Training and Cooperation Activities

TCA (Training and Cooperation Activities) je označení pro širokou škálu mezinárodních i národních aktivit. Patří do nich kontaktní semináře, studijní návštěvy, tematické workshopy a konference či výzkumné studie. Společný cíl těchto aktivit je přispět ke kvalitativnímu rozvoji programu Erasmus+ a budování kapacit účastníků ze všech oblastí vzdělávání. 

Kdo se může účastnit?

 • Účast na TCA aktivitách je možná pro zástupce všech organizací a cílových skupin ve vztahu k programu Erasmus+.
 • TCA aktivity jsou z velké části zaměřené na potenciální zájemce o vstup do programu Erasmus+. Pro ně jsou vhodné především kontaktní semináře, kde se účastníci mohou dozvědět detailní informace o programu, a především najít zahraniční partnery pro projekty mezinárodní spolupráce.
 • Část aktivit však cílí také na účastníky, kteří již ve vztahu k programu Erasmus+ mají zkušenosti. Tyto účastníky mohou obohatit především konference a workshopy zaměřené na témata relevantní pro program Erasmus+.
 • Každá aktivita TCA je navržena s ohledem na potřeby dané cílové skupiny. Proto je před samotným podáním přihlášky na aktivitu důležité věnovat pozornost tomu, zda je pro vás aktivita vzhledem k jejímu zaměření vhodná.

Jak se přihlásit?

Na část aktivit se lze přihlásit prostřednictvím portálu SALTO. Pro přihlášení je nutné si vytvořit na platformě uživatelský účet (SALTO pro sektor Mládeže; SALTO pro sektory školní vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava, vysokoškolské vzdělávání a vzdělávání dospělých). U některých aktivit poté přihlašování probíhá skrze přihlašovací formulář Domu zahraniční spolupráce. Způsob přihlašování je vždy upřesněn u konkrétní akce v aktuální nabídce.

Všechny přihlášky budou následně hodnoceny po kvalitativní stránce. Vzhledem k tomu, že počet účastníků každé aktivity je omezen, doporučujeme věnovat vyplnění přihlášky plnou pozornost a na všechny otázky odpovědět detailně.

Jakou finanční podporu dostanu?

Nacházíme se v přechodové fázi mezi starým a novým obdobím programu Erasmus+. Některé z nabízených akcí tedy ještě spadají do starého, jiné již do nového programového období. V návaznosti na to se následně bude lišit podoba finanční podpory. O tom, jaký typ finanční podpory se vás bude týkat, vás budou při vašem výběru akce informovat zástupci Domu zahraniční spolupráce.

 • Aktivity spadající do starého programového období

U aktivit, které spadají do programového období je finanční podpora poskytována skrze zpětné proplácení nákladů, které vám s účastí na semináři vzniknou, a to až do výše 95 % celkových nákladů.

 • Aktivity spadající do nového programového období

U aktivit spadajících do nového programového období následně dojde k proplacení pevně stanovené částky, která bude uvedena ve smlouvě. Výše této částky bude stanovena v návaznosti na typ aktivity a lokalitu, kde se aktivita koná.

 • Online aktivity

Výše zmíněné formy finanční podpory se týkají zpravidla aktivit, které probíhají fyzicky. Část aktivit však probíhá formou online konferencí či seminářů, které jsou obvykle zdarma. I zde však mohou existovat výjimky dle charakteru dané aktivity – v případě potřeby se i zde účastník dočká adekvátní finanční podpory.

Aktuální nabídka

Mládež

Akce pořádané v oblasti neformálního vzdělávání mládaže

 • BiTriMulti (BTM) - Multilateral Training Course for newcomers in youth exchanges

  Cílem kurzu BiTriMulti je nabídnout mezinárodní vzdělávací zkušenost těm, kteří jsou aktivní v oblasti práce s mládeží, což jim umožní rozvíjet jejich kompetence při vytváření kvalitních projektů výměny mládeže, zejména nováčků v této oblasti. Kurz Vám poskytne informovaný úvod do programu Erasmus+: Mládež v akci se zaměřením na individuální i skupinové sdílení zkušeností a příklady dobré praxe. 

 • FOCUS: Learning

  Diseminační konference pro pracovníky s mládeží zaměřená na výměnu dobré praxe.

