Mladí Češi mají zájem o informace o ekologickém cestování. Pojmu zatím nerozumí, vyplývá z výzkumu

RV,MB, DZS

Dům zahraniční spolupráce

Cílem výzkumu bylo zjistit, jaké je povědomí o zahraničních výjezdech a zda jsou mladí Češi ochotni cestovat udržitelně.

Udržitelné cestování
Zdroj: istockphoto.com

Dům zahraniční spolupráce (DZS) zveřejnil výsledky šetření zaměřeného na postoje mladých lidí k ekologicky šetrnému cestování a změně klimatu, fyzickým výjezdům do zahraničí, virtuálním aktivitám a kombinovaným výjezdům. 

Ekologicky šetrné cestování

Z výsledků šetření, které proběhlo v období listopadu až prosince 2021 mezi mladými ve věku 15-30 let, vyplývá, že mladí mají dle svého názoru o ekologickém cestování málo informací, ale jsou nakloněni vzdělávání v této oblasti. Změna klimatu znepokojuje téměř tři čtvrtiny z nich. Pouze 5 % mladých se aktivně zajímá o téma udržitelného cestování. Třetina dotázaných považuje pojem udržitelné cestování za srozumitelný, avšak problematice se nevěnuje. O něco více, konkrétně 36 % dotázaných, pojmu nerozumí, ale má zájem získat o tématu více informací. Přesně čtvrtina považuje pojem za nesrozumitelný a nemá zájem se tématu věnovat.

Je vám známá problematika udržitelného cestování či odpovědného cestování?
Zdroj: Zahraniční výjezdy a udržitelnost, zpráva z výzkumu, https://www.dzs.cz/statistiky/zahranicni-vyjezdy-udrzitelnost
​​

Téměř polovina dotázaných uvádí, že by ráda snížila dopady svého cestování na životní prostředí, ale neví jak. Jedna pětina uvádí, že se snaží negativní dopady na životní prostředí během cestování aktivně snižovat. Obecně jsou myšlence snižování dopadů cestování na životní prostředí o něco více nakloněny ženy. Při volbě dopravy zvažuje dopady na životní prostředí 45 % dotázaných. Jen pro 9 % je to však rozhodující kritérium. Čtvrtina dotázaných by dopady dopravy na životní prostředí ráda brala v potaz, kdyby měla k tématu více informací. Při výběru ubytování je pak hledisko ekologie pro dotazované nejméně relevantním aspektem výběru.

Zvažujete při volbě dopravního prostředku v rácmi cestování negativní dopad na životní prostředí?
Zdroj: Zahraniční výjezdy a udržitelnost, zpráva z výzkumu, https://www.dzs.cz/statistiky/zahranicni-vyjezdy-udrzitelnost

„Pro změnu chování by mladým dle jejich slov nejvíce pomohly konkrétní příklady, jak se chovat udržitelně. Praktické tipy, jak na ekologičtější cestování, jsme proto vydali v průvodci Jak na cesty ekologicky, který je volně dostupný na našem webu,“ říká Klára Tichá, která se v DZS věnuje společenské odpovědnosti.

Mladí a změna klimatu

Další část provedeného šetření se zaměřila na postoje mladých lidí ke změně klimatu. Výsledky ukazují, že změna klimatu znepokojuje celkem 71 % dotázaných; častěji ženy a vysokoškolsky vzdělané respondenty. 9 z 10 respondentů se domnívá, že za změnu klimatu si mohou alespoň částečně lidé sami (42 % viní pouze lidi, zatímco 47 % vidí jako příčinu změn klimatu kombinaci lidské činnosti a přírodních procesů). V boji proti změnám klimatu by měly hlavní odpovědnost převzít vlády a mezinárodní organizace (např. OSN), ale stranou by neměli zůstat ani jednotlivci a korporace.

Fyzické výjezdy do zahraničí, virtuální aktivity a kombinované výjezdy

Až tři pětiny mladých Čechů mají podle výzkumu zájem se v budoucnu zúčastnit zahraničního studijního či pracovního pobytu. Největší zájem je patrný v dolní věkové kategorii 15–19 let, ve které projevilo zájem zúčastnit se tři čtvrtiny dotázaných. Respondenti také pozitivně nahlíželi na virtuální či kombinované výjezdy, přestože jen malá část z nich má s touto formou výjezdu osobní zkušenost (5 % s virtuální, jen 3 % s kombinovanou). Mezi největší přínosy výjezdů uvedli dotázaní zlepšení v cizím jazyce, nové zážitky a zkušenosti. 

Jak probíhalo šetření?

Zpráva sumarizuje výsledky z kvantitativního šetření, které pro Dům zahraniční spolupráce provedla společnost STEM/MARK během listopadu až prosince 2021. Výběr respondentů byl kvótní a je reprezentativní pro populaci České republiky ve věku 15–30 let podle základních sociodemografických proměnných (kraj, věk, pohlaví, vzdělání, velikost místa bydliště). Sběr dat probíhal pomocí výzkumnické metody CAWI na celkem 1011 respondentech.

Přečtěte si celou zprávu.

Dům zahraniční spolupráce v oblasti udržitelnosti

DZS se snaží motivovat instituce i jednotlivce zapojené do programů mezinárodního vzdělávání k minimalizaci jejich ekologické stopy. Vypracoval proto vlastní strategii udržitelnosti, vzdělává žadatele svých programů, jak realizovat projekty udržitelným způsobem, a přispívá k povědomí účastníků zahraničních výjezdů o možnostech ekologického cestování. Ekologická udržitelnost je totiž i jednou z hlavních priorit evropských programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity, které nyní umožňují dodatečné financování ekologicky udržitelného cestování na vzdělávací výjezdy a podporují projekty zaměřené na téma udržitelnosti. Principy udržitelnosti prosazuje DZS i do svého vlastního fungování prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců, vyhodnocování vlastní uhlíkové stopy či zahrnutím kritéria udržitelnosti do výběru dodavatelů.

Výjezdy a uderžitelnost_obálka