Evropská komise přijala balíček na podporu mobilit, dovedností a talentu

CZELO

Tento balíček návrhů byl přijat v polovině listopadu za účelem podpory mobilit a rozvoje dovedností a talentu.

Tzv. „Skills and Talent Mobility Package“, jak je balíček nazýván, byl přijat v kontextu Evropského roku dovedností. Jeho hlavním cílem je podpořit pracovní trh, povolání, ve kterých má Evropa nedostatek pracovních sil, a dovednosti nutné pro ekologickou a digitální transformaci. V neposlední řadě balíček cílí také na potenciální pracovníky mimo EU: chce jim usnadnit příchod na pracovní trh EU a pomoci tak EU zvýšit své postavení na globálním trhu práce.  

Soubor dokumentů se soustředí na tři hlavní oblasti: větší důraz na mobility ve všech oblastech vzdělávání a jejich podpora, zvýšení plánovaných cílů v poměru mobilních studentů vysokých škol a žáků středních odborných škol do roku 2030 a podpora učitelů a učňů. Toho všeho chce balíček dosáhnout prostřednictvím čtyř hlavních dokumentů:  

  1. Sdělení Komise Skills and Talent mobility 

  1. Doporučení o uznávání kvalifikací státních příslušníků třetích zemí 

  1. Návrh nařízení o zřízení EU Talent Pool 

  1. Návrh doporučení Rady o rámci mobility ve vzdělávání 

Rámec mobility ve vzdělávání 

Návrh doporučení Rady o rámci mobility ve vzdělávání se soustředí na všechny oblasti vzdělávání od mateřských škol po celoživotní vzdělávání, včetně neformálního vzdělávání. Jeho cílem je podpora mobilit jako standardní součásti vzdělávací cesty každého jedince, bez ohledu na jeho původ, pohlaví či socioekonomické podmínky. Návrh také cílí na odstraňování bariér výjezdů, podporu výuky cizích jazyků a mobilit nejen v rámci EU, ale i mimo ni. Návrh zmiňuje také nové rozvíjející se formáty mobility, jako jsou mobility kombinované či plně virtuální.  

V rámci vytváření Evropského prostoru vzdělávání jsou nyní do roku 2025 stanoveny cíle určující jaká část studentů VŠ a žáků SŠ by měla být do roku 2025 mobilních. Komise v novém doporučení navrhuje tyto cíle do roku 2030 zvýšit. V oblasti vysokých škol Komise navrhuje jako cíl do roku 2030 mít alespoň 25 % mobilních studentů, kteří by měli absolvovat alespoň jednu mobilitu v délce 2 měsíců. Cíl do roku 2025 je 20 %, aktuální evropský průměr se pohybuje okolo 15 %. V oblasti středního vzdělávání a přípravy Komise cílí na 15 % mobilních žáků do roku 2030. Cíl do roku 2025 je stanoven na 8 %, aktuální stav se pohybuje mezi 5 a 7 %. Zároveň by studenti a žáci ze znevýhodněného prostředí měli představovat alespoň 20 % z celkového počtu mobilit. 

V doporučení Komise navrhuje členským státům, aby podporovaly a propagovaly mobilitu jako běžnou součást vzdělávacího procesu, pomáhaly snižovat administrativní zátěž, podporovaly flexibilní a nové formáty mobilit, či aby oceňovaly a podporovaly pedagogy, kteří mobilitní projekty a aktivity připravují a realizují. Dále návrh doporučení zmiňuje další důležité oblasti, které jsou pro podporu mobilit a dosažení nových cílů nezbytné, jako je například uznávání výsledků učení, podpora inkluzivních mobilitních příležitostí pro všechny, podpora ochrany přijíždějících a vyjíždějících studentů či zajištění dostatečného ubytování. Co se týče mobilit mimo EU, návrh doporučení zmiňuje podporu EU jako atraktivní destinace pro přilákání talentu ze třetích zemí.  

Implementace tohoto doporučení by měla být podpořena programy, mezi něž patří Erasmus+, Evropský sbor solidarity, Evropské strukturální fondy, iniciativa ALMA a další.  

Přilákání talentů a EU Talent Pool   

Druhým stěžejním tématem balíčku je důraz na přilákání talentů do EU, zejména v profesích, ve kterých nyní EU čelí nedostatku pracovních sil. Navrhovaná platforma EU Talent Pool by měla být místem, který propojí zaměstnavatele v EU a zájemce o práci mimo EU. Připojení k platformě bude dobrovolné. Poté, co se stát k platformě připojí a bude se aktivně podílet na její implementaci a pravidlech fungování, jeho firmy a další zaměstnavatelé budou moci na platformě zveřejňovat nabídky svých pracovních míst. Evropská unie také stanovuje 42 profesí, ve kterých považuje přilákání talentů za obzvláště důležité.  

Přijímání zaměstnanců ze třetích zemích je velmi úzce propojeno s uznáváním kvalifikací získaných ve třetích zemích. Komise plně uznává samostatnost každého členského státu v legislativě, kterou v této oblasti uplatňuje, avšak navrhuje opatření, která by umožňovala budovat důvěru v uznávání dovedností a snížila administrativní zátěž při přijímání těchto uchazečů o zaměstnání. V oblasti neregulovaných profesí Evropská komise navrhuje například posunout se více k tzv. „skills first“ přístupu, který už funguje v některých zemích a na jehož základě jsou uznávány nejen výsledky formálního vzdělávání, ale také různé další formy prokazatelných dovedností a zkušeností.  

V oblasti dovedností Komise zdůrazňuje hlavně dovednosti nutné pro dvojí ekologickou a digitální transformaci a také dovednosti v oblasti lékařství a medicíny. Příkladem spolupráce v konkrétních oblastech jsou i tzv. Talent partnerhips, individualizovaná partnerství, která jsou součástí Paktu o migraci a azylu, a která uzavírá EU se třetími zeměmi za účelem podpory rozvoje dovedností. Aktuálně Komise uzavřela partnerství v tomto smyslu s Egyptem, Tuniskem, Marokem, Pákistánem a Bangladéšem.  

Celý balíček bude nyní předán Evropskému parlamentu a Radě Evropské unie. Více informací najdete v tiskové zprávě EK, proslovu eurokomisařky Ivanovové u příležitosti představení balíčku či v doprovodných otázkách a odpovědích