EU podpoří regiony, které mají problém s udržením talentů 

MH, BS

CZELO

Evropská komise pomůže regionům v „rozvojové pasti talentů“. Připravuje nový mechanismus, konkrétní opatření i výzvy pro rok 2023.

Elisa Ferreira on Twitter: "That is why @EU_Commission adopted today a comprehensive strategy proposing targeted place-based measures to help regions attract & retain talent #CohesionPolicy & its place-based approach is catalyst of

První klíčovou iniciativou v roce 2023, která přispívá k Evropskému roku dovedností, je nové sdělení Evropské komise o využití talentů v evropských regionech. Sdělení obsahuje lokální, individualizovaná a vícerozměrná řešení (včetně využití stávajících fondů a iniciativ EU), která mají napomoci evropským regionům postiženým úbytkem obyvatelstva v produktivním věku přilákat a udržet si mladé lidi s dovednostmi a kompetencemi potřebnými k řešení této situace. Sdělení zároveň reaguje na závěry vyplývající ze zprávy o demografické změně, která byla rovněž zveřejněna 17. ledna 2023. 

Komise ve sdělení identifikuje 46 regionů, které mají s rozvojem talentů největší problém a nachází se v tzv. „rozvojové pasti talentů“, jež může výrazně ohrozit dlouhodobou prosperitu těchto regionů. V této skupině se objevují také dva české regiony (na úrovni NUTS-2): Severozápad (Karlovarský a Ústecký kraj) a Moravskoslezsko (Moravskoslezský kraj). Riziko rozvojové pasti pak hrozí dalším 36 regionům napříč EU. 

European Commission expresses concern on declining working population

Nový mechanismus na podporu talentů  

Na toto konto vytvoří Komise mechanismus podpory talentů (Talent Booster Mechanism), který bude založen na 8 pilířích: 

 1. Pilotní projekt, který bude spuštěn v roce 2023, má za cíl vypracovat a provádět komplexní a zároveň individualizované strategie pro postižené regiony. Dalším jeho cílem je také identifikace konkrétních projektů se zaměřením na odbornou přípravu a přilákání a udržení kvalifikovaných pracovníků. Podpora bude poskytnuta pilotním regionům na základě otevřené výzvy. 
 2. V roce 2023 bude také spuštěna nová iniciativa „Inteligentní adaptace regionů na demografickou transformaci”. Tato iniciativa cílí na regiony postižené vyšší mírou odlivu mladých lidí a snaží se je podpořit, aby byly schopné se adaptovat na novou situaci za využití přizpůsobených lokálních politik. Podpora bude poskytnuta regionům na základě otevřené výzvy.  
 3. Nástroj pro technickou podporu (TSI) poskytne členským státům v rámci výzvy 2023 podporu k reformám, které budou nezbytné k řešení této situace. 
 4. Programy meziregionálních inovačních investic a politiky soudržnosti budou podporovat vytváření kvalifikovaných pracovních míst, které přispějí k udržení a přilákání nových talentů.  
 5. Evropská městská iniciativa vyhlásí výzvu zaměřenou na testování lokálních řešení řízených městy, které trpí úbytkem obyvatel.  
 6. Na zvláštních webových stránkách budou zveřejněny veškeré iniciativy EU, které podporují rozvoj talentů. Regiony a další zainteresované strany budou mít komplexní informace týkající se výzkumu a inovací, vzdělávání, odborné přípravy a mobility mládeže. 
 7. Regiony budou mít příležitost vytvářet tematické a regionální pracovní skupiny za účelem výměny zkušeností a šíření osvědčených postupů. Skupiny se také budou zaměřovat na konkrétní územní nebo profesní problémy.
 8. I nadále budou rozvíjeny analytické znalosti, které budou využity v oblasti regionálního rozvoje a migrace.  

Elisa Ferreira on Twitter: "That is why @EU_Commission adopted today a comprehensive strategy proposing targeted place-based measures to help regions attract & retain talent #CohesionPolicy & its place-based approach is catalyst of

Pomoct mohou také Erasmus+ a Horizont Evropa

Sdělení dále obsahuje příklady iniciativ a osvědčených postupů na státní a regionální úrovni a zdůrazňuje, že politika soudržnosti bude i nadále pomáhat postiženým regionům. V neposlední řadě dokument zmiňuje, jak mohou také stávající nástroje a politiky EU podpořit rozvoj dovedností a hospodářské oživení (například využitím evropského semestru nebo nové Evropské inovační agendy, která obsahuje iniciativu Deep tech talent).

V oblasti rozvoje dovedností Komise zmiňuje program Erasmus+. Důležitou roli mohou hrát zejména Centra excelence odborného vzdělávání či Aliance pro inovace – tyto projekty propojují vzdělávání se světem práce a podporují rozvoj technologických dovedností či podnikatelského myšlení. Program Horizont Evropa pak může pomoct s šířením znalostí do různých regionů EU – např. v rámci Akcí MSCA totiž umožňuje vynikajícím výzkumníkům, kteří nemohli být financováni v rámci MSCA, absolvovat fellowship v zemích méně výkonných ve vědě a výzkumu (widening země).

Komise bude pravidelně podávat zprávy o provádění tohoto sdělení, více informací naleznete také v tiskové zprávě