Výzva pro Evropské neziskové organizace: podejte žádost o projekt v oblasti vzdělávání či mládeže

Žádosti lze podávat do 22. března. Koordinátorem můžou být pouze Evropské NGOs (ENGOs), partnery jakékoliv relevantní organizace.

Hlavním cílem kooperativních partnerství v rámci programu Erasmus+ je zvyšovat kvalitu a relevanci činností zapojených organizací, rozvíjet a posilovat jejich partnerské sítě, zlepšovat jejich společné působení na nadnárodní úrovni či posílit internacionalizaci jejich činností, a to jak výměnou nebo rozvojem nových postupů a metod, tak sdílením a konfrontací nápadů. Dále by se měly zapojené organizace díky projektům spolupráce otevřít novým aktérům, kteří nejsou v rámci sektoru přirozeně zapojeni do jejich aktivit. 

Výzva je rozdělena do dvou témat: 

  • Kooperativní partnerství v oblasti vzdělávání a odborné přípravy 

  • Kooperativní partnerství v oblasti mládeže

Žadatelé si tak musí vybrat jedno z těchto témat podle oblasti působení jejich organizace. Žádosti lze podávat k hodnocení agentuře EACEA pouze přes portál FTOP.  

Projekty by měly reagovat na jednu nebo více horizontálních priorit programu Erasmus+ (inkluze, udržitelnost, digitalizace, participace) a minimálně jednu specifickou sektorovou prioritu (ty jsou odlišné pro oblast mládeže a pro oblast vzdělávání a odborné přípravy). Také by měly být v souladu s Evropským rokem dovedností. Mezi aktivity, které lze v rámci tohoto typu projektů financovat, patří např. výměna zkušeností a dobré praxe, networkingové akce, budování kapacit, workshopy, organizace konferencí, zvyšování povědomí, aktivity zaměřené na šíření a propagaci projektu či na zapojení mladých do demokratického života a společnosti.   

Jaká kritéria musí projekty naplnit? 

Aby mohlo konsorcium podat projektový návrh v rámci této výzvy, musí být jeho koordinátorem evropská NGO (ENGO), tzn. nevládní organizace, jež funguje prostřednictvím oficiálně uznané struktury složené z evropského sekretariátu, který je nejméně jeden rok právně zřízen v programové zemi a z vnitrostátních poboček nejméně v devíti programových zemích. Tyto pobočky musí mít prokázaný statutární vztah s evropským sekretariátem a být aktivní v oblasti vzdělávání, odborné přípravy nebo mládeže (viz část D příručky).  

Partnerem ale může být jakákoliv veřejná či soukromá organizace relevantní pro daný projekt, která je aktivní v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže nebo v jiných socio-ekonomických sektorech. Partneři mohou mít sídlo jak v programových, tak v partnerských zemích (kromě Ruska a Běloruska). Pokud jsou ale z partnerských zemí, je třeba zdůvodnit přidanou hodnotu jejich zapojení. 

Konsorcium se musí skládat alespoň ze tří organizací ze tří různých programových zemí. Délka projektu se pohybuje mezi 1 rokem a 3 lety. Aby byly projektové žádosti zařazeny do užšího výběru pro financování, musí získat minimálně 60 bodů ze 100 ve čtyřech kritériích a alespoň polovinu bodů každého kritéria: relevance projektu (25 b.), kvalita koncepce a realizace projektu (15 b.), kvalita partnerství a nastavení spolupráce (20 b.) a dopad (25 b.). Více informací najdete v příručce a výzvě (vzdělávání a odborná příprava a mládež).   

Rozpočet letošní výzvy pro tento typ projektů je stejně jako v loňské výzvě 5 milionů eur v oblasti vzdělávání a odborné přípravy a 2 miliony eur v oblasti mládeže. Grant je vyplacen formou předem stanovených částek, tzv. prefixed lump sums, z nichž si žadatel vybere tu, která nejvíce odpovídá předpokládanému rozpočtu projektu. Lze vybrat mezi 120 000, 250 000 a 400 000 eury.  

Kde hledat další informace? 

Agentura EACEA k této výzvě uspořádala 19. ledna informační webinář, jehož záznam a prezentace najdete na stránkách akce. Během něho představila politický kontext výzvy, podmínky pro zapojení do tohoto typu projektů, tipy, jak napsat kvalitní projektový návrh a příklad úspěšného projektu (organizace Erasmus Careers – projekt Connecting Skilled Learners to the Labour Market). 

V části věnující se tipům, jak připravit kvalitní projektovou žádost, představitelé EACEA zdůraznili, že je důležité začít včas a žádost nahrát na FTOP minimálně 2 dny před uzávěrkou, seznámit se s relevantními informacemi a výzvou (nejedná se o operační granty, ale o akční granty) a projekt dobře strukturovat (jasně stanovený cíl, potřeby, cílová skupina a přidaná hodnota). Dále je klíčové sestavit kvalitní konsorcium a při psaní návrhu se vyhnout dlouhým nejasným větám, žargonu, zkratkám, opakujícím se větám a plagiátorství. 

V případě otázek se žadatelé mohou obracet na agenturu EACEA prostřednictvím e-mailu EACEA-EPLUS-EDU-ENGO@ec.europa.eu (oblast vzdělávání a odborná příprava) nebo EACEA-YOUTH@ec.europa.eu (oblast mládeže).