jejich jazyk(y) a kultura (kultury) jsou oceňovány společně s jazykem a kulturou hostitelské země. Interkulturní vzdělávání může vytvořit potřebný prostor a podmínky pro všechny žáky z různých jazykových a kulturních prostředí (v dané zemi narozené žáky stejně jako migranty), aby dokázali komunikovat, učit se společně a rozvíjet se jako jednotlivci, kteří si uvědomují svou vlastní kulturní identitu a respektují kulturní identity ostatních. To posiluje inkluzivnější školu.

 • 3. Podpora projektů zaměřených na menšiny a regionální jazyky jako prostředek šíření myšlenky rovnosti, sociální soudržnosti a aktivního občanství 

  Začleňování a respektování bohaté kulturní rozmanitosti Evropy je jednou z priorit a cílů Evropské komise. Jazyková rozmanitost je zakotvena v článku 22 Listiny základních práv Evropské unie. Respektování práv příslušníků menšin je jedním ze základních prvků Listiny. Článek 3 dále uvádí, že Unie respektuje svou bohatou kulturní a jazykovou rozmanitost a zajišťuje ochranu a rozvoj evropského kulturního dědictví. Tato rozmanitost je tedy neodmyslitelnou součástí evropské identity. Doporučení Rady o komplexním přístupu k výuce a studiu jazyků rozvíjí myšlenku „povědomí o významu jazyků“ a odkazuje na stávající praxi ve dvojjazyčných a vícejazyčných regionech, kde se „domácí“ jazyky, regionální nebo menšinové jazyky vyučují spolu s dalšími vyučovacími jazyky.

  Ve dvojjazyčných regionech a vícejazyčných třídách po celé Evropě lze nalézt mnoho zajímavých pedagogických přístupů. Publikace Eurydice přináší konkrétní přehled zaměřený na opatření přijatá vzdělávacími orgány na podporu výuky regionálních a menšinových jazyků ve školách v Evropě. Projekty nesoucí ocenění Label by měly tyto postupy ilustrovat a zaměřovat se především na šíření myšlenky rovnosti, sociální soudržnosti a aktivního občanství. 

 • 4. Studium jazyků, které podporuje osobní růst dospělých účastníků vzdělávání 

  Projekty nesoucí ocenění Label by měly hledat možnosti, jak uplatňovat metody a techniky jazykové výuky, které mohou umožnit práci s dospělými účastníky vzdělávání s omezenými příležitostmi, a zejména s nízkou kvalifikací. Tyto projekty mohou podporovat osvojování jazyka prostřednictvím mentoringu, seberozvoje a úkolů z reálného života, které povzbuzují dospělé účastníky vzdělávání k tomu, aby čelili většímu počtu složitějších výzev a posilovali své sebevědomí.

  Tyto projekty by měly dospělým účastníkům vzdělávání pomoci posílit klíčové kompetence a motivovat je k dalšímu vzdělávání. Projekty nesoucí ocenění Label by také mohly zkoumat postupy umožňující zvýšit mobilitu vyučujících a pedagogů jazyků, kteří pracují zejména s dospělými účastníky vzdělávání s omezenými příležitostmi. Spojení institucí poskytujících jazykovou výuku by mělo posílit profesní rozvoj a kompetence těchto pedagogů při zajišťování vzdělávání a posilování postavení dospělých účastníků vzdělávání s omezenými příležitostmi.

 • 5. Podpora projektů zaměřených na propojování jazykových a nejazykových obsahů

  Využívání cizích jazyků v každodenním životě žáků i mimo jazykové hodiny znamená pro žáky velký přínos a umožňuje jim pochopit komunikační hodnotu jazyka. Pokud jazyk vystoupí ze svých přidělených časů v rozvrhu a zazní i v „nečekaných“ situacích, je to pro žáky jasný signál k tomu, že mají vnímat jazyk jako prostředek ke komunikaci, získávání informací, nacházení cest k integraci do skupin a komunit, projevením empatie a pochopení situace cizinců atd.

  Tato priorita cílí na všechny projekty, které vznikají mimo jazykové učebny a mimo hodiny cizích jazyků a které využívají přirozeným způsobem jeden, dva nebo i více cizích jazyků, využívají mateřské jazyky žáků, cizí jazyky, které se žáci učí/naučili mimo školu a zároveň (ale ne nutně) i znalostí učitele/ů.

 • 6. Podpora individualizace jazykového vzdělávání osob nadaných či se speciálními vzdělávacími potřebami

  V rámci podaných žádostí bude posuzováno, jak je v rámci jazykového vzdělávání zohledněna různá úroveň znalostí cizích jazyků ve vzdělávané skupině a současně individuální potřeby dětí, žáků, studentů, příp. dospělých účastníků kurzu; zda se pracuje s heterogenní skupinou tak, aby každý jedinec měl možnost zažít úspěch, měl radost ze vzdělávacího pokroku a byl motivován. Těžištěm hodnocení je práce s nadanými, osobami se speciálními vzdělávacími potřebami, cizinci i žáky s českým občanstvím, kteří se delší dobu vzdělávali v zahraničí.

Who is EJCL intended for?

The Label award can be given to any innovative project or activity in the field of language teaching. It can involve projects in the implementation stage which already have demonstrable results, or successfully completed projects (however these must have been completed within the past three years). Only projects that meet all the requirements of the Call for proposals can win the award.
Projects from all sectors of education can apply for an award.

 • Professionals in education

 • Teachers and school staff

 Which countries are involved in the programme?

 • European Union
 • Norway
 • Iceland
 • Lichtenstein
 • Northern Macedonia
 • Serbia
 • Turkey