Jak budovat sdílený evropský prostor pro vysokoškolské vzdělávání? Setkání Evropských univerzit

Na půdě ČVUT se minulý týden uskutečnilo historicky první setkání českých univerzit zapojených do iniciativy Evropské univerzity.

Evropské univerzity. Foto: DZS

České univerzity zapojené do aliancí „Evropských univerzit“ (České vysoké učení technické v Praze, Masarykova univerzita, Univerzita Karlova a Univerzita Palackého v Olomouci) se zúčastnily dvoudenního setkání, které se konalo ve dnech 14. - 15. června na půdě Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky v Praze. Cílem setkání bylo nejen propojit univerzity mezi sebou, ale také s dalšími relevantními aktéry na národní úrovni. 

Setkání, které jsme zorganizovali společně s naší styčnou kanceláří CZELO s účastí zahraničních expertů, bylo v rámci této iniciativy v Česku úplnou prvotinou. Poprvé tak vznikla platforma pro sdílení zkušeností českých univerzit jednotlivých aliancí mezi sebou a diskutování o výzvách či problémech, se kterými se potýkají. Vzájemnou komunikací tak mohou školy tyto problémy řešit a dále se zlepšovat. Tento druh platformy chceme udržet i do budoucna a umožnit školám nejen se pravidelně setkávat, ale také podpořit rozšíření platformy o vysokoškolské instituce, které nejsou součástí aliancí, ale do spolupráce se intenzivně zapojují či o to mají zájem. 

Akci zahájili Michal Uhl a Lenka Procházková za Dům zahraniční spolupráce, spolu s náměstkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR a bývalým rektorem Univerzity Palackého Jaroslavem Millerem, rektorkou Univerzity Karlovy Milenou Králíčkovou a prorektorem Českého vysokého učení technického Zbyňkem Škvorem. Akce se kromě reprezentace z jednotlivých univerzit účastnili i další zástupci z MŠMT, Národního akreditačního úřadu a DZS. 

Lenka Rovná za Univerzitu Karlovu, a Radka Wildová, vrchní ředitelka sekce vysokého školství, vědy a výzkumu MŠMT. Foto: DZS
Lenka Rovná za Univerzitu Karlovu, a Radka Wildová, vrchní ředitelka sekce vysokého školství, vědy a výzkumu MŠMT. Foto: DZS

Jaké české univerzity jsou zapojené do aliancí? 

České vysoké učení technické v Praze – součást aliance EuroTeQ Engineering University o šesti členech, kteří dále spolupracují i se švýcarskou École polytechnique fédérale de Lausanne a Technion Israel Institute of Technology na vytvoření nového modelu inženýrského vzdělávání. 

Masarykova univerzita – z aliance osmi evropských škol European Digital UniverCity (EDUC), zahrnující i dlouhodobý projekt EDUC-SHARE, který je výzkumnou a inovační částí aliance, financovanou z programu Horizont 2020. 

Univerzita Karlova – zakládající člen aliance 4EU+ spolu s dalšími jako jsou Sorbonne Université či Universität Heidelberg, původně pod názvem 4EU před rozšířením o další členy na současný počet sedmi evropských univerzit. 

Univerzita Palackého v Olomouci – součást devítičlenné aliance Aurora, která se v příštím roce rozšíří o další univerzitu Université Paris-Est Créteil. Zaměřuje se na posílení kapacity pro akademickou excelenci a v oblasti sociálního dopadu ve střední a východní Evropě i v sousedních zemích. 

Během jednotlivých bloků, workshopů a kulatého stolu diskutovali zástupci jednotlivých aliancí o svých zkušenostech i výzvách, kterým čelí. Mezi nejčastěji probíraná témata patřily kvalita a kvantita partnerů, otázka značky aliance, její propagace a s tím spojená znalost veřejnosti o aliancích, ale i interní povědomí o aliancích v rámci univerzit. Dalšími identifikovanými výzvami jsou personální podstav a administrativní zatížení zaměstnanců, dosažení požadované výše mobilit, automatické uznávání výsledků studia či tzv. mobility windows. Panovala však obecná shoda na tom, že i přes tyto překážky je iniciativa skvělou příležitostí pro české vysoké školství kvalitativně se posunout pomocí transevropské spolupráce pro lepší vzdělávání dalších generací. Velký prostor dostalo také téma digitalizace, např. v rámci vytváření virtuálních kampusů a katalogů kurzů. Dále se debatovalo o challenge-based learning, rozvoji kompetencí, synergiích mezi vzděláváním a výzkumem či společných diplomech a jejich proveditelnosti.  

