Jak na zvyšování kvality projektů Erasmus+?

Jaromír Coufalík a Martina Kaňáková, Národní VET tým

Národní VET TEAM Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce nabízí žadatelům o grant i realizátorům projektů podporu pro zvyšování kvality projektů.

České odborné školy již téměř deset let využívají ke zlepšování svého vzdělávání možnosti a příležitosti poskytované evropským programem Erasmus+. S jeho podporou vysílají své žáky a studenty na krátkodobé i dlouhodobější odborné praxe do zahraničních podniků. Jejich učitelé zase vyjíždějí do zahraničí nejčastěji na krátkodobé kurzy nebo na stínování zahraničních kolegů. Počty žáků a studentů, kteří tak získávají nové odborné dovednosti a zkušenosti, každoročně dosahují několika tisíc a stoupají také počty učitelů odborných škol se zkušenostmi ze zahraničí. Aby byl přínos těchto aktivit co největší, oddělení odborného vzdělávání a přípravy Domu zahraniční spolupráce (DZS) se zaměřuje čím dál více na zvyšování kvality projektů mobility.

Základní principy a doporučení pro zajišťování kvality odborného vzdělávání udává Evropský rámec pro podporu zajišťování kvality v odborném vzdělávání (EQAVET). Dům zahraniční spolupráce se jím inspiroval a ve spolupráci s Národním VET týmem vytvořil infosheet pro odborné školy „Jak na kvalitní projekt mobility v souladu s principy EQAVET“. Jsou na něm znázorněny všechny čtyři fáze cyklu kvality (plánování, příprava, realizace, vyhodnocení) a u každé fáze je uvedeno několik požadavků, které by měly být v souvislosti s projekty mobility splněny. Realizátoři projektů musí dodržovat společné Standardy kvality programu Erasmus+, které vypracovala Evropská komise. Úkolem standardů kvality je zajistit kvalitní mobility a výsledky učení pro všechny účastníky a zaručit, aby všechny organizace, které obdrží finanční prostředky z programu, přispívaly k jeho cílům. Mezi další podpůrné materiály, které by rozhodně neměly ujít pozornosti realizátorů mobilit jednotlivců, patří beze sporu také Standardy kvality kurzů.

Ve snaze zásady a postupy zvyšování kvality projektů co nejvíce konkretizovat vypracoval DZS pro realizátory projektů mobility i pro žadatele kontrolní seznamy (checklisty), s jejichž pomocí si mohou snadno ověřit, zda dodržují nároky na kvalitu projektů. Příjemci grantu v nich najdou požadavky kladené na kvalitní průběh přípravy projektu, jeho realizaci i vyhodnocení. Každý checklist obsahuje seznam požadavků, které do nich byly zařazeny na základě hodnocení dokumentů, jako jsou žádosti o grant, monitorování realizace projektu, zprávy účastníků nebo závěrečné zprávy.

V červnu letošního roku připravil DZS ve spolupráci s Národním VET týmem šetření mezi akreditovanými organizacemi. Jeho cílem bylo zjistit případné problémy nebo bariéry, které mohou být příčinou nižší kvality projektů. Respondenti byli rovněž dotazováni nejen jak vnímají projekt z hlediska kvality a co sami považují za zásadní při přípravě a realizaci svých projektů, ale i jakým způsobem řeší problémy nebo co se jim osvědčilo. Z celkového počtu 106 respondentů 69 % uvedlo, že se nesetkalo s problémy nebo riziky, která vyžadovala zásadní řešení pro zachování kvality projektu z hlediska obsahu, organizace a logistiky.

Výsledky tohoto šetření poukázaly na několik aspektů, které ovlivňují kvalitu projektu jako celku. Patří mezi ně například formulace cílů projektu, vhodní zahraniční partneři projektu, obsah mobility, komunikace s účastníky i partnery, praktické záležitosti (doprava, ubytování, stravování účastníků), činnosti doprovodných osob nezletilých účastníků, dopady projektu apod. Zájemci o realizaci mobilit nemusí mít obavu, že by na všechno byli sami. Kromě průběžných seminářů nabízí Dům zahraniční spolupráce také praktické workshopy.

Odlehčená atmosféra dvoudenního zářijového workshopu zaměřeného na kvalitu projektů umožnila účastníkům nejen sdílet své zkušenosti, ale také konstruktivně pracovat ve skupinách. I když by se mohlo zdát, že pro zkušené koordinátory je mnoho věcí automatických, stále je co zlepšovat. Velmi podnětné byly diskuze o formulování cílů a jejich vazbách na potřeby školy i jednotlivce. Někdy se totiž díky rychlému běhu školního roku a řadě praktických povinností pozapomíná na to, co organizace uvedla do žádosti o akreditaci, jejíž cíle by měla průběžně naplňovat. Workshop se zaměřil také na téma rizik v projektech. Účastníci měli příležitost si během diskuzí uvědomit, že s riziky je potřeba účinně pracovat. I když některá rizika nelze odstranit, je možné mírnit jejich následky. Bez rizik, podobně jako bez chyb není možný další vývoj poznání.

Do hledáčku účastníků zářijového workshopu se také dostaly tři důležité entity, a to mentor, účastník a doprovodná osoba. Účastníci určovali, jaké vlastnosti jsou pro každého z nich nepostradatelné, aby výjezd do zahraničí nebyl pohromou, ale zážitkem, kvůli kterému se vyplatí projekty realizovat. Možná právě díky diskuzím v týmu změnili někteří účastníci úhel pohledu na doposud zaběhnutý výběr účastníků nebo třeba na důležitost přípravy doprovodné osoby před výjezdem, protože může sehrát významnou úlohu při zajišťování bezpečného prostředí. Možná si jen potvrdili, že jejich nastavení je správné a budou přemýšlet o tom, jak motivovat doprovodné osoby k výjezdům nebo jak vyřešit suplování ve škole. Stále se totiž zvyšuje počet učitelů, kteří se chtějí vzdělávat v zahraničí. Ukázalo se, že i sebenadšenější koordinátor potřebuje mít na koho se obrátit a s kým tvořit obsah.

V průběhu workshopu se účastníci ve skupinách věnovali i rozboru případových studií, které měly svůj základ v reálných projektech. Úkolem každé skupiny bylo identifikovat konkrétní nedostatky, diskutovat o nich, a především se shodnout na postupech, které umožní takovéto nedostatky potlačovat. Značná část workshopu se věnovala rizikům a tomu, jak jim předcházet.

Snad si účastníci dvoudenního workshopu odnesli i poznání, že kvalita nemůže být věcí jednotlivce a měla by zajímat celé školní týmy, protože každý do výsledného obrázku přispívá rovným dílem. V úsilí o zvyšování kvality projektů mobility hodlá Dům zahraniční spolupráce pokračovat i v dalších letech stávajícího období programu Erasmus+ (2021–2017). Zvýší se díky tomu jak dopady jednotlivých projektů, tak i přínosy programu ke zlepšování práce odborných škol.