Komise plánuje další podporu rozvoje dovedností

CZELO

Akční plán pro řešení nedostatku kvalifikovaných lidí na trhu práce je úzce spojen s iniciativami v oblasti vzdělávání.

V tomto týdnu Evropská komise zveřejnila Akční plán, jehož cílem je pomoci řešit nedostatek kvalifikovaných lidí na trhu práce. Plán je součástí dlouhodobé evropské strategie na podporu konkurenceschopnosti EU a posílení její ekonomické a sociální odolnosti. Na jeho tvorbě úzce spolupracovali sociální partneři, kteří zastupují zájmy pracovního světa a podílejí se na řešení jeho problémů.  

Akční plán obsahuje pět hlavních oblastí a jeho významnou součástí jsou aktivity a iniciativy podporující rozvoj dovedností či rekvalifikaci, které jsou velmi úzce navázány na vzdělávání na všech úrovních. 

Podpora aktivizace nedostatečně zastoupených osob na trhu práce  

Cílem Komise v této oblasti je podpořit nezaměstnané mladé lidi například prostřednictvím Posílené záruky pro mladé lidi, jež by měla zajistit, že každý mladý člověk do 30 let obdrží do 4 měsíců od ukončení vzdělávání či ztráty práce nabídku pracovního místa, dalšího vzdělávání, učňovské přípravy či stáže. Další z iniciativ, ALMA, pomáhá znevýhodněným mladým lidem v začlenění do společnosti. V neposlední řadě chce Komise také podpořit mladé rodiny a ženy v jejich návratu do pracovního procesu díky zajištění kvalitního předškolního vzdělávání a péče.  

Podpora rozvoje dovedností, školení a vzdělávání 

Budováním inkluzivního a vysoce kvalitního Evropského prostoru vzdělávání pokračuje podpora získávání základních a pokročilých dovedností na všech úrovních vzdělávání. Do roku 2027 chce Komise například podpořit 100 Center excelence odborného vzdělávání v rámci programu Erasmus+, jejichž hlavním cílem je podpora excelence v odborném vzdělávání a přípravě, zvyšování kvality vzdělávání, zavádění inovativních postupů a podpora spolupráce mezi středním odborným vzděláváním a širším socio-ekonomickým prostředím včetně trhu práce a oblastí inovací. Dále chce Komise podporovat projekty Aliancí pro inovace či partnerství v rámci evropského Paktu pro dovednosti. Na rok 2025 je plánována aktualizace deklarace v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, která naváže na Kodaňskou deklaraci.  

Zlepšení pracovních podmínek ve specifických odvětvích 

Do této oblasti spadá aktivní podpora odborných stáží (traineeships), kterých se studenti účastní během studia a získávají tak praktické zkušenosti přímo v podnicích a v oboru, který studují. Zároveň s Akčním plánem Komise zveřejnila návrh na revizi Doporučení rady k rámci kvality stáží z roku 2014, které má zajistit kvalitu stáží a inkluzivního a rovného přístupu pro všechny a návrh Směrnice pro zlepšení pracovních podmínek účastníků stáží.  Součástí této tematické oblasti je i návrh Doporučení Rady k atraktivním a udržitelným kariérám ve vysokoškolském vzdělávání, který by měl být zveřejněný do konce března a bude se soustředit na podporu atraktivních pracovních podmínek na vysokých školách.  

Podpora mobility pracovníků a studentů v rámci EU 

Mobilita studentů a osob na pracovním trhu v rámci EU je dalším důležitým aspektem, který může podpořit rozvoj dovedností a pomoci řešit nedostatek pracovních sil ve specifických odvětvích. Pro další rozvoj a zvyšování počtu mobilit je potřeba pokračovat v odstraňování bariér a soustředit se na témata jako je vzájemné uznávání kvalifikací a získaných dovedností, zajišťování kvality vzdělávání, včetně neformálního a informálního, a zvyšování vzájemné důvěry. Komise v tomto kontextu v listopadu loňského roku představila návrh Doporučení Rady o rámci mobility ve vzdělávání - Evropa v pohybu, jež má za cíl zpřístupnit vzdělávací mobilitu všem. V neposlední řadě se očekává, že plánované zveřejnění výsledků pilotních projektů zaměřených na testování značky společného evropského diplomu v rámci vysokoškolských programů také napomůže hlubší spolupráci mezi vysokými školami a zvýší počet studentů, kteří vyjíždějí studovat do zahraničí.  

Přilákání talentů ze zemí mimo EU 

Další cestou pro vyřešení nedostatku kvalifikovaných pracovníků na trhu práce je přilákání talentovaných lidí ze zemí mimo EU. I v této oblasti Komise staví na balíčku iniciativ přijatém v listopadu 2023. Jednou z navrhovaných cest je vytvoření platformy “EU Talent Pool”, která propojí zaměstnavatele v EU a zájemce o práci ve třetích zemích či návrhy opatření pro usnadnění uznávání kvalifikací ze třetích zemí.  

Role členských států a sociálních partnerů 

Komise v Akčním plánu vyzývá členské státy k podpoře a implementaci uvedených doporučení, podpoře slaďování vzdělávaní s potřebami trhu práce či k pokračující digitalizaci a využití jejích výhod. Sociální partneři plánují přispět zlepšováním pracovních podmínek a také podporou odborných stáží a spolupráce mezi školami a organizacemi na trhu práce. V neposlední řadě je důležité, aby všechny zmíněné strany pokračovaly ve vzájemné spolupráci, sdílení informací a zkušeností a v budování vzájemné důvěry. Komise bude sledovat pokrok ve všech výše zmíněných oblastech v rámci Evropského semestru a zároveň chce pokračovat v pravidelných setkáváních s členskými státy, sociálními partnery a všemi relevantními aktéry.  

Více informací najdete v tiskové zprávě EK a v Akčním plánu samotném