Evropský parlament volá po inkluzivnějším, přístupnějším, flexibilnějším a administrativně méně náročném programu Erasmus+

Erasmus+ CZELO

Erasmus+ by neměl být výsadou a musí být dostupný všem, shodli se poslanci a poslankyně Parlamentu.

Dne 23. června přijal Evropský parlament usnesení, které vyzývá hned k několika krokům, které by měly přispět k inkluzivnějšímu, flexibilnějšímu a po všech stránkách přístupnějšímu programu Erasmus+. Usnesení schválila velká část poslanců a poslankyň Evropského parlamentu, pro hlasovalo 79 % z nich. Tento dokument byl následně předán Evropské komisi a Radě EU.  

Výchozím bodem pro debatu a hlasování v Evropském parlamentu byla komplexní analytická zpráva mapující zavádění inkluzivních opatření a jejich účinek v předchozím programovém období Erasmus+, tj. mezi lety 2014-2020. Vyhotovení této monitorovací zprávy iniciovala europoslankyně Laurence Farreng (Renew Europe Group). Zpráva je výsledkem několikaměsíční práce, jejíž součástí byly konzultace s aktéry z terénu, s organizacemi implementujícími projekty Erasmus+, s výzkumnou komunitou a s interní výzkumnou službou a think tankem Evropského parlamentu (EPRS) nebo spolupráce se stínovými zpravodaji. Komisařka Mariya Gabriel zdůraznila užitečnost této zprávy pro závěrečné hodnocení programu Erasmus+ 2014–2020, které bylo již zahájeno a které doplní průběžné hodnocení současného programu (Erasmus+ 2021–2027). 

Zpráva přinesla jasná zjištění a doporučení pro současné programové období a odhalila překážky v oblasti inkluze. Některé připomínky a doporučení byly do nového programu již zapracovány, ale data a statistiky sledující jejich účinnost pokrok bohužel zatím k dispozici nejsou. 

Usnesení přijaté Evropským parlamentem nabádá Evropskou komisi, členské státy a národní agentury pro program Erasmus+, aby se pokusily mimo jiné o následující kroky. 

Inkluzivnější a rozmanitější Erasmus+: 

 • Zajistit přístupnost všech relevantních informací o programu osobám se zdravotním postižením, tzn. poskytnout uzpůsobené a bezbariérové online nástroje ve všech evropských jazycích. 

 • Uzpůsobit mobilitu skutečným potřebám osob z „okrajových“ skupin, a snížit tak finanční a institucionální překážky bránící jejich účasti. 

 • Zajistit inkluzivnější financování beroucí v potaz potřeby osob se znevýhodněním a finanční překážky bránící jejich účasti, tzn. podporovat předběžné financování, doplňkové financování, platby předem a jednorázové částky. 

 • Pro rok 2023 navýšit rozpočet určený na inkluzi v rámci programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity.  

 • Zohlednit potřeby osob se zdravotním hendikepem – např. jim nabídnout hybridní mobilitu jako přípravu na mobilitu „skutečnou“, umožnit jim podporu doprovázející osoby a její zapojení financovat z Erasmus+, nabídnout jim vhodné ubytování a další podpůrné služby uzpůsobené jejich potřebám, dále jim poskytnout zvláštní podporu, poradenství a nástroje při registraci do programu a účasti na něm.  

 • Věnovat zvláštní pozornost jazykovým kompetencím, jazykové přípravě před mobilitou, zejména u účastníků s omezenými možnostmi. Jazyková podpora by se však neměla omezovat jen na online kurzy.  

 • Lépe financovat výzkum a studie zabývající se oblastí inkluze v rámci EU, a to s cílem posoudit dopad opatření přijatých národními agenturami a zúčastněnými stranami při zapojování organizací a osob s omezenými příležitostmi. Data a statistiky by navíc mohly sloužit jako základ pro konzultace a diskuze o budoucích programech. 

 • Národní agentury by měly jmenovat specializované pracovníky a pracovnice pro začleňování a rozmanitost, kteří budou přímo oslovovat studenty a studentky se zvláštními potřebami a/nebo s omezenými příležitostmi. 

 • Organizace provádějící aktivity programu Erasmus+ by měly jmenovat specializované kontaktní osoby pro osoby s omezenými příležitostmi a zajistit, aby byly informace o podpůrných službách pro osoby se zvláštními potřebami jasné, aktuální, úplné a snadno dostupné. 

 • Prostřednictvím programu Erasmus+ propagovat a šířit povědomí o hodnotách spjatých s tolerancí, rozmanitostí, genderovou rovností. Podporovat zapojením žen do sektoru STEAM (věda, technologie, inženýrství, umění, matematika), rozmanitost sexuality a respekt k LQBTQI+ komunitě. Posilovat synergie mezi programem Erasmus+ a Akčním plánem EU proti rasismu a Strategickým plánem EU pro rovnost LQBTQI.

Administrativně a technologicky méně náročný Erasmus+:  

 • Evropská komise je vyzývána, aby zjednodušila administrativní zátěž a proces žádostí a umožnila jejich podávání ve všech evropských jazycích, a tím program zpřístupnila všem. Dále, aby zajistila řádné fungování stávajících digitálních nástrojů, neprodleně řešila přetrvávající problémy spjaté s IT nástroji. A zároveň, aby nově zaváděné IT nástroje byly uživatelsky přívětivější a všem přístupnější a před jejich zavedením vyzkoušeny dostatečným množstvím uživatelů a uživatelek.

Erasmus+ podporující vyučující, neziskové organizace, mládežnické organizace atp.: 

 • Evropská komise, členské státy a národní agentury jsou vyzývány, aby ocenily a uznaly úlohu vyučujících, neziskových organizací, pracovníků a pracovnic s mládeží, sociálních pracovníků a pracovnic atp. a uznaly jejich často dobrovolnou práci, usnadnily jejich vlastní mobilitu a podpořily je nejen finančně při jejich doprovázení osob se znevýhodněním. 

 • Členské státy a národní agentury jsou vybízeny, aby zprostředkovaly více vzdělávacích seminářů pro pracovníky a pracovnice programu Erasmus+, mj. s cílem vyvinout metody podporující inkluzi. 

 • Evropská komise, členské státy a národní agentury by měly poskytovat lepší podporu zúčastněným organizacím, především těm v odlehlejších a hůře dostupných oblastech, a zajistit spravedlivé rozdělení zdrojů v každém členském státě

Flexibilnější Erasmus+: 

 • V případě krize je třeba programu Erasmus+ umožnit větší flexibilitu a v současné situaci poskytnout ukrajinským studentům a studentkám větší pomoc a ukrajinským vysokoškolským institucím a akademickým obcím další podporu. 

  

Kroky podniknuté k inkluzivnějším programům Erasmus+ a Evropský sbor solidarity 

V oblasti inkluze v rámci programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity došlo v poslední době k pokroku, mimo jiné i kvůli rozhodnutí založit nové podpůrné středisko SALTO pro inkluzi a rozmanitost pro oblast formálního vzdělávání a odborné přípravy, tzv. SALTO Inclusion and diversity for Education and training Erasmus+. Jeho činnost bude v dohledné době zahájena v Chorvatsku v rámci chorvatské národní agentury pro Erasmus+ a Evropský sbor solidarity.

Jedná se tak již o druhé SALTO věnující se oblasti inkluze a diverzity. Prvním z nich je SALTO Inclusion and Diversity pro oblast neformálního vzdělávání a mládeže, které ve Vlámsku, v Belgii, funguje již od roku 2001.

Více informací naleznete v tiskové zprávě na webu Evropského parlamentu nebo v usnesení samotném