Dvacátý ročník Evropské jazykové ceny Label zná své vítěze

Sedm projektů převzalo Evropskou jazykovou cenu Label udílenou výjimečným a inovativním počinům v oblasti jazykového vzdělávání.

Udílení proběhlo včera v Kaiserštejnském paláci. Mezi oceněnými jsou základní i střední školy, nezisková organizace i jazyková škola. Ocenění předal Jan Mareš, náměstek pro řízení sekce vzdělávání a mládeže z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a statutární zástupce Domu zahraniční spolupráce Michal Uhl.

Statutární zástupce Domu zahraniční spolupráce Michal Uhl na předávání.
Statutární zástupce Domu zahraniční spolupráce Michal Uhl na předávání.

Odborná porota letos vybírala ze 40 přihlášených projektů. Do druhého kola postoupilo 10 z nich a 7 nejlepších získalo ocenění. Porota hodnotila originalitu projektů, komplexnost řešení, schopnost motivovat zapojené i možnost inspirovat další organizace ke zvýšení kvality jazykové výuky. Speciální pozornost pak byla v roce 2021 věnována třem prioritám: Podpora výuky jazyků prostřednictvím digitálních technologií a digitálních médií, Výuka jazyků a podpora rovnosti, sociální soudržnosti a aktivního občanství a Profesní rozvoj učitelů jazyků.

Cenu Label lze udělit jakémukoli inovativnímu projektu nebo aktivitě z oblasti jazykového vzdělávání. Může se jednat o projekty ve fázi realizace s již prokazatelnými výsledky nebo o úspěšně projekty do tří let od jejich ukončení. O cenu se mohou ucházet projekty ze všech sektorů vzdělávání.

Projekty oceněné Evropskou jazykovou cenou Label 2021

S jazykem za úspěchem v odborném vzděláváníHello language centre

Hlavním cílem projektu byla podpora výuky odborného cizího jazyka na středních odborných školách z důvodu chybějící metodické podpory pro pedagogy cizích jazyků, chybějících komplexních výukových materiálů pro konkrétní obory a dále pak chybějící motivace studentů. Přípravou programů DVPP pro pedagogy odborných škol a vytvořením výukových sad studijních materiálů, které se staly součástí komplexních multimediálních interaktivních učebnic, směřoval projekt ke zdokonalování aktivních komunikačních dovedností studentů středních škol v odborném cizím jazyce.

Zeichne, was ich dir sage – Bilddiktat im DeutschunterrichtZákladní škola Přimda

Spolupráce škol ze čtyř zemí s cílem rozvíjet slovní zásobu žáků v německém jazyce prostřednictvím samostatné i skupinové práce v mezinárodních týmech. Projekt se zaměřil na výuku druhého cizího jazyka prostřednictvím obrázkových diktátů. Tato metoda napomáhá k motivaci žáků, k upevnění a procvičení jejich znalostí slovní zásoby. Je vhodná i pro žáky začínající s cizím jazykem, zejména pro začínající s druhým cizím jazykem.

Distanční výuka pro české děti žijící v zahraničíKrajánek ve světě

Projekt distanční online výuky českého jazyka uzpůsobený specifikům českých žáků žijících dlouhodobě v zahraničí. Projekt řeší současné nedostatky ve vzdělávání českých dětí, které nemají přístup k výuce češtiny (například nežijí v místě, jež má aktivní krajanskou školu nebo krajanský spolek.) Cílem projektu je vytvoření systému, který by umožnil dětem přístup k výuce, učebním pomůckám přizpůsobeným specifickým požadavkům multilingvních dětí a vytvoření inkluzivních tříd tvořených dětmi žijícími v zahraničí.

Podpořme a rozvíjejme čtenářskou gramotnost anglického jazyka prostřednictvím pravidelné práce s anglickými knihami u žáků na 1. stupni základní školyZákladní škola a mateřská škola Sněžné

Cílem projektu bylo podpořit a rozvíjet čtenářskou gramotnost anglického jazyka u žáků 1. stupně základní školy prostřednictvím nových, zajímavých a zábavných forem a metod práce s využitím různorodých zdrojů, setkávání s šiřiteli literatury, systematickou prací s knihou a jejím využitím ve Školním vzdělávacím programu a tematických plánech na 1. stupni ZŠ a MŠ Sněžné. Základem projektu byla účast pedagoga na zahraničním vzdělávacím výjezdu, systematická koordinace a spolupráce předmětových komisí anglického a českého jazyka 1. stupně ZŠ. Návazným cílem bylo zvýšit jazykové vědomosti a kompetence všech účastníků prostřednictvím pravidelné práce s anglickou knihou, dramatické výchovy prováděnou formou her, písní, zážitkové pedagogiky a hraní žákovského anglického divadla.

S ICT a jazyky nebojím se EvropyObchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň 

Stěžejními cíli projektu byly především modernizace výuky cizích jazyků pomocí nových poznatků v metodologii, prohlubování znalostí v oblasti obchodní angličtiny a propojení výuky cizích jazyků s ICT technologiemi prostřednictvím blended learningu. Dalším cílem byl rozvoj komunikační kompetence v anglickém jazyce u vedoucích pracovníků instituce, aby se byli schopni aktivně podílet na dojednání spolupráce s partnerem v rámci Evropské unie, který by pomohl rozvíjet klíčové kompetence studentů gastronomických oborů. V neposlední řadě bylo také cílem zvýšit šance studentů školy na jejich uplatnění v rámci jejich oborů na evropském trhu práce. Díky projektu vznikly e-learningové kurzy anglického jazyka rozvíjející cizojazyčné kompetence studentů.

Blue-Bot in ActionZákladní škola, Most, Václava Talicha 1855

Projekt byl určen pro děti 8–9 let, které s angličtinou začínají. Byl realizován ve 3. ročníku ZŠ tak, aby splňoval výstupy ŠVP ve vzdělávacím oboru Jazyk a jazyková komunikace v předmětu anglický jazyk. Spolupráce probíhala mezi českou a španělskou školou. Děti pracovaly s robotickými hračkami Blue-bot a učily se základům programování. Hlavním cílem projektu bylo přirozenou a nenásilnou formou naučit děti základům programování a zároveň používat angličtinu v prostředí, které je dětem velmi blízké tak, aby mohly zdokonalovat a využívat svoje jazykové dovednosti. Učiteli přitom byli žáci 9. třídy. Projekt tak přirozeným způsobem podpořil spolupráci žáků školy a nabídl nové možnosti využití metody CLIL ve výuce.

English speaking countriesZákladní škola a mateřská škola Luková 

Projekt určený žákům do 11 let malotřídní školy. Mezinárodní spolupráce se 16 školami představovala velký posun v pracovních kompetencích pedagoga, jeho jazykových a komunikativních schopnostech, ICT dovednostech, a v neposlední řadě i v odborných pedagogických znalostech a zkušenostech. Projekt ukázal, jak mohou technologie, pokud jsou vhodně implementovány do výuky, velmi kladně ovlivnit výsledek vzdělávacího procesu i motivaci a aktivitu žáků. Tyto online aktivity zůstaly součástí výuky i po ukončení projektu a staly se nedílnou součástí vyučování v různých předmětech. Jak učitel, tak i žáci měli možnost pochopit, že cizí jazyk není pouhý předmět, který se na škole vyučuje, ale je to zejména prostředek pro spolupráci a poznávání nových kolegů a kamarádů, zdroj informací a klíč do světa mimo region.