Evropský prostor vzdělávání: Realita pro všechny

CZELO

Na konci listopadu proběhl již šestý Evropský summit pro vzdělávání. Přečtěte si, jaká témata se řešila.

Letošní ročník Evropského summitu pro vzdělávání nesl podtitul „Evropský prostor vzdělávání: Realita pro všechny“ a již tradičně nabídl prostor pro diskuzi, sdílení zkušeností a setkání zástupců EU institucí, tvůrců politik, zástupců asociací a sdružení, expertů na vzdělávání a dalších relevantních aktérů. Summit se konal v kontextu probíhajícího střednědobého hodnocení Evropského prostoru vzdělávání (EPV) a jednotlivé panelové diskuze a příspěvky se soustředily na tři hlavní témata – zlepšení kvality vzdělávání a odborné přípravy, efektivní investice do vzdělávání a odborné přípravy a vybavení občanů dovednostmi, které jsou potřebné pro ekologickou a digitální transformaci.  

Ve svém úvodním proslovu eurokomisařka pro inovace, vědu, kulturu, vzdělávání a mládež Iliana Ivanovová zdůraznila nutnost pokračující spolupráce mezi všemi relevantními aktéry na evropské, národní i regionální úrovni a sdílení zkušeností nejen v rámci vzdělávací komunity, ale také se zástupci podniků, trhu práce a dalšími relevantními aktéry. Shrnula také aktuální stav Evropského prostoru vzdělávání a jeho vytyčených cílů do roku 2025 a představila zbývající iniciativy, na kterých Evropská komise pracuje. V nedávné době Komise zveřejnila tzv. „Skills and Talent Mobility Package“, jehož hlavním cílem je podpořit mobility všech a také pracovní trh, zejména v oblastech, kde Evropa čelí nedostatku pracovních sil. Součástí balíčku je také návrh Doporučení o rámci mobility ve vzdělávání – Evropa v pohybu, který bude v nejbližší době projednáván Radou EU. Druhý připravovaný balíček by měl být zveřejněný na jaře příštího roku a bude se věnovat tématu společného evropského diplomu, zajištění kvality a atraktivním a udržitelným vysokoškolským kariérám. Tento balíček bude mimo jiné vycházet z výsledků pilotních projektů na téma „European Degree Label“.  

Eurokomisařka dále představila dvě nově zveřejněné zprávy. Výroční zpráva Erasmus+ za rok 2022 (2022 Erasmus+ Annual report) shrnuje dopad programu Erasmus+ v roce 2022, včetně počtu podpořených projektů, počtu zapojených organizací či plánovaných mobilit žáků, studentů, mladých lidí, učitelů, pracovníků s mládeží a dalších. Zpráva nabízí pohled na jednotlivé zapojené země i celkový přehled na EU úrovni. Monitor vzdělávání a odborné přípravy 2023 (Education and Training Monitor 2023) analyzuje vzdělávací systémy EU a současný stav vzhledem k vytyčeným evropským cílům. Nabízí pohled na aktuální situaci ve vzdělávání na všech úrovních, a letos také na to, jak si jednotlivé členské státy vedou v oblasti učitelského povolání (např. stárnutí učitelů, zvýšení atraktivnosti učitelské profese, přístup k well-beingu učitelů apod.).

Education Summit - panelová diskuze
Zdroj obrázku: Evropská komise

Střednědobé hodnocení EPV a podpora učitelů  

Panelová diskuze na téma střednědobého hodnocení Evropského prostoru vzdělávání probíhala mezi zástupci Evropské komise, národních ministerstev, studentů a také stakeholderů. Ti spolu diskutovali o aktuálních výzvách a jejich možných řešeních v kontextu dosažení EPV do roku 2025 a jeho pokračujícího rozvoje do roku 2030. Zdůrazněna byla podpora inkluze a zajištění přístupu ke kvalitnímu vzdělávání pro všechny, podpora vzdělávání k aktivnímu občanství a k evropským hodnotám či důležitost zapojení všech, včetně studentů, mladých lidí, učitelů a dalších stakeholderů, do tvorby vzdělávacích politik.  

Další z panelů se zaměřil na téma zvýšení atraktivnosti učitelského povolání. Většina členských států EU se aktuálně potýká s nedostatkem učitelů a očekává se, že se situace v příštích 10 letech dále zhorší následkem odchodu učitelů do důchodu a nedostatku mladých absolventů, kteří si volí učitelské povolání. Pro přilákání mladých lidí je důležité kombinovat a zviditelňovat finanční i nefinanční aspekty učitelského povolání a také zajistit dostatečnou podporu dalšího vzdělávání učitelů na všech úrovních (zajištění relevantní a kvalitní nabídky vzdělávání, ale také dostatku času, ve kterém se učitelé mohou dále vzdělávat a zavádět do výuky nové inovativní metody, včetně umělé inteligence či práce s heterogenními třídami). Představeny byly také příklady z praxe, které učitele podporují.  

Umělá inteligence, budoucnost mobilit, společné evropské diplomy a další témata 

Odpolední část summitu byla věnována devíti paralelním panelům. Nechybělo například téma umělé inteligence (AI) a budoucnosti vzdělávání v tomto kontextu. V rámci tohoto panelu vystoupil mimo jiné také náměstek ministra školství Jiří Nantl, který zdůraznil, že role učitelů zůstane nadále nenahraditelná a že AI může sloužit jako pomůcka učitelům, nesmí ale více prohloubit digitální propast. Panel zaměřený na mobility blíže představil výše zmíněný návrh Doporučení o rámci mobility pro vzdělávání, který vychází také z 21 doporučení občanského panelu. V rámci debaty ke společnému evropskému diplomu řečníci přestavili jeho výhody a dosavadní zkušenosti s jeho implementací z pohledu studentů, Evropských univerzit či ministerstev školství. Další diskuze se věnovaly předškolnímu vzdělávání, investicím ve vzdělávání, vzdělávání k aktivnímu občanství, a k ekologické transformaci, roli sportu v komplexním vzdělávání či výzvám v regionu Východního sousedství.  

Na závěr summitu Francoise Bertieaux, ministryně pro vysokoškolské vzdělávání, vědecký výzkum a mládež frankofonní komunity v Belgii, představila priority nadcházejícího belgického předsednictví v Radě EU. Belgie se v následujícím půl roce zaměří na pokračující zvyšování kvality a rovnosti ve vzdělávání a rozvoj Evropského prostoru vzdělávání. Zaměří se také na podporu vzdělávání založeného na důkazech a datech, ekologickou a digitální transformaci a celoživotní vzdělávání.  

Více informací najdete na webu akce, kde jsou také k dispozici nahrávky jednotlivých částí summitu. 

Education Summit
Zdroj obrázku: Evropská komise