Training and Cooperation Activities

TCA (Training and Cooperation Activities) je označení pro širokou škálu mezinárodních i národních aktivit. Patří do nich kontaktní semináře, studijní návštěvy, tematické workshopy a konference či výzkumné studie. Společný cíl těchto aktivit je přispět ke kvalitativnímu rozvoji programu Erasmus+ a budování kapacit účastníků ze všech oblastí vzdělávání. 

Kdo se může účastnit?

 • Účast na TCA aktivitách je možná pro zástupce všech organizací a cílových skupin ve vztahu k programu Erasmus+.
 • TCA aktivity jsou z velké části zaměřené na potenciální zájemce o vstup do programu Erasmus+. Pro ně jsou vhodné především kontaktní semináře, kde se účastníci mohou dozvědět detailní informace o programu, a především najít zahraniční partnery pro projekty mezinárodní spolupráce.
 • Část aktivit však cílí také na účastníky, kteří již ve vztahu k programu Erasmus+ mají zkušenosti. Tyto účastníky mohou obohatit především konference a workshopy zaměřené na témata relevantní pro program Erasmus+.
 • Každá aktivita TCA je navržena s ohledem na potřeby dané cílové skupiny. Proto je před samotným podáním přihlášky na aktivitu důležité věnovat pozornost tomu, zda je pro vás aktivita vzhledem k jejímu zaměření vhodná.

Jak se přihlásit?

Na většinu aktivit se lze přihlásit prostřednictvím portálu SALTO. Pro přihlášení je nutné si vytvořit na platformě uživatelský účet (SALTO pro sektor Mládeže; SALTO pro sektory školní vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava, vysokoškolské vzdělávání a vzdělávání dospělých). U některých aktivit poté přihlašování probíhá skrze přihlašovací formulář Domu zahraniční spolupráce. Způsob přihlašování je vždy upřesněn u konkrétní akce v aktuální nabídce.

Všechny přihlášky budou následně hodnoceny po kvalitativní stránce. V případě přihlašování přes portál SALTO je nutné, aby byla přihlášky vyplněna v anglickém jazyce. Vzhledem k tomu, že počet účastníků každé aktivity je omezen, doporučujeme věnovat vyplnění přihlášky plnou pozornost a na všechny otázky odpovědět detailně.

Jakou finanční podporu dostanu?

Standardní aktivity

U mezinárodních aktivit, které se konají fyzickou formou dochází proplacení pevně stanovené částky, která bude uvedena ve smlouvě a která slouží jako příspěvek na náklady, které vzniknou ve spojitosti s účastí na akci. Výše této částky je stanovena v návaznosti na typ aktivity a lokalitu, kde se aktivita koná. Organizátor ve většině případů hradí ubytování, DZS tedy zpravidla poskytuje příspěvek na cestovní náklady. Možnosti finanční podpory jsou detailně popsány v dokumentu, který je vložen na této stránce (viz Zjistěte více o možnostech finanční podpory pro účastníky TCA aktivit).

Online aktivity

Výše zmíněná finanční podpora se týká aktivit, které probíhají fyzicky. Část aktivit poté probíhá formou online konferencí či seminářů. Ty jsou pro účastníky zdarma a tím pádem není třeba poskytovat finanční podporu.

Aktuální nabídka

Mládež

Akce pořádané v oblasti mládeže

 • Contact Seminar South-Med & programme countries– In French / Séminaire de contact

  Síťovací aktivita ve francouzském jazyce, jejímž cílem je propojit organizace programových zemí Evropské unie a zemí jižního středomoří a pomoci jim navázat spolupráci v rámci evropských programů mládeže. Aktivita se bude zaměřovat na evropské dobrovolnické programy.

 • Study visit on Local Youth Work - Lithuania 2023

  Tato studijní návštěva si klade za cíl shromáždit (nejen) pracovníky s mládeží a přiblížit jim, jak probíhá práce s mládeží v Litvě. Účastníci mimo jiné navštíví i mládežnická centra a setkají se s místními pracovníky s mládeží.

 • Young newcomers (asylum seekers/refugees) at the core of local communities

  Jste sociální pracovník, pracovník s mládeží nebo koordinátor projektu, ve kterém přímo pracujete s mladými uprchlíky a žadateli o azyl? Pak je tato studijní návštěva určená pro vás. Hlavním cílem návštěvy je podpořit výměnu nápadů na řešení problematiky žadatelů o azyl.

 • The Power of Non Formal Education – Germany

  Pracujete s mládeží a věnujete se neformálnímu vzdělávání? Toto školení má za cíl zvýšit dopad neformálního vzdělávání a vytvořit tak příležitosti, které podpoří mladé lidi, aby se stali aktivními členy společnosti na lokální i na evