Jaká je budoucnost společných doktorských programů & společných evropských diplomů?

Erasmus+ CZELO

Přečtěte si o konferenci v Bruselu, během níž Komise poprvé představila výzvu k testování kritérií značky společného diplomu.

15. června se v Bruselu konal druhý ročník multiplikační akce k projektu Link EDU-RES. Konference byla zaměřena na sdílení a šíření informací o mezinárodní spolupráci a společných programech na doktorské úrovni v evropských univerzitních aliancích a sítích. První část byla věnována představení projektu a jeho dosavadních výstupů, druhá pak aktuálnímu vývoji v oblasti společných diplomů. Yann-Maël Bideau z Evropské komise při této příležitosti prezentoval čerstvě otevřenou pilotní výzvu, která vybízí vysokoškolské (VŠ) instituce, aliance Evropských univerzit a další konsorcia k testování kritérií pro značku společného evropského diplomu. 

Společné doktorandské programy: jejich výhody a limity 

Akci uspořádala univerzitní síť YERUN s Univerzitou Brémy v rámci společného projektu Erasmus+. Během dopoledního bloku nejdříve Pieter Spooren z Antverpské univerzity přiblížil projekt Link EDU-RES, který se snaží zvyšovat povědomí o přidané hodnotě společných programů na doktorské úrovni, identifikuje jejich hlavní benefity i překážky a soustředí se také na přípravu návodů a nástrojů pro tvorbu těchto programů. Jedním z těchto nástrojů může být report Guidelines for Developing and Running Joint Programmes at Doctoral Level, který následně představila Margot Chauliac, také z Antverpské univerzity. Publikace obsahuje řadu tipů a rad pro VŠ instituce, které zvažují založení společného doktorského programu, mezi něž patří např. vzájemná důvěra mezi partnery a sdílená zodpovědnost, umění těžit z rozdílnosti zapojených institucí, ale i zajištění dostatku zdrojů a institucionální podpory. 

Zároveň Chauliac zmínila report pracovní skupiny EUA-CDE Co-tutelles in European universities: concept, aims and implementation, který mapuje společné programy (co-tutelles) evropských univerzit, jejich přínos pro studenty, vzdělavatele a instituce i hlavní překážky – těmi jsou zejména administrativní zátěž nebo fakt, že v každé zemi se vztahují na doktorské programy jiné podmínky. Cílem reportu je shromáždit informace, najít společný základ a sladit definice základních termínů, jako je například „co-tutelle“ nebo „společný doktorát“. Zatímco „co-tutelle“ označuje individuální doktorské studium, na kterém se dohodnou (obvykle dvě) instituce z různých zemí, „společným doktorátem“ se rozumí program pro více doktorandů, který společně provozují minimálně dvě instituce a je zakončen společným diplomem. 

Více se dozvíte na webu projektu Link EDU-RES

Pilotní výzva: testování kritérií značky společného evropského diplomu 

Následně představil Yann-Maël Bideau z Generálního ředitelství pro vzdělávání a kulturu (GŘ EAC, Evropská komise) pilotní výzvu k testování kritérií pro značku společného evropského diplomu, která byla otevřena 15. června. Zdůraznil, že smyslem výzvy je testovat kritéria pro značku, nikoli značku jako takovou, neboť ta zatím neexistuje – bude teprve vyvinuta ve spolupráci s relevantními stakeholdery, např. právě prostřednictvím zmíněných pilotních projektů. Výzva je přitom čistě dobrovolnou iniciativou, rovněž značka bude představovat doplňující certifikát k již zavedeným společným diplomům, nikoli jejich náhražku. 

Pilotní výzva byla vypsána v návaznosti na Evropskou strategii pro univerzity, která podporuje VŠ instituce a aliance v hlubší mezinárodní spolupráci. K tomu mohou pomoci právě společné studijní programy, jež by mohly potenciálně vést také k udělování a uznávání společných diplomů založených na sdílených evropských kritériích. Do tvorby kritérií je potřeba zapojit jak univerzitní a VŠ instituce, tak národní autority členských států. Bideau proto opakovaně zdůrazňoval, že je žádoucí, aby se do testování zapojilo co nejvíce subjektů. Výzva je určena jak Evropským univerzitám, tak i všem ostatním VŠ institucím a aliancím, např. konsorciím Erasmus Mundus a MSCA. 

Termín pro podávání projektových žádostí je 6. října 2022, během roku 2023 pak budou podpořené projekty testovat kritéria na vybraných společných programech (na úrovních EQF 6, 7, 8) a zároveň dávat dohromady návrhy a připomínky. Testovány budou dvě sady kritérií: povinné a volitelné, přičemž za kontrolu toho, zda jsou naplněna, budou zodpovědná konsorcia samotná. V následujícím roce budou výsledky pilotních projektů analyzovány a teprve na základě zjištění se rozhodne, jakým směrem se vývoj značky společného diplomu založeném na evropských kritériích bude dále ubírat. 

Na pilotní výzvu je vyčleněn celkem 1 milion eur, přičemž maximální příspěvek na projekt činí 200 tisíc eur. Předpokládá se tedy financování nejméně pěti projektů, ale možná i více. Více se o pilotní výzvě dozvíte v na portálu FTOP. Evropská komise zároveň pořádá 28. června informační webinář pro žadatele.