 • Quality Wave: Diving into Quality of Learning Mobility Seminar for Q! Ambassadors and friends

  Tento seminář umožňuje pracovníkům s mládeží, vedoucím mládeže a projektovým manažerům objevovat a používat nástroje kvality vyvinuté platformou EPLM, sdílet přístup kvality s kolegy a reflektovat současnost a budoucnost kvality vzdělávací mobility. Na semináři budete mít prostor debatovat a vyzkoušet si práci s nástroji „EPLM: Q!“.

 • YOCOMO – an ETS learning experience for youth workers: a systemic approach to competence development

  Jak už název napovídá, toto školení je určeno pro pracovníky s mládeží se zájmem o systémový přístup k rozvoji kompetencí. V průběhu školení proběhne výměna dobré praxe a reflexe při využívání modelu kompetencí ETS pro pracovníky s mládeží. Čas bude věnován i vztahu mezi „systémovým pohledem“ a „rozvojem kompetencí“, a jaký vliv to má na okolí, které svou prací ovlivňujete.

 • Star of Europe

  Školení pro pracovníky s mládeží, kteří chtějí proniknout do výměn mládeže. Nezáleží na tom, zda ještě nevíte, co jsou výměny mládeže, protože se o nich dozvíte právě na tomto školení. Hlavním cílem je získat komplexní pochopení toho, co projekt výměny mládeže obsahuje. Od nápadu, posouzení potřeb projektu až po následné činnosti. Důraz je kladen na zapojení mladých lidí do realizace projektů, protože právě o ni by se měli na tvorbě výměn pro své vrstevníky podílet.

 • Impact+: Youth Field

  Naučte se efektivně měřit dopad projektů v oblasti mládeže a vyhodnotit jejich výsledky pomocí konkrétních nástrojů během skupinové práce. Na školení bude také prostor pro práci na vašich vlastních nápadech a na možném dopadu vašich připravovaných projektů.

 • Let's go civic! Youth Exchanges for Civic Engagement

  Školení primárně zaměřené na téma občanského vzdělávání jakožto nedílné součástí práce s mládeží a výměn mládeže. Diskutovaná témata budou například kritické myšlení nebo problematika lidských práv.

 • Youth@Work “International Symposium on Youth Employment Challenges” ISYEC– “Crossing the Bridge’’- Special Edition

  Mezinárodní sympozium o výzvách v oblasti zaměstnanosti mladých lidí (ISYEC) je přední mezinárodní akce pro pracovníky s mládeží, zástupce školství, podnikové profesionály, sociální podnikatele a odborníky, kteří chtějí poznat a sdílet osvědčené postupy. V letošním ročníku se akce bude soustředit na posilování vazeb a spolupráci mezi poskytovateli neformálního vzdělávání a podnikatelským sektorem, sdílení příležitostí a ukázky dobré praxe, nebo na podporu uznávání rozvoje kompetencí prostřednictvím neformálního vzdělávání v soukromém sektoru. 

Odborné vzdělávání a příprava

Akce pořádané v oblasti odborného vzdělávání a přípravy

 • The Erasmus programme as a mechanism for inclusion for people with fewer opportunities

  Toto TCA bude zaměřeno na informování ohledně způsobů, jakými mohou organizace podpořit inkluzi ve svých projektech. Důraz bude kladen především na zapojení účastníků s omezenými příležitostmi. Díky této aktivitě budou také její účastníci vybaveni znalostmi ohledně tvorby strategií pro inkluzi.  

Školní vzdělávání

Akce pořádané v oblasti školního vzdělávání

 • The Erasmus programme as a mechanism for inclusion for people with fewer opportunities

  Toto TCA bude zaměřeno na informování ohledně způsobů, jakými mohou organizace podpořit inkluzi ve svých projektech. Důraz bude kladen především na možnosti zapojení účastníků s omezenými příležitostmi. Díky této aktivitě budou také její účastníci vybaveni znalostmi ohledně tvorby strategií pro inkluzi.  

 • Resources for rural schools

  Tento kontaktní seminář bude zacílen na školy, které se nachází na venkově a bude zaměřen především na inovativní způsoby, jak zapojit školy z venkova do evropských projektů v rámci Erasmus+ či eTwinning. Na semináři bude prostor na navázání kontaktů pro mezinárodní partnerství, zazní příklady dobré praxe a proběhnou také diskuse ohledně specifik, které prostředí venkova přináší.

Vysokoškolské vzdělávání

V současné době nejsou naplánované žádné akce.

Vzdělávání dospělých

V současné době nejsou naplánované žádné akce.