IGLO Regio se zaměřilo na synergie mezi H2020 a ESIF

CZELO

Cílem auditu bylo prozkoumat, zda Komise a řídicí orgány v zemích EU podnikly nutné kroky k vytvoření synergií.

Dne 16. ledna 2023 se kancelář CZELO zúčastnila setkání pracovní skupiny IGLO zaměřené na regionální politiku. Tématem setkání byla zpráva Evropského účetního dvoru k synergiím mezi H2020 a strukturálními fondy. Výstupy zprávy, která byla publikována v listopadu 2022, prezentoval Juan Antonio Vazquez Rivera z Evropského účetního dvoru.

Hlavními důvody pro vykonání auditu bylo nedostatečné využití synergií v 7.RP, nárůst jejich důležitosti v nařízeních obou dokumentů a navýšení financování jak pro H2020, tak pro ESIF. Právní rámce programu Horizont 2020 i ESIF na období 2014–2020 poprvé obsahovaly konkrétní požadavek na to, aby prováděcí orgány vytvářely synergie mezi oběma programy. Období 2014–2020 přineslo dosud největší investice EU do výzkumu a inovací. Celková výše investic z H2020 činila 76,4 miliard EUR a financování přidělené na činnosti v oblasti výzkumu a inovací v rámci ESIF se blížilo 41 miliardám EUR.

Cílem nově zveřejněné zprávy bylo prozkoumat, zda Komise a řídicí orgány v zemích EU podnikly nutné kroky k vytvoření synergií mezi zdroji financování pro zajištění větší efektivity fondů, než jaké by dosáhly samostatně. Výsledky auditu ukazují, že potenciál synergií nebyl v rámci předešlého programového období plně využíván. Zatímco tzv. „upstream“ synergie (tj. využití ESIF k financování akcí budujících kapacity v oblasti VaVaI potřebných k zapojení se do H2020) byly využívaný poměrně dobře, tzv. „downstream“ synergie (tj. využívání či další rozvoj výsledků projektů H2020) byly využívány jenom minimálně.

Celý zápis ze setkání pracovní skupiny IGLO Regional Policy naleznete na našich stránkách. Více informací naleznete v přiložené prezentaci.