Podávání žádostí o projekty Jean Monnet v oblasti školního a odborného vzdělávání a přípravy je otevřeno

Erasmus+ CZELO

Žádosti o projekty zaměřené na výuku o EU v rámci aktivity Jean Monnet je možné podávat na portálu FTOP do 1. března.

Nabídka projektů v rámci aktivity Erasmus+ Jean Monnet se od roku 2021 rozšířila a nyní již nejsou určeny pouze oblasti vysokoškolského vzdělávání, ale také ostatním sektorům jako je například školní vzdělávání nebo odborné vzdělávání a příprava. Cílem těchto projektů je podpořit vzdělávání o Evropské unii a pomoci tak žákům a studentům dozvědět se, jak Evropská unie funguje a co se děje na úrovni politické, ekonomické, sociální nebo kulturní. Projekty Jean Monnet primárně cílí na podporu učitelů a vzdělavatelů, aby tyto znalosti mohli žákům a studentům předávat.  

V letošním roce je možné na portálu FTOP podat žádost o dva typy projektů. Termín pro podání žádosti pro oba typy je 1. března 2022. 

Iniciativy vyučování o EU v jiných oblastech vzdělávání a odborné přípravy  

Tyto projekty cílí na zavedení výuky konkrétního předmětu o Evropské unii na základních a středních školách (úroveň ISCED 1–4). Tématem výuky můžou být například hodnoty EU, její fungování a historii, kulturní rozmanitost apod. Vyučování by mělo probíhat alespoň v rozsahu 40 vyučovacích hodin ve školním roce ve třech po sobě následujících letech a může zahrnovat například studijní návštěvy nebo projektové týdny.  Obsah výuky mohou školy navrhovat samy nebo s podporou vysokoškolských institucí či jiných relevantních organizací. Cílem projektů je umožnit učitelům vyučovat o EU poutavými metodami, posílit znalost o EU ve školách a vzbudit zájem o toto téma mezi žáky a studenty.  

Více informací o tomto typu projektů naleznete na stránkách Evropské komise, v Příručce k programu Erasmus+ a v brožuře Vyučování o EU ve škole

Odborná příprava učitelů v rámci programu Jean Monnet 

Tyto projekty jsou určeny primárně vysokoškolským institucím nebo institucím a agenturám, které poskytují odbornou přípravu učitelů. Jejich cílem je organizovat aktivity pro učitele na základních a středních školách (úroveň ISCED 1–4), které jim umožní rozvíjet nové dovednosti a kompetence v oblasti výuky o Evropské unii, a tím podporovat tyto školy při plánování a zavádění výuky o EU do svých školních i mimoškolních aktivit. Aktivity mohou zahrnovat například poskytování obsahů a metodik pro výuku učitelů, organizaci individuálních nebo skupinových školení pro učitele nebo posílení důvěry učitelů v zavádění těchto témat do své každodenní výuky.  

Více informací o tomto typu projektů naleznete na stránkách Evropské komise, v Příručce k programu Erasmus+ a v brožuře Vyučování o EU ve škole

Jean Monnet