European Innovative Teaching Award 2022: Kritéria způsobilosti, výběru a ocenění

Erasmus+

Hodnocení “European Innovative Teaching Award“ (EITA) 2022 bude probíhat ve čtyřech kategoriích na základě hodnotících kritérií.

Evropské ocenění  “European Innovative Teaching Award” (EITA)  je aktivitou Evropské komise s cílem představit veřejnosti ty nejlepší inovativní výukové postupy využité v projektech realizovaných v rámci programu Erasmus+. Cílem této aktivity je ocenit práci škol a jejich učitelů, zdůraznit touto cestou hodnotu evropské spolupráce na poli vzdělávání a podpořit vznikající platformu Evropský vzdělávací  prostor (European Education Area). Mezi specifické cíle ocenění patří:

 • Ocenit práci škol a zviditelnit práci učitelů 
 • Identifikovat a představit vynikající výukové a vzdělávací postupy
 • Posílit vzájemné vzdělávání mezi učiteli a pracovníky škol 
 • Zdůraznit význam programu Erasmus+ a evropské spolupráce mezi učiteli

Kategorie hodnocení 

European Innovative Teaching Award je udělována v těchto kategoriích: 

 1. Předškolní vzdělávání (MŠ)  
 2. Primární vzdělávání (1. stupeň ZŠ) 
 3. Sekundární vzdělávání (2. stupeň ZŠ a gymnázia) 
 4. Odborné vzdělávání a příprava 

Kritéria způsobilosti 

 1. Národní agentura k ocenění vybírá na základě závěrečných zpráv mezi ukončenými projekty Erasmus+, které jsou součástí Klíčové akce 1 (Vzdělávací mobility jednotlivců) a Klíčové akce 2 (Strategická partnerství). 
 2. Oceněny mohou být projekty, které začaly v období 2017 – 2021 kde je česká organizace koordinátorem projektu. 
 3. Projekt, který již obdržel EITA v minulých letech nemůže být oceněn znovu.  
 4. Za ukončený je považován projekt, jehož závěrečná zpráva byla řádně podána, evaluována a uzavřena k 31. 12. 2021

Kritéria výběru: priorita tématu 

Každý rok definuje Evropská komise téma, které musí projekty naplňovat, aby mohly být zařazeny pro výběr k ocenění EITA. V roce 2022 je tématem roku ‘Učíme se spolu, podporujeme kreativitu a udržitelnost‘, které přímo navazuje na iniciativu Evropské komise Nový evropský Bauhaus (NEB). 

Základními prvky tématu roku 2022 jsou: 

 • Kreativita – propojená s prioritou NEB ‘krásná budoucnost‘, důležité téma ve vzdělávání. V tomto kontextu se bude řešit vliv prostorů a architektury na učení 
 • Udržitelnost – základní priorita Komise a klíčová součást NEB 
 • Společné učení – prvek participace a inkluze, základní priorita a prvek NEB 

Kritéria ocenění: charakteristiky inovace 

Ocenění EITA bude uděleno na základě následujících kritérií. Každé kritérium bude hodnoceno na bodové škále od 1 (slabé) do 10 (výborné): 

Metodologie 

V čem spočívá inovativnost výukových a učebních přístupů, které jsou zpracovány a implementovány v projektu? 

 • Multidisciplinární přístupy 
 • Rozvoj klíčových kompetencí (znalostí, dovedností a postojů) 
 • Propojení formálního, neformálního a informálního učení 
 • Inkluze, participace, spolupráce 
 • Inovativní využití digitálních nástrojů (zejména eTwinningu) 
 • Aktivní role studentů v procesu učení 

Prostředí 

Jakým způsobem podporují výuková prostředí zapojená do projektu inovativní přístupy k výuce a učení?  

 • Školy jako nositelé inovace 
 • Kreativní využití učebních prostorů 
 • Udržitelné využívání dostupných zdrojů 
 • Celoškolní přístup 
 • Mezipředmětová spolupráce 

Učitelé 

Jakými způsoby ovlivňují učitelé/pedagogové zapojení do projektů inovativní procesy výuky a učení?  

 • Iniciativa učitelů jako inovátorů 
 • Kompetence učitelů  
 • Spolupráce učitelů a vzájemné učení 

Dopad 

Jaký je dopad inovativních vyučovacích a učebních procesů vypracovaných a implementovaných v projektu? 

 • Přímý dopad na cílové skupiny 
 • Inkluze účastníků s omezenými příležitostmi 
 • Dopad na ostatní studenty, učitele, školy, místní komunitu