 "Setkání univerzit zapojených do Evropských univerzit z České republiky bylo nesmírně důležité. Jsme vděčni DZS za zorganizování a ČVUT za vytvoření vstřícné příjemné atmosféry. Ještě více se ukázala potřeba koordinovat naše zkušenosti, poznatky a potřeby a vytvářet si naše přístupy, konzultovat s MŠMT a DZS a stejně tak s evropskými institucemi. Dalším krokem bude spolupráce nad přípravou naší pozice k Investment Pathway, European Degree, Legal entity a dalším otázkám,” shrnula Lenka Rovná reprezentující Univerzitu Karlovu ve 4EU+. 

Kulatý stůl se zástupci univerzit, DZS, MŠMT a NAÚ. Foto: DZS
Kulatý stůl se zástupci univerzit, DZS, MŠMT a NAÚ. Foto: DZS

V čem spočívá iniciativa „Evropské univerzity“? 

Iniciativa „Evropské univerzity“, na které se společně podílí vysokoškolské instituce, studentské organizace, Evropská komise a členské státy EU reaguje na výzvu Evropské rady posílit strategická partnerství mezi institucemi vysokoškolského vzdělávání po celé EU. Cílem je vytvoření sítě univerzit, která by umožňovala intenzivnější spolupráci v oblasti vzdělávání a výzkumu i mobilitu studentů a akademiků, a přispěla tak k mezinárodní, udržitelné konkurenceschopnosti absolventů, ale i samotných univerzit. Vytvořit transformativní evropský vzdělávací prostor není ale jediným účelem iniciativy. Zároveň také směřuje k vytvoření sdíleného výzkumného prostoru.  

Aktuálně spolupracuje 31 evropských zemí ve 44 aliancích sdružujících přes 340 institucí. Do poloviny roku 2024 si iniciativa dává za cíl rozšířit se na 60 aliancí s až 500 zapojenými vysokoškolskými vzdělávacími institucemi. Za tímto účelem bude letos na podzim vypsána další výzva. 

Jak zaznělo v průběhu setkání, tato iniciativa od svého zahájení v roce 2017 již přináší první kladné výsledky. Instituce díky zapojení do aliancí lépe překonaly krizi spojenou s pandemií a rychleji se zotavily z následků díky sdílení zdrojů a zkušeností. 

Výzvy, kterým čelíme v čím dál více propojeném světě, vyžadují, abychom překračovali hranice a vytvářeli společná partnerství. Od zahájení boloňského procesu v roce 1999 proto na evropské úrovni zesilují snahy o vytvoření propojeného prostoru, ve kterém budou moci volně proudit jak myšlenky, tak studenti a akademici. Aliance Evropských univerzit jsou přitom jednou ze stěžejních iniciativ naplňujících myšlenky z Boloni,“ prohlásil při zahájení akce Michal Uhl z DZS.

Michal Uhl akci zahájil za DZS. Foto: DZS
Michal Uhl akci zahájil za DZS. Foto: DZS

Jak souvisí boloňský proces s iniciativou? 

Boloňský proces, který odstartovala Boloňská deklarace z 19. června 1999, cílí na zvýšení dostupnosti, přitažlivosti a kvality vysokoškolského vzdělávání v Evropě. Během tohoto procesu se státy dohodly na vytvoření Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (EHEA). EHEA má podporovat výměny studentů i pedagogických pracovníků. Iniciativa „Evropské univerzity“ je pro jeho rozvoj klíčová. Poradními členy jsou UNESCO, Rada Evropy, Asociace evropských univerzit (EUA) a další. 

Síla evropských univerzit spočívá ve schopnosti překračovat hranice, přijímat diverzitu a využívat transformační sílu spolupráce. Využijme této příležitosti k potvrzení naší snahy o formování budoucnosti vzdělávání, podporu inovací a vychování budoucích generací. Společně můžeme vybudovat Evropský prostor pro vysokoškolské vzdělávání, který nejen vybaví naše studenty dovednostmi potřebnými pro jejich úspěch, ale také podpoří pocit sounáležitosti, občanství a globální odpovědnosti,“ uvedl Michal Uhl. 

Evropské univerzity budou mít své místo také na konferenci CZEDUCON, kterou pořádáme každoročně na podzim, a kde se s aktuálními výzvami a trendy může seznámit širší odborné publikum.