Kritéria způsobilosti, výběru a ocenění European Innovative Teaching Award 2024

Hodnocení “European Innovative Teaching Award“ (EITA) 2024 bude probíhat ve čtyřech kategoriích na základě hodnotících kritérií.

Evropské ocenění “European Innovative Teaching Award” (EITA) je aktivitou Evropské komise s cílem představit veřejnosti ty nejlepší inovativní výukové postupy využité v projektech realizovaných v rámci programu Erasmus+. Cílem této aktivity je ocenit práci škol a jejich učitelů, zdůraznit touto cestou hodnotu evropské spolupráce na poli vzdělávání a podpořit vznikající platformu Evropský vzdělávací prostor (European Education Area). Mezi specifické cíle ocenění patří:

 • Ocenit práci škol a zviditelnit práci učitelů
 • Identifikovat a představit vynikající výukové a vzdělávací postupy
 • Posílit vzájemné vzdělávání mezi učiteli a pracovníky škol
 • Zdůraznit význam programu Erasmus+ a evropské spolupráce mezi učiteli

Kategorie hodnocení

European Innovative Teaching Award je udělována v těchto kategoriích:

 1. předškolní vzdělávání (MŠ)
 2. primární vzdělávání (1. stupeň ZŠ)
 3. sekundární vzdělávání (2. stupeň ZŠ a gymnázia)
 4. odborné vzdělávání a příprava

Kritéria způsobilosti

 1. Národní agentura k ocenění vybírá projekty na základě závěrečných zpráv mezi ukončenými projekty Erasmus+, které jsou součástí Klíčové akce 1 (Vzdělávací mobility jednotlivců) a Klíčové akce 2 (Strategická partnerství).
 2. Oceněny mohou být projekty, které začaly v období 2019 – 2023, ve kterých je česká organizace koordinátorem projektu.
 3. Projekt, který již obdržel EITA v minulých letech nemůže být oceněn znovu.
 4. Za ukončený je považován projekt, jehož závěrečná zpráva byla řádně podána, evaluována a uzavřena k 31. 12. 2023.

Kritéria výběru: priorita tématu

Každý rok definuje Evropská komise téma, které musí projekty naplňovat, aby mohly být zařazeny pro výběr k ocenění EITA. V roce 2024 je tématem roku "Wellbeing ve škole" ve spojitosti s iniciativou Pathways to School Success .

Téma roku je v projektech reflektováno především s důrazem na témata jako klima ve škole, fyzické a mentální zdraví, řešení problémů, předcházení konfliktům, týmová spolupráce zdraví, násilí, šikana a kyberšikana apod.

Kritéria ocenění: charakteristiky inovace

Ocenění EITA bude uděleno na základě následujících kritérií. Každé kritérium bude hodnoceno na bodové škále od 1 (slabé) do 10 (výborné):

Metodologie

V čem spočívá inovativnost výukových a učebních přístupů, které jsou zpracovány a implementovány v projektu?

 • Multidisciplinární přístupy
 • Rozvoj klíčových kompetencí (znalostí, dovedností a postojů)
 • Propojení formálního, neformálního a informálního učení
 • Inkluze, participace, spolupráce
 • Aktivní role studentů v procesu učení
 • Využití spolupráce s externími subjekty ve výuce

Prostředí

Jakým způsobem podporují výuková prostředí zapojená do projektu inovativní přístupy k výuce a učení?

 • Školy jako nositelé inovace
 • Budování pozitivního klimatu ve škole
 • Udržitelné využívání dostupných zdrojů
 • Celoškolní přístup
 • Mezipředmětová spolupráce

Role učitelů

Jakými způsoby ovlivňují učitelé/pedagogové zapojení do projektů inovativní procesy výuky a učení?

 • Iniciativa učitelů jako inovátorů
 • Kompetence učitelů
 • Wellbeing učitelů
 • Spolupráce učitelů a vzájemné učení

Dopad

Jaký je dopad inovativních vyučovacích a učebních procesů vypracovaných a implementovaných v projektu?

 • Přímý dopad na cílové skupiny
 • Inkluze účastníků s omezenými příležitostmi
 • Dopad na ostatní studenty, učitele, školy, místní komunitu