Výzva 2024 pro Evropské neziskové organizace (ENGOs): podejte žádost o projekt v oblasti vzdělávání či mládeže

Erasmus+ CZELO

Žádosti lze podávat do 5. března 2024. Koordinátorem mohou být pouze ENGOs, partnery jakékoliv relevantní organizace.

Cílem kooperativních partnerství v rámci programu Erasmus+ je zvyšovat kvalitu a relevanci činností zapojených organizací, rozvíjet a posilovat partnerské sítě, zlepšovat jejich společné působení na nadnárodní úrovni či posílit internacionalizaci jejich činností, a to jak výměnou nebo rozvojem nových postupů a metod, tak sdílením a konfrontací nápadů. Dále by se měly zapojené organizace díky projektům spolupráce otevřít novým aktérům, kteří nejsou v rámci sektoru přirozeně zapojeni do jejich aktivit.  

Existují dva typy těchto partnerství: u prvního, tzv. decentralizovaného, se žádosti podávají národním agenturám, u druhého, který je určen evropským neziskovým organizacím a jemuž se věnuje tento článek, je nutné podávat žádosti agentuře EACEA pouze přes portál FTOP. Koordinátorem projektů mohou být v tomto případě pouze evropské neziskové organizace (ENGOs) aktivní v oblasti vzdělávání či mládeže. Rozpočet letošní výzvy pro tento typ projektů je stejný jako v minulých letech: 5 milionů eur v oblasti vzdělávání a odborné přípravy a 2 miliony eur v oblasti mládeže. Projekty mohou požádat o grant ve výši 120 000, 250 000 nebo 400 000 eur, dle odhadovaného rozpočtu projektu.  

Výzva je rozdělena do dvou témat a žadatelé se musí zaměřit v rámci jednoho projektu pouze na jedno z nich: 

Kooperativní partnerství v oblasti vzdělávání a odborné přípravy  

Kooperativní partnerství v oblasti mládeže. 

Co je to evropská nezisková organizace (ENGO)? 

Jedná se o nevládní organizace fungující prostřednictvím oficiálně uznané struktury složené z evropského subjektu/sekretariátu, zřízené v souladu s právními předpisy nejméně dva roky před lhůtou pro podávání žádostí (což představuje novinku oproti minulým výzvám, kdy byla tato délka pouze jeden rok) v členském státě EU nebo ve třetí zemi přidružené k programu. Zároveň má také pobočky nejméně v devíti členských státech EU či třetích zemích přidružených k programu. Vnitrostátní organizace a pobočky musí mít prokázaný statutární vztah s evropským subjektem a být aktivní v oblastech vzdělávání, odborné přípravy či mládeže. Více informací viz Erasmus+ Příručka programu (část D). 

Jaká další kritéria musí projekt splnit? 

Koordinátorem projektu musí být již výše zmíněná evropská nezisková organizace, partnerskou organizací může být jakákoliv veřejná či soukromá organizace relevantní pro daný projekt. Konsorcium se musí skládat alespoň ze tří organizací ze tří různých členských států EU, zemí přidružených k programu Erasmus+ a případně ze zemí nepřidružených k programu (ty se nepočítají do minimálního složení konsorcia). Zapojení organizací ze zemí nepřidružených k programu je možné, ovšem musí představovat vysokou přidanou hodnotu. Kromě řádných partnerů, koordinátora a partnerských organizací se mohou do kooperativních partnerství zapojit i tzv. přidružení partneři (associated partners). Těmi mohou být organizace z veřejného nebo soukromého sektoru, které přispívají k realizaci konkrétních úkolů/aktivit projektu nebo podporují propagaci a udržitelnost projektu, ale není jim vyplácen grant. Přidružení partneři mohou mít sídlo jak v členských států EU a zemí přidružených k programu, tak i zemích nepřidružených k programu (kromě Ruska a Běloruska). 

Přihláška musí být podána přes portál FTOP do 5. března v 17:00. Délka projektu je mezi 12 a 36 měsíci a musí být stanovena při podání žádosti. Dodatečné prodloužení je možné, ale pouze do celkové doby 36 měsíců. Oproti minulým rokům byla v letošní výzvě zvýšena hranice celkového minimálního počtu bodů v hodnotících kritériích (relevance, kvalita koncepce a realizace projektu, kvalita partnerství a dopad), a to z 60 na 70 bodů ze 100. Projekt také musí zohledňovat jednu nebo více horizontálních priorit programu Erasmus+ (inkluze, udržitelnost, digitalizace a participace) a minimálně jednu specifickou sektorovou prioritu (ty jsou odlišné pro oblast mládeže a pro oblast vzdělávání a odborné přípravy, viz příručka, str. 230-237 (AJ verze)). Mezi aktivity, které lze v rámci tohoto typu projektů financovat, patří např. výměna zkušeností a dobré praxe, networkingové akce, budování kapacit, workshopy, organizace konferencí, zvyšování povědomí, aktivity zaměřené na šíření a propagaci projektu či na zapojení mladých do demokratického života a společnosti. 

Kde hledat další informace? 

Agentura EACEA uspořádala k této výzvě dne 30. ledna 2024 informační webinář, jehož kompletní záznam s prezentacemi najdete na stránkách akce. Představila na něm základní informace a cíle, podmínky pro zapojení do tohoto typu projektů i návod, jak vyplnit jednotlivé části přihlášky a napsat kvalitní projektový návrh. V části věnující se tipům, jak připravit kvalitní projektovou žádost, bylo zdůrazněno, že je důležité začít včas a žádost nahrát na FTOP minimálně 2 dny před uzávěrkou, seznámit se s relevantními informacemi a výzvou a projekt dobře strukturovat. Nutné je také zkontrolovat úplnou koherenci informací v přihlášce k projektu, a to jak z finančního hlediska, tak z hlediska zapojení všech partnerů a jejich rolí.  

Více informací naleznete v příručce a výzvě (vzdělávání a odborná příprava a mládež). V případě otázek se žadatelé mohou obracet na agenturu EACEA prostřednictvím e-mailu EACEA-EPLUS-EDU-ENGO@ec.europa.eu (oblast vzdělávání a odborná příprava) nebo EACEA-YOUTH@ec.europa.eu (oblast mládeže).