Kombinované učení jako cesta k inkluzivnímu vzdělávání

Erasmus+ CZELO

Evropská Komise vydala 19. ledna novou zprávu k využití kombinovaného učení pro větší inkluzi.

Pracovní skupina pro školní vzdělávání v rámci Evropského prostoru vzdělávání (konkrétně zaměřená na iniciativu Cesty ke školnímu úspěchu) vydala zprávu, která mapuje výzvy, hybné síly a vydává doporučení pro různé aktéry ve využívání kombinovaného učení (tzv. blended learning) za účely inkluze.    

blended learning

Kombinované učení označuje inovativní způsob výuky, při níž se žáci učí v různých učebních prostředích (venku, ve firmách, školicích centrech, v kulturních institucích atd.) a s využitím digitálních a off-line nástrojů. Rada EU v reakci na pandemii COVID-19 a její dopady na školství přijala v roce 2021 Doporučení Rady, v němž podpořila dlouhodobější strategický přístup ke kombinovanému učení a návaznost na úspěchy v zavádění či testování inovací během pandemie za účelem sdílení a šíření osvědčených postupů. Téma přínosu kombinovaného učení pro inkluzi se dostalo do popředí politické debaty jak v kontextu pandemie Covid-19, tak s příchodem ukrajinských žáků do členských států EU v souvislosti s válkou na Ukrajině. Kombinované učení umožňuje mimo jiné individualizovanou výuku, která je přínosná zejména pro žáky se specifickými potřebami nebo žáky, kteří se potýkají se školním neúspěchem.  

Pracovní skupina analyzovala současný stav využívání kombinovaného učení v EU a v závěrečné zprávě identifikovala hlavní výzvy, příležitosti a navrhuje jejich řešení. 

Překážky pro účinné kombinované učení 

Mezi hlavní výzvy patří například obtížné pracovní podmínky učitelů a nedostatek času a podpory, aby mohli rozvíjet své kompetence a zahrnuli kombinované učení do své výuky. Další výzvou je sklon k vyhýbání se kombinovanému učení s využitím digitálních nástrojů kvůli jejich negativnímu vnímaní po nucené dálkové výuce během pandemie Covid-19 nebo nedostatečné sdílení znalostí o metodách, které činí kombinované učení inkluzivním. 

Faktory podporující používání kombinovaného učení 

Podle pracovní skupiny by se zavedení kombinovaného učení mohlo urychlit například díky tomu, že ve školním prostředí již existuje kultura zaměřená na inkluzivní vzdělávání a podporu inovací, a že ředitelé a učitelé jsou relativně autonomní a mají potřebné kompetence a důvěru, aby činili profesní rozhodnutí a zavedli inovativní kombinované způsoby učení. Další příležitostí může být i to, že úspěšné zavedení kombinovaného učení by potenciálně mohlo zatraktivnit učitelskou profesi při náboru nových učitelů. Mezi existující pozitivní faktory patří i možnost využívání evropských nástrojů sebehodnocení škol jako SELFIE pro školy a SELFIE pro učitele, které pomáhají školám stanovit si, jak se mohou zlepšit v užívání digitálních technologií.  

Jak plně využít potenciál kombinovaného učení 

Pracovní skupina identifikovala tři úrovně aktérů, kteří mohou přispět k lepšímu využití tohoto způsobu výuky za účelem inkluzivnějšího vzdělávání:  

Tvůrci politik na evropské úrovni  

Na evropské úrovni mohou tvůrci politik přispět k většímu využívání kombinovaného učení ve školním vzdělávání tím, že budou více komunikovat o jeho přínosu pro kvalitní a inkluzivní vzdělávání. Dále mohou podporovat pokračující mezinárodní aktivity vzájemného učení (tzv. peer learning) a výzkum, jak efektivně zahrnout kombinované vzdělávání jak do politik, tak praxe

Tvůrci politik na národní, regionální a místní úrovni 

Na národní, krajské a místní úrovni by měli tvůrci politik zajistit, aby měli ředitelé škol a učitelé dostatek času a flexibility na zavádění inovací a aby byly sdíleny výsledky studií, pilotní projekty a příklady dobré praxe kombinovaného učení. Dále by měli zaručit školám dostatek financí na koncepci, realizaci a hodnocení kombinovaného učení. Důležitým krokem je i nastavit standardy, kompetenční rámce a profesionální profily ředitelů a vyučujících tak, aby odrážely potřebné dovednosti k efektivnímu využití kombinovaného učení. S tím souvisí i podpora a vytváření podnětů a příležitostí profesního vzdělávání ohledně kombinovaného učení pro ředitele a učitele. 

Ředitelé škol a učitelé 

Ředitelé a vyučující mohou přispět k používání kombinovaného učení tím, že budou podporovat kulturu kolektivního zapojení a zodpovědnosti v rámci jejich školy a využívat k tomu dostupné zdroje, a to jak v rámci školy, tak v místní komunitě. Také by měli prosazovat zapojení jejich školy do různých sítí.