Požádejte o značku kvality pro humanitární dobrovolnictví

Pokud chcete podat žádost o projekt humanitárního dobrovolnictví ve výzvě 2024, musíte podat žádost o značku kvality do 21. září.

Evropská výkonná agentura EACEA pořádala dne 4. července informační webinář, během něhož představila podmínky pro získání značky kvality pro humanitární dobrovolnictví v rámci Evropského sboru solidarity a sdílela také tipy pro podání žádosti. Během webináře zástupci agentury zdůraznili, že žádosti o značku kvality lze agentuře EACEA zasílat průběžně celý rok, ale organizace, které chtějí podávat žádost o projekt v následující výzvě (tedy v roce 2024), musí o značku kvality požádat nejpozději do 21. září na portálu FTOP.

Co je to značka kvality?

Značka je osvědčením, že organizace, jež je jejím držitelem, dodržuje principy a cíle humanitárního dobrovolnictví v rámci Evropského sboru solidarity a cíle a priority konkrétní výzvy. Také dokazuje, že její držitel má kapacitu na realizaci kvalitních dobrovolnických činností na podporu humanitárních operací. Všechny organizace zapojené do projektů humanitárního dobrovolnictví musí mít značku kvality (skupiny mladých lidí nejsou způsobilé k realizaci humanitárního dobrovolnictví). Zástupci EACEA zdůraznili, že značka kvality je podmínkou pro získání grantu na projekty humanitárního dobrovolnictví, ale že neznamená jeho automatické přidělení. Značka platí na celé programové období, tedy až do roku 2027, a organizace, jež jí získá, může v tomto období žádat o vícero projektů v humanitárním dobrovolnictví.  

Organizace mohou žádat o jednu ze dvou rolí: podpůrnou (support) a hostující (host). EACEA však na webináři upozornila, že na rozdíl od značky kvality pro jiné aktivity Evropského sboru solidarity (Dobrovolnické projekty, Dobrovolnické týmy v oblastech s vysokou prioritou) nemůže jedna organizace žádat o obě role. Role, o níž může organizace žádat, záleží na sídle organizace. Podpůrná role je vyhrazena vysílajícím organizacím z programových zemí Evropského sboru solidarity (členské státy EU a přidružené země), žádná z těchto organizací tedy nemůže být organizací hostující. Podpůrná role umožňuje být koordinátorem nebo partnerem konsorcia a podávat žádosti o grant. O hostující roli pak můžou žádat jen organizace ze třetích zemí nepřidružených k programu, kde se odehrávají humanitární operace, aniž by tam probíhal ozbrojený konflikt. Hostující roli tak nemůže získat organizace například z Austrálie.

Pokud má organizace se sídlem v programové zemi pobočky ve způsobilých třetích zemích, může pro tyto pobočky požádat o značku kvality v hostující roli, a to zjednodušeným procesem žádosti o hostující roli. Při vyplňování žádosti o značku kvality pro podpůrnou roli tak může mateřská organizace zároveň požádat o značku kvality pro hostující roli pro svou pobočku, která je stejnou právnickou osobou. Organizace tím získá jednu značku kvality, která jí opravňuje jak k podpůrné, tak k hostující roli (prostřednictvím pobočky).

Jak je značka kvality udělována?

Pro získání značky kvality v humanitárním dobrovolnictví musí žádající organizace splnit tři hlavní kritéria: přípustnosti (žádost je úplná, odevzdána včas přes portál FTOP, nepřesahuje 40 stran), způsobilosti (organizace je geograficky a legálně způsobilá žádat o danou roli značky kvality) a kvality (žádost je relevantní, navrhovaná opatření jsou kvalitní, organizace má dostatečnou strukturální, koordinační a manažerskou kapacitu a žádost odpovídá prioritám a cílům Evropského sboru solidarity - více informací k jednotlivým kritériím najdete v  Příručce Evropského sboru solidarity).

Časový harmonogram

Organizace, které chtějí podat žádost o projekt humanitárního dobrovolnictví ve výzvě 2024, musí žádost o značku kvality podat do 21. září. Žádosti budou hodnoceny na přelomu roku 2023 a 2024. Nejzazší termín sdělení výsledků všem žadatelům je v březnu 2024, přičemž termín výzvy pro projekty humanitárního dobrovolnictví se v tuto chvíli předpokládá v květnu 2024.

Pro více informací si můžete pustit záznam webináře EACEA z minulého roku.

CZELO_Humanitarian_Aid_Volunteering