European Schoolnet

European Schoolnet

Sdružení European Schoolnet (EUN) podporuje zavádění digitálních technologií do vzdělávání, využívání nových výukových metod (zejména v oblasti matematiky a přírodních věd) a spolupráci škol v Evropě.

Web programu

MENTEP

MENTEP  - MENtoring Technology-Enhanced Teaching

Shrnutí projektu

Evropský projekt MENTEP se zaměřil na kompetence učitelů spojené s využitím digitálních technologií ve výuce. Zapojilo se do něj 13 zemí, účast českých škol koordinoval Dům zahraniční spolupráce. Unikátnost projektu spočívala v exaktním ověření vlivu jednoho z opatření na podporu učitelů prostřednictvím rozsáhlému výzkumu napříč evropskými zeměmi. Z pohledu učitelů je hlavní přínos projektu ve vytvoření sebehodnotícího nástroje, který je v online formě volně dostupný v češtině a v dalších 12 jazycích (http://mentep-sat-runner.eun.org/). Nástroj umožňuje učitelům okamžitě zobrazit individualizovanou zpětnou vazbu a také zdroje k dalšímu profesnímu rozvoji v oblasti digitálních technologií. 

   Mentep logo.jpg ERA+ logo.jpg

Obecné informace o projektu

MENTEP (MENtoring Technology-Enhanced Teaching) je tříletý výzkumný projekt (duben 2015 – květen 2018), který je spolufinancovaný z Evropské unie v rámci programu Erasmus+. Zapojeno je do něj 13 evropských zemí (Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Norsko, Portugalsko, Řecko, Slovinsko a Španělsko), koordinátorem je European Schoolnet (evropské sdružení podporující spolupráci škol v Evropě, zavádění inovativních výukových metod, zejména v oblasti matematiky a přírodních věd, a začleňování digitálních technologií do výuky). V ČR projekt koordinuje DZS, který je členem European Schoolnet.

Proč byl projekt realizován?

Podle výzkumu se dvě třetiny učitelů v EU vzdělávají v oblasti digitálních technologií ve svém volném čase a většina učitelů vnímá vliv digitálních technologií pro výuku pozitivně (Survey in schools: ICT and education, 2013). Přesto se zdá, že mnoho učitelů nedokáže dostatečně využít digitální technologie pro vzdělávací účely, jelikož nemají dostatečné kompetence v této oblasti. Máme pro to ale důkazy? Jakým způsobem můžeme tento stav zlepšit?

Cíl projektu

Výzkumná otázka: Jaký vliv má využití sebehodnotícího nástroje (TET-SAT) na kompetence učitelů? (Tedy podrobněji: Zvýší se díky využití sebehodnotícího nástroje úroveň jejich kompetencí? Pokud ano, o kolik? Bude tento vliv u všech učitelů stejný nebo se bude lišit podle věku, aprobace a dalších charakteristik?).

Cílem projektu je ověření vlivu sebehodnotícího nástroje, nikoli testování učitelů!

Metodologie

Z 11 evropských zemí, které se ve školním roce 2016/2017 účastnily výzkumné části projektu, byl náhodným způsobem vybrán vzorek škol ke spolupráci splňující minimální technické požadavky (přístup k digitálním zařízením a internetu – v ČR bez omezení) a požadovaný stupeň vzdělávání (v ČR druhý stupeň základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií). Oslovené školy se do projektu zapojily na základě dobrovolnosti. Celkem se jednalo o 496 škol v Evropě, 52 v ČR.

Učitelé ze zapojených škol byli pozváni k vyplnění úvodního dotazníku (Benchmark Survey) s cílem zjistit informace o jejich postoji k využívání digitálních technologií a o jejich profesním profilu (aprobace, počet hodin věnovaných dalšímu vzdělávání v uplynulém roce apod.). V rámci dotazníku měli učitelé také ohodnotit úroveň svých digitálních kompetencí. Následně byli učitelé rozděleni do dvou skupin – testované a kontrolní, a byla ověřena srovnatelnost těchto skupin (z hlediska věku, aprobace apod.).

