Úspěšné příběhy spolupráce s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem a vyhodnocení programu Vzdělávání Fondů EHP

PM, Tisková zpráva

Fondy EHP

Program Vzdělávání Fondů EHP přináší do českého prostředí inovace a mezinárodní spolupráci se státy s inspirativním školstvím.

Norsko

Mezi bilaterální a multilaterální programy spravované Domem zahraniční spolupráce (DZS) patří i Fondy EHP (Fondy Evropského hospodářského prostoru), konkrétně program Vzdělávání. Ty jsou nástrojem evropské spolupráce s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem, které usilují o udržitelný rozvoj celého evropského hospodářského prostoru a specifické potřeby jeho členských zemí. V Česku, které se do Fondů EHP zapojuje už od roku 2004, se nyní chýlí ke konci již třetí programové období, na které získalo pro podporu celkově 11 programů včetně programu Vzdělávání. Během tohoto programového období bylo pro oblast vzdělávání alokováno 6,8 milionů EUR, které posílily inkluzi na školách, demokracii a aktivní občanství ve výuce či odborný růst pedagogů. S podporou Fondů EHP tak získávají české organizace a instituce cenné know-how a spolehlivé partnery pro dlouhodobou spolupráci.

Program Vzdělávání Fondů EHP

Program Vzdělávání Fondů EHP podporuje kvalitní vzdělávání v Česku a přispívá k naplňování Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. V rámci aktuálního programového období bylo schváleno 107 projektů, které se zaměřovaly na různé úrovně vzdělávání, od mateřských škol po univerzity, a zapojily celkem 84 českých institucí. První projekty byly zahájeny v roce 2018 a dokončení posledních se očekává v lednu 2024.

Zásadní prvek těchto projektů spočívá v mezinárodní spolupráci, která je pevně zakotvena v úzké interakci mezi vzdělávacími institucemi z Česka, Norska, Islandu a Lichtenštejnska. Výsledky projektů jsou nanejvýš pozitivní, přinášely řadu inovací a modernizací - 22 % projektů například inovovalo studijní materiály a učební plány či výukové programy, zatímco 18 % projektů vytvořilo zcela nové učební plány a/nebo výukové programy.

Dále bylo dosaženo významných úspěchů v oblasti inkluzivního vzdělávání - 30 % projektů pomohlo zavádět na školách inkluzivní metody a přispělo tak ke snižování nerovností ve vzdělávání. Projekty se též zabývaly tématy demokracie a aktivního občanství ve výuce. Celých 17 % projektů se zaměřovalo na environmentální a sociální témata a 15 % povzbuzovalo žáky k aktivnímu zapojení do občanské společnosti, například zakládáním školních parlamentů nebo spoluprací s místními samosprávami.

Dalším důležitým aspektem bylo podpořit odborný růst pedagogů a dalších pracovníků ve vzdělávání. Celkem 177 zaměstnanců z ČR a 134 zaměstnanců z Norska, Islandu a Lichtenštejnska se účastnilo studijních návštěv, stínování nebo výukových pobytů, což vedlo k významnému zlepšení dovedností těchto expertů.

V rámci podpory zahraničních studijních pobytů pro žáky a studenty bylo vysláno 313 českých a 250 zahraničních účastníků na výměnné studijní pobyty nebo pracovní stáže. Štědrá finanční podpora Fondů EHP přitom hrála klíčovou roli, jelikož řada znevýhodněných studentů by si takovou zkušenost nemohla jinak dovolit.

Dopady a budoucnost programu Vzdělávání

Dopady těchto projektů jsou mnohostranné. Vedle přímého vlivu na vzdělávání a zlepšování výuky na školách, kde byly projekty realizovány, dochází také k ovlivnění i dalších institucí a široké veřejnosti. Školy navazují úzký kontakt s místními komunitami a rodinami, čímž aktivně přispívají k utváření veřejného života a demokracii v praxi.

Projekty též ovlivnily výzkum – podpořily doktorandy a mladé vědce při navazování profesních kontaktů, seznamování se s praxí v zahraničí a absolvování výzkumných pobytů nutných pro dokončení disertačních prací. Výzkum byl klíčovým prvkem pro získání podkladů pro inovaci výuky, a znalosti získané v rámci projektů jsou aktivně využívány ve výuce dalších ročníků studentů a žáků. Pedagogové pak získali nové dovednosti, kontakty na odborníky z praxe, vyšší motivaci účastnit se mezinárodních výjezdů. Studenti také skrze tyto projekty posílili svou budoucí konkurenceschopnost na trhu práce.

Konkrétní příklady dobré praxe představily 6. prosince během Mediální snídaně expertky z Univerzity Hradec Králové s projektem o transferu technologií a know-how s Norskem a MŠ a ZŠ Chýně s projektem na podporu demokratické kultury a aktivního občanského učení ve spolupráci s Islandem.

Výsledky projektů ukazují, že tato spolupráce je dlouhodobě významná pro všechny zapojené strany. 27 % partnerů již uzavřelo dohodu o budoucí spolupráci, 51 % plánuje ve spolupráci pokračovat a 21 % si chce získané kontakty udržet, ač zatím bez konkrétních plánů. Kromě významného dopadu na vzdělávání lze pozorovat i sociální, environmentální a ekonomické vlivy. Vzhledem k těmto úspěchům je plánována publikace o výsledcích programu a závěrečná akce v Praze v dubnu 2024, které se zúčastní zástupci projektů z Česka, Norska, Islandu a Lichtenštejnska.