Zapojte se do výzvy Policy experimentations call 2024

Erasmus+ CZELO

Jedná se o komplexní projekty, u kterých se očekává systémový dopad na politický rámec na evropské, národní i regionální úrovni.

Termín pro podání žádosti je 4. června 2024 v 17:00 a žádosti se podávají přes portál FTOP. 

Hlavní cíle výzvy 

Začátkem února pořádala Evropská komise k této výzvě informační webinář, kde účastníkům představila pravidla pro zapojení a poskytla tipy, jak připravit kvalitní žádost o projekt. Během webináře zástupci Komise zdůraznili, že výzva cílí zejména na podporu politik založených na důkazech, a to díky identifikaci a rozvoji inovativních politických postupů, které mají potenciál systémového rozšíření (tzv. mainstreaming), a testování teoretických předpokladů a vyhodnocení jejich potenciálu. Vyzdvihli také, že projekty musí být mezinárodní, měly by zapojovat soukromé a veřejné organizace a mít silnou evropskou dimenzi.  

Během webináře zástupci Komise dále upozornili, že každý projekt se musí zaměřit pouze na jednu prioritu. Pokud se tedy konsorcium chce věnovat například dvou prioritám, je potřeba podat dvě na sobě nezávislé žádosti o projekt. 

Kdo se může zapojit? 

Způsobilými žadateli jsou právnické osoby (veřejné či soukromé organizace) působící v oblasti vzdělávání, výzkumu a inovací nebo na trhu práce. Výzva je rozdělena do 6 témat (témata jsou pak dále rozdělená do specifických priorit):  

1. Digitální vzdělávání – Projekty mohou být zaměřeny na různé vzdělávací sektory nebo propojovat odlišné vzdělávací sektory, musí však podporovat vysoce kvalitní a inkluzivní digitální vzdělávání v souladu s Akčním plánem digitálního vzdělávání na období 2021-2027. Mohou se zaměřit na vytvoření výukového rámce a politik na posílení vyváženého zastoupení žen a mužů v ICT studijních a profesních oborech, na digitální well-being nebo na datovou gramotnosti v základním a středním vzdělávání. 

2. Odborné vzdělávání a příprava – Projekty se mohou věnovat buď podpoře většímu zastoupení žen v udržitelných technologiích (GreenTech) nebo strukturám a sítím podporujícím učňovskou mobilitu. Měly by přispět k realizaci cílů Akčního plánu evropského pilíře sociálních práv, Evropské agendy dovedností, Doporučení Rady o odborném vzdělávání a přípravě pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost a Osnabrückého prohlášení o odborném vzdělávání a přípravě jako prostředku oživení a spravedlivého přechodu k digitální a zelené ekonomice.  

3. Vzdělávání dospělých – Projekty by měly podporovat realizaci cílů Akčního plánu evropského pilíře sociálních práv, Evropské agendy dovedností, a zejména Doporučení Rady o individuálních vzdělávacích účtech, iniciativy Pakt pro dovednosti a Usnesení Rady o novém evropském programu pro vzdělávání dospělých 2021-2030. Tematicky by se měly zaměřit na rekvalifikace pracovníků či podporu Paktu pro dovednosti. 

4. Školní vzdělávání – Projekty by měly naplňovat cíle Evropského prostoru vzdělávání, zaměřit se mohou buď na téma Cesty ke školnímu úspěchu, budování kompetencí v oblasti udržitelnosti, nebo na podpůrné struktury a mechanismy pro zvýšení mobility učitelů. 

5. Mikro-certifikáty – Projekty by měly cílit na podporu reforem v členských státech EU a zemích přidružených k programu Erasmus+ vedoucích k implementaci Doporučení Rady o evropském přístupu k mikro-certifikátům pro celoživotní učení a zaměstnatelnosti. Zaměřit se mohou buď na podporu ekosystému mikro-certifikátů nebo na certifikáty pro zelenou a digitální tranzici. 

6. Vysokoškolské vzdělání – Projekty by měly přispět k národní či regionální podpoře aliancí Evropských univerzit, jak finanční, tak institucionální, a to díky zapojení ministerstev školství či národních akreditačních agentur, případně jiných relevantních orgánů veřejné správy. 

Konsorcium se musí skládat minimálně ze tří organizací ze tří různých zemí (členské státy EU a země přidružené k programu Erasmus+), kromě tématu 6, kde se mohou zapojit i organizace ze zemí Západního Balkánu. Organizace z třetích zemí nepřidružených k programu se mohou zapojit jako asociovaní partneři (nezískávají grant). S výjimkou témat 1 a 2 (Digitální vzdělávání a Odborné vzdělávání a příprava) je potřeba vzít v potaz také další podmínky pro složení konsorcia:   

  • v rámci tématu 3 "Vzdělávání dospělých" - priority 7 "Podpora Paktu pro dovednosti" musí být žadatelé registrovanými partnery stávajících regionálních partnerství Paktu pro dovednosti

  • v rámci tématu 4 "Školní vzdělávání" musí být koordinátorem projektu způsobilý veřejný vzdělávací orgán (na celostátní, regionální nebo místní úrovni); 

  • v rámci tématu 5 "Mikro-certifikáty” musí být do každého projektu jako koordinátor či plný partner zapojen alespoň jeden veřejný orgán na celostátní, regionální a/nebo místní úrovni;  

  • v rámci tématu 6 "Vysokoškolské vzdělávání" - Priorita 13 "Národní/regionální podpora aliancí evropských univerzit", musí být do projektu zapojeny příslušné orgány veřejné správy, jejichž vysokoškolské instituce jsou zapojeny do iniciativy Evropských univerzit nebo jiných podobných dlouhodobých modelů institucionalizované spolupráce, a/nebo subjekty s mandátem od své země v oblasti zajišťování kvality, financování aliancí vysokoškolských institucí nebo jiných specifických oblastí důležitých pro úspěch iniciativy Evropských univerzit. 

Byť v tématu 2 není zapojení orgánu veřejné správy podmínkou, ve výzvě je uvedeno, že „Spolupráce s místními, regionálními a/nebo celostátními veřejnými orgány a poskytovateli vzdělávání a odborné přípravy je zásadní“ v těchto projektech.  

Je proto vhodné do všech projektů zapojit místní, regionální nebo národní orgán veřejné správy, aby byl zajištěn systémový dopad na politickou úroveň, což je primárním cílem těchto projektů. 

Klíčová čísla 

Délka projektů se může pohybovat v rozmezí 24 až 36 měsíců, kromě tématu 6, kde projekty trvají 36 až 48 měsíců. Termín pro podání žádosti je 4. června, přičemž v listopadu by měly být oznámeny výsledky a v lednu příštího roku by měly být s vybranými projekty podepsány grantové dohody. Celkový rozpočet pro výzvu je 47 milionů eur a maximální grant na jeden projekt je 1 milion eur. Zároveň se počítá s 20 % spolufinancováním ze strany konsorcia. Aby byla projektová žádost považována za dostatečně kvalitní pro případné přidělení grantu, musí získat v hodnocení alespoň 70 ze 100 bodů v rámci hodnotících kritérií (relevance, kvalita koncepce a realizace projektu, kvalita partnerství a nastavení spolupráce a dopad, diseminace a udržitelnost). Část B projektové žádosti nesmí být přesáhnout 70 stran.  

Více informací včetně záznamu webináře a prezentací najdete na stránkách informačního webináře či v dokumentu výzvy