Synergie mezi H2020 a strukturálními fondy

CZELO

Evropský účetní dvůr ve své zprávě konstatuje, že potenciál těchto synergií není dosud plně využíván.

Období 2014–2020 přineslo dosud největší investice EU do výzkumu a inovací. Podporu pro výzkum a inovace poskytovaly dva hlavní fondy – osmý rámcový program pro výzkum a inovace, Horizont 2020 a evropské strukturální a investiční fondy. Celková výše investic z Horizontu 2020 činila 76,4 miliard EUR a financování přidělené na činnosti v oblasti výzkumu a inovací v rámci evropských strukturálních a investičních fondů se blížilo 41 miliardám EUR. Cílem nově zveřejněné zprávy bylo prozkoumat, zda Komise a řídicí orgány v zemích EU podnikly nutné kroky k vytvoření synergií mezi zdroji financování pro zajištění větší efektivity fondů, než jaké by dosáhly samostatně. Výsledky auditu ukazují, že potenciál těchto synergií nebyl v rámci předešlého programového období plně využíván.

Hlavními zjištěními účetního dvoru jsou:

  • Nedostatečný soulad mezi ustanoveními právních předpisů upravujícími program Horizont 2020, částí nařízení o společných ustanoveních věnovanou fondům ESI a souvisejícím obecným nařízením o blokových výjimkách podle pravidel státní podpory. Komise podnikla v tomto ohledu při přípravě období 2021–2027 nápravná opatření, jejichž dopad se ukáže časem.
  • Absence integrované databáze pro projekty fondů ESI, která by byla interoperabilní s databází programu Horizont 2020. Z důvodu její absence bylo pro Komisi a pro vnitrostátní/regionální orgány obtížné identifikovat a prozkoumat možné synergie.
  • I navzdory tomu, že dvě hlavní zapojená GŘ (tedy GŘ RTD a GŘ REGIO) mezi sebou aktivně spolupracovala při přípravě právních předpisů, Komise nezavedla proces pravidelného a strukturovaného dialogu zahrnující příslušná GŘ Komise a vnitrostátní aktéry odpovědné za navrhování a provádění obou programů.
  • Strategické dokumenty fondů ESI, jako například strategie pro inteligentní specializaci a operační programy, obsahovaly jen omezené množství odkazů na priority programu Horizont 2020. Kromě toho byly priority stanovené v těchto dokumentech vcelku široce vymezenéa omezovaly tak možnost vytváření synergií.
  • Jelikož neexistoval žádný systém pro monitorování synergií, nebyla Komise schopna systematicky identifikovat a podporovat příklady osvědčených postupů.

Celou zprávu naleznete na webu Evropského účetního dvora.