Učitelé testované skupiny byli následně vyzváni, aby využili sebehodnotící nástroj (TET-SAT). Kontrolní skupina vyzvána nebyla. Sebehodnotící nástroj se zaměřuje na čtyři oblasti: digitální pedagogiku, používání a vytváření digitálních zdrojů, komunikaci a spolupráci prostřednictvím digitálních technologií a digitální občanství. Učitelé vybírají u každé z 30 otázek vždy jedno z pěti tvrzení, které nejvíce odpovídá jejich pedagogické praxi. Po zodpovězení všech otázek se učiteli zobrazí zpětná vazba (v textové i grafické podobě) a také odkaz na národní a evropský ekosystém (seznam doporučených zdrojů k dalšímu profesnímu rozvoji v oblasti digitálních technologií).

Na konci školního roku byli učitelé testované i kontrolní skupiny požádáni, aby vyplnili závěrečný dotazník (Folllow-up Survey). Porovnáním výsledků tohoto závěrečného dotazníku mezi testovanou a kontrolní skupinou vedlo k zodpovězení výzkumné otázky (byl ověřen vliv sebehodnotícího nástroje na úroveň kompetencí učitelů).

Sebehodnotící nástroj i oba dotazníky byly dostupné online v národních jazycích. Komunikaci se školami zajišťoval v každé zemi národní koordinátor. V ČR se do projektu zapojilo přes 500 učitelů.

Průběh výzkumu

Obrazek_prubeh_vyzkumu.jpg 

Průběh výzkumu shrnuje také krátké video: https://youtu.be/tnM1Vr3CImA

Výsledky výzkumu

Na základě výzkumu se podařilo prokázat, že využití sebehodnotícího nástroje (TET-SAT) vede učitele ke kritičtějšímu zhodnocení vlastních kompetencí. Učitelé (a to zejména starší učitelé a ženy), kteří vyzkoušeli sebehodnotící nástroj, mají tendenci snížit svou subjektivně vnímanou schopnost začleňovat digitální technologie do výuky. Zajímavé by bylo sledovat také střednědobý a dlouhodobý efekt, který má sebehodnotící nástroj na učitele (tj. vliv na další vzdělávání učitelů a změnu jejich pedagogické praxe), což ale již není součástí projektu MENTEP. Dalo by se předpokládat, že učitelé, kteří díky sebehodnotícímu nástroji „prozřeli“ a uvědomili si, že mají v oblasti digitálních technologií jisté mezery, využijí nabídnutý systém doporučených zdrojů (tzv. národní a evropský ekosystém) ke svému dalšímu profesnímu rozvoji a následně získané poznatky aplikují ve své výuce.

Využitelnost výstupů pro české školy

V rámci projektu MENTEP byl vytvořen sebehodnotící nástroj pro učitele (technology enhanced teaching self-assessment tool, TET-SAT), který se zaměřuje na čtyři oblasti: digitální pedagogiku, používání a vytváření digitálních zdrojů, komunikaci a spolupráci prostřednictvím digitálních technologií a digitální občanství. Obsahuje 30 otázek, u každé z nich učitel vybírá jedno z pěti připravených tvrzení, které nejvíce odpovídá jeho pedagogické praxi. Tvrzení je možné považovat za návody či inspiraci, jak digitální technologie smysluplně začlenit do výuky (od prvních pokusů až po jejich systematické a promyšlené používání).

Jednotlivé odpovědi se průběžně ukládají a lze se k nim kdykoli vrátit. Po zodpovězení všech otázek pak získá učitel okamžitou zpětnou vazbu, a to včetně grafického znázornění, kterou si může stáhnout k pozdějšímu prostudování. Díky ní přehledně zjistí, ve kterých tématech dosahuje výborných výsledků a kde by se mohl zlepšit, může také porovnat svůj výsledek s ostatními učiteli z ČR i Evropy. Veškerá data jsou přitom důvěrná.

Zpětná vazba obsahuje také odkaz na národní a evropský seznam doporučených zdrojů, tedy kvalitní české a zahraniční články, portály, online kurzy a další materiály o využití digitálních technologií ve vzdělávání. Tyto zdroje usnadňují učitelům orientaci v problematice a pro větší přehlednost jsou rozčleněny do stejných čtyř oblastí jako samotný online nástroj.

Nástroj je po jednoduché registraci dostupný na webu http://mentep-sat-runner.eun.org/.

V současné době je k dispozici již ve 13 jazycích včetně češtiny (vzhledem k pozitivnímu hodnocení nástroje ze strany učitelů byl nástroj po ukončení výzkumné části projektu přeložen do norštiny a chorvatštiny, tj. jazyků zemí, které se výzkumné části projektu neúčastnily, a o dalších jazycích se uvažuje).

Evropský ekosystém: http://mentep.eun.org/resource-ecosystem

Český ekosystém: https://mentep.webnode.cz/

Ukázka jedné z otázek v sebehodnotícím nástroji TET-SAT Obrazek_otazka_TET-SAT.jpg

Ukázka zpětné vazby – sebehodnotící nástroj TET-SAT

 Obrazek_feedback_TET-SAT.jpg

Využitelnost pro české školství

Sebehodnotící nástroj TET-SAT může být po ukončení projektu (květen 2018) nadále využíván, a to všemi učiteli v ČR. Nástroj je možné také přizpůsobit národním podmínkám (úprava formulace otázek, přidání či odebrání otázek apod.). Obdobně lze aktualizovat národní ekosystém.

Podle poslední výroční zprávy ČŠI se stále nedaří využívat sebehodnocení žáků v hodinách na základních a středních školách. Podpora sebehodnotící nástroje pro učitele by mohla vést učitele k seznámení se s tímto typem hodnocení a jeho většímu využití v jejich pedagogické praxi.

Průběh výzkumné části v ČR

 • původním záměrem bylo zapojit do projektu cca 50 náhodně vybraných českých škol
 • vzhledem k dobrovolnému charakteru projektu bylo v průběhu doby celkem potřeba oslovit 269 škol, z nichž nakonec 52 se do projektu aktivně zapojilo v průběhu školního roku 2016/2017 (19% míra souhlasu)
 • jako zásadní pro úspěšnou realizaci projektu na škole se ukázala role ředitele/zástupce/ICT koordinátora
 • projektu se aktivně účastnily i školy vzdělávající žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • mezi nejčastěji zmiňovanými důvody pro neúčast v projektu patřilo zahlcení různými projekty, nedostatečná atraktivnost projektu z pohledu finančního přínosu pro školu (zapojené školy neobdržely žádné finanční prostředky). Dá se také předpokládat, že vliv mělo i to, že sebehodnocení není v praxi českých škol ještě tolik běžné, a také náročnost vysvětlit celý projekt školám bez toho, aniž by byla porušena metodologie projektu.
 • úvodní dotazník vyplnilo více než 500 českých učitelů, s kterými následně DZS komunikoval o dalším průběhu projektu
 • učitelé byli k využití sebehodnotícího nástroje motivováni pouze e-maily od národního koordinátora, v případě úvodního a závěrečného dotazníku byl požádán také ředitel / kontaktní osoba na škole s žádostí o podporu v dané fázi projektu
 • po skončení výzkumné části projektu obdrželi všichni zapojení učitelé certifikát a náhodně byla vybrána také malá skupina učitelů z Evropy, které byly hrazeny náklady na účast na závěrečné evropské konferenci MENTEP v Bruselu (za ČR se zúčastnili 2 učitelé)

Hlavní aktivity DZS v projektu

 • spolupráce na vytvoření sebehodnotícího nástroje
 • korektura překladu sebehodnotícího nástroje a dotazníků
 • vytvoření národního ekosystému
 • zajištění výzkumné části projektu na českých školách (sestavení seznamu relevantních škol, oslovení vybraných škol, komunikace v průběhu projektu, řešení technických a administrativních potíží – zapomenuté přihlašovací údaje apod.).
 • propagace výsledků projektu v ČR
 • organizace semináře zaměřeného na výsledky za ČR
 • organizace konference pro učitele zaměřené na vzdělávání s podporou digitálních technologií
 • koordinace české účasti na závěrečné evropské konferenci MENTEP
 • spolupráce na závěrečné zprávě projektu – v přípravě

Kontakty

 • Pavla Šabatková: pavla.sabatkova@dzs.cz
 • Vladimíra Pavlicová: vladimira.pavlicova@dzs.cz 

Webová stránka projektu: http://mentep.eun.org/