Training and Cooperation Activities

TCA (Training and Cooperation Activities) je označení pro širokou škálu mezinárodních i národních aktivit. Patří do nich kontaktní semináře, studijní návštěvy, tematické workshopy a konference či výzkumné studie. Společný cíl těchto aktivit je přispět ke kvalitativnímu rozvoji programu Erasmus+ a budování kapacit účastníků ze všech oblastí vzdělávání. 

Kdo se může účastnit?

 • Účast na TCA aktivitách je možná pro zástupce všech organizací a cílových skupin ve vztahu k programu Erasmus+.
 • TCA aktivity jsou z velké části zaměřené na potenciální zájemce o vstup do programu Erasmus+. Pro ně jsou vhodné především kontaktní semináře, kde se účastníci mohou dozvědět detailní informace o programu, a především najít zahraniční partnery pro projekty mezinárodní spolupráce.
 • Část aktivit však cílí také na účastníky, kteří již ve vztahu k programu Erasmus+ mají zkušenosti. Tyto účastníky mohou obohatit především konference a workshopy zaměřené na témata relevantní pro program Erasmus+.
 • Každá aktivita TCA je navržena s ohledem na potřeby dané cílové skupiny. Proto je před samotným podáním přihlášky na aktivitu důležité věnovat pozornost tomu, zda je pro vás aktivita vzhledem k jejímu zaměření vhodná.

Jak se přihlásit?

Na většinu aktivit se lze přihlásit prostřednictvím portálu SALTO. Pro přihlášení je nutné si vytvořit na platformě uživatelský účet (SALTO pro sektor Mládeže; SALTO pro sektory školní vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava, vysokoškolské vzdělávání a vzdělávání dospělých). U některých aktivit poté přihlašování probíhá skrze přihlašovací formulář Domu zahraniční spolupráce. Způsob přihlašování je vždy upřesněn u konkrétní akce v aktuální nabídce.

Všechny přihlášky budou následně hodnoceny po kvalitativní stránce. V případě přihlašování přes portál SALTO je nutné, aby byla přihlášky vyplněna v anglickém jazyce. Vzhledem k tomu, že počet účastníků každé aktivity je omezen, doporučujeme věnovat vyplnění přihlášky plnou pozornost a na všechny otázky odpovědět detailně.

Jakou finanční podporu dostanu?

Nacházíme se v přechodové fázi mezi starým a novým obdobím programu Erasmus+. Některé z nabízených akcí tedy ještě spadají do starého, jiné již do nového programového období. V návaznosti na to se následně bude lišit podoba finanční podpory. O tom, jaký typ finanční podpory se vás bude týkat, vás budou při vašem výběru akce informovat zástupci Domu zahraniční spolupráce.

 • Aktivity spadající do starého programového období

U aktivit, které spadají do programového období je finanční podpora poskytována skrze zpětné proplácení nákladů, které vám s účastí na semináři vzniknou, a to až do výše 95 % celkových nákladů.

 • Aktivity spadající do nového programového období

U aktivit spadajících do nového programového období následně dojde k proplacení pevně stanovené částky, která bude uvedena ve smlouvě. Výše této částky bude stanovena v návaznosti na typ aktivity a lokalitu, kde se aktivita koná.

 • Online aktivity

Výše zmíněné formy finanční podpory se týkají zpravidla aktivit, které probíhají fyzicky. Část aktivit však probíhá formou online konferencí či seminářů, které jsou obvykle zdarma. I zde však mohou existovat výjimky dle charakteru dané aktivity – v případě potřeby se i zde účastník dočká adekvátní finanční podpory.

Aktuální nabídka

Mládež

Akce pořádané v oblasti neformálního vzdělávání mládaže

 • The Power of Non Formal Education

  Pracujete s mládeží a zajímáte se o inovativní metody v neformálním vzdělávání? Toto školení nabízí příležitost si některé z nich vyzkoušet a získat inspiraci, a také prostor pro mezinárodní výměnu zkušeností a diskuzi o neformálním vzdělávání napříč Evropou.

 • Intersections in youth work education pathways and practices

  Pracujete s mládeží nebo se věnujete vzdělávání pracovníků v této oblasti? Následující seminář nabídne prostor pro mezinárodní výměnu zkušeností a navázání nových partnerství, a také přiblíží možnosti zapojení do programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity.

 • English language TC for youth workers

  Pracujete s mládeží a chcete se zapojit do mezinárodních projektů, ale bojíte se komunikovat v angličtině? Následující školení je zaměřeno na překonání jazykové bariéry, obeznámení se specifickým projektovým jazykem a projektový management. Nabízí také příležitost získat užitečné kontakty a navázat nová partnerství.

Odborné vzdělávání a příprava

Akce pořádané v oblasti odborného vzdělávání a přípravy

 • VET Contact seminar in the field of creative arts and crafts

  Cílem mezinárodního kontaktního semináře je poskytnout účastníkům příležitost sejít se a sdílet své zkušenosti, najít partnery pro své budoucí projekty a zlepšit své dovednosti a znalosti při plánování mezinárodního projektu.  

  Kontaktní seminář je otevřen široké škále účastníků (ředitelé/ učitelé/ školitelé/ koordinátoři projektů), kteří pracují v institucích odborného vzdělávání a přípravy zaměřených na výuku výtvarných umění a řemesel (např. grafický design, fotografie, vizuální a scénické umění, hudba, řezbářství, restaurování, sklářské obory...). Vítáme nováčky i organizace, které již mají zkušenosti s přípravou a implementací projektů. Celá akce bude probíhat v anglickém jazyce. 

  • Termín akce: 8. – 10. 12. 2021 (příjezd 7.12.) 
  • Termín pro podání přihlášky: 24.10.2021 
  • Místo konání: Praha, Česká republika 
  • Forma konání: prezenčně 
  • Přihlašování: Přihlašovací formulář. Vyplněnou přihlášku podepsanou účastníkem a statutárním zástupcem organizace zasílejte do 24.10.2021 na email: katerina.lisnerova@dzs.cz
 • DIGITAL, INCLUSIVE AND GREEN INNOVATION: DIG-I-PACT

  Tento kontaktní seminář má za cíl podpořit vznik nových mezinárodních partnerství, ze kterých posléze vzejdou projekty v rámci partnerství pro spolupráce (KA2) v programu Erasmus+. Seminář je tematicky zaměřen na tři klíčové priority Erasmus+, které spolu v mnoha ohledech úzce souvisí a to: inkluze a diverzita, digitální transformace a environmentální udržitelnost. Pokud hledáte partnery pro váš mezinárodní projekt se zaměřením na některou z těchto priorit, jedná se o akci přímo pro vás.

 • Meaningful Virtual Engagement for Strategic Partnerships

  Cílem semináře je propojit příjemce KA2 projektů  za účelem diskuse ohledně  způsobů jak během pandemie Covid-19 přistupovali k virtuálním aktivitám v rámci svých projektů. Účastníci budou mít příležitost vyměnit si své zkušenosti si a seznámit se s různými přístupy ke kombinovaným mobilitám či virtuální angažovanosti, které mohou následně integrovat i do svých budoucích projektů. 

Školní vzdělávání

Akce pořádané v oblasti školního vzdělávání

 • DIGITAL WELLBEING FOR EDUCATORS

  Aktivita je vhodná pro účastníky působící v oblasti školního vzdělávání, kteří se ve svých projektech zaměřují na téma digitalizace. V rámci této online akce si účastníci zvýší své digitální kompetence a dovednosti. Dozví se také o možnostech využití platforem jako jsou eTwinning či School Education Gateway. Prostor bude i na sdílení příkladů dobré praxe a výměnu zkušeností mezi jednotlivými účastníky. Součástí aktivity bude také online e-learningový kurz.

 • MOBILITY OF SCHOOL PUPILS IN KA1

  Kontaktní seminář, který je tematicky zaměřen na mobility žáků. Účastníci díky němu získají znalosti ohledně toho, jak vytvořit kvalitní projekt mobilit a budou mít prostor najít nové projektové partnery. Na semináři bude také diskutován projektový cyklus, politické priority EU a možnosti jejich propojení s cíli organizace, příklady dobré praxe a mnoho dalšího.

 • Access All Areas: Internationalisation and mobility in school-based career guidance

  Školení zaměřené na problematiku kariérního poradenství. Díky školení účastníci získají širší povědomí ohledně mezinárodních možností, které žákům a studentům nabízí program Erasmus+ (např. studijní pobyty, odborné a pracovní stáže). Účastníci díky tomu pak lépe dokážou zpřístupnit tyto příležitosti žákům a studentům v rámci svých organizací.  Mimo to budou mít účastníci možnost propojit se a sdílet své zkušenosti s kolegy z různých zemí.

 • Meaningful Virtual Engagement for Strategic Partnerships

  Cílem semináře je propojit příjemce KA2 projektů  za účelem diskuse ohledně  způsobů jak během pandemie Covid-19 přistupovali k virtuálním aktivitám v rámci svých projektů. Účastníci budou mít příležitost vyměnit si své zkušenosti si a seznámit se s různými přístupy ke kombinovaným mobilitám či virtuální angažovanosti, které mohou následně integrovat i do svých budoucích projektů. 

Vysokoškolské vzdělávání

Akce pořádané v oblasti vysokoškolského vzdělávání

V současné době nejsou naplánované žádné akce.

Vzdělávání dospělých

V současné době nejsou naplánované žádné akce.