Podejte žádost o projekt Budování kapacit v oblasti mládeže nebo Evropská mládež spolu 

Erasmus+ CZELO

Webináře Evropské komise představily podmínky pro zapojení do těchto projektů v letošní výzvě a tipy, jak napsat úspěšnou žádost.

Evropská komise společně s agenturou EACEA v úterý 12. prosince pořádaly informační webináře k těmto dvěma centralizovaným aktivitám Erasmus+ v oblasti mládeže. Během nich se účastníci seznámili s hlavními cíli obou projektů, se změnami ve výzvě oproti loňskému roku a doporučeními, jak napsat kvalitní projektovou žádost. 

Budování kapacit v oblasti mládeže 

V úvodu webináře zástupce Evropské komise zdůraznil hlavní cíle projektů Budování kapacit v oblasti mládeže: budování kapacit má být ve prospěch zapojených mládežnických organizací z partnerských zemí, projekty by měly vytvářet synergie mezi formálním a neformálním vzděláváním, podporovat rozvoj práce s mládeží v zapojených partnerských zemích a přispět k implementaci Strategie EU pro mládež a jejích 11 cílů. Dále by měly projekty rozvíjet meziregionální spolupráci a propagovat neformální vzdělávání.  

Poté podtrhl, že letos se do tohoto typu projektů mohou zapojit organizace ze tří sousedních regionů EU: Západní Balkán (region 1), Východní sousedství (Region 2) a Jižní Středomoří (Region 3). Novinkou oproti loňskému roku je zahrnutí Východního partnerství, k němuž došlo v kontextu války na Ukrajině, a pravidlo, že partnerství napříč více regiony (tzv. cross-regional partnership) není možné. Další novinkou je, že organizace z Arménie a Ázerbájdžánu se mohou zapojit jako partneři, ne však jako koordinátoři. Zástupce Komise také upozornil, že na rozdíl od jiných typů projektů v oblasti mládeže, Budování kapacit necílí přímo na mládež, ale na mládežnické organizace.  

V druhé části webináře představitelé agentury EACEA účastníkům poskytli tipy a doporučení, jak napsat kvalitní projektovou žádost. V první řadě zdůraznili, že termín pro prodávání žádostí je 6. března 2024 v 17:00 a žadatelé by neměli podání žádosti odkládat na poslední chvíli, aby se vyhnuli případným technickým problémům a pozdnímu odeslání žádosti. Dále uvedli, že i když tento typ projektů primárně cílí na mládežnické organizace, další organizace či instituce (např. soukromé firmy nebo univerzity) mohou být zapojeny jako partneři, pokud je jejich přínos jasně vysvětlen. Představitelé EACEA také doporučili, aby se konsorcia v projektu raději věnovaly jedné či menšímu počtu priorit, než aby se snažily obsáhnout všechny. Závěrem vysvětlili, jaké je minimální složení konsorcia: je třeba zapojit celkem alespoň 4 partnerské organizace, z toho alespoň 1 z programové země a alespoň 2 organizace ze dvou různých způsobilých partnerských zemí ze stejného regionu (min. jedna organizace za zemi). 

Evropská mládež spolu 

V první části webináře zástupce Evropské komise představil politický kontext projektů Evropská mládež spolu (termín 7. března). V první řadě zdůraznil, že je velmi důležité, aby projekty cílily na implementaci politik EU v oblasti mládeže, zejména Strategie EU pro mládež a odkaz Evropského roku mládeže, stejně jako výstupů Konference o budoucnosti Evropy. Propojení lokální projektové úrovně a politické úrovně je v tomto typu projektů zásadní, neboť Evropská mládež spolu je součástí klíčové akce 3 Erasmus+, tedy části programu zaměřené na systémový dopad a reformu politik. Proto zájemcům o tento projekt doporučil, aby si nastudovali všechny výše jmenované iniciativy a dokumenty a ve svém projektu odráželi jejich cíle (např. posílení partnerství mezi mládežnickými organizacemi napříč Evropou, propagace evropských hodnot, podpora mladých lidí, aby se zapojovali do společenského dění, zapojování znevýhodněných mladých lidí či posílení evropského rozměru aktivit menších a méně zkušených mládežnických organizací). Dále uvedl, že projekty se mohou také zaměřit na nadcházející volby do Evropského parlamentu.  

Stejně jako v případě Budování kapacit se v druhé části webináře představitelé agentury EACEA zaměřili na podmínky zapojení se do výzvy a účastníkům poskytli rady, jak napsat úspěšnou žádost o projekt. V první řadě uvedli, že tento typ projektů cílí na propagaci a tvorbu regionálních partnerství, aktivního evropského občanství a je určen pro mladé lidi. Projekty by mladé lidi měly aktivně zapojovat, a to například i do tvorby a implementace samotného projektu. Poté zdůraznili, že do projektů Evropská mládež spolu se mohou zapojit pouze organizace z členských států EU či zemí přidružených k programu a měly by být geograficky vyvážené (je důležité zapojit organizace jak ze severu, tak jihu, západu i východu Evropy). Minimální složení konsorcia je 5 organizací z 5 různých zemí.  

Představitelé EACEA také zájemcům doporučili, aby se vyvarovali příliš obecným projektovým návrhům zaměřeným na politické ambice, a aby v nich jasně propojili politické cíle se skutečnými problémy „v terénu“ a jejich řešením, ke kterému má projekt přispět.  

Záznamy a prezentace z obou webinářů najdete na webu EACEA. V těchto materiálech najdete více podrobností ke konkrétním technickým detailům vyplňování a podání žádosti a na portálu FTOP: 

Budování kapacit v oblasti mládeže 

Evropská mládež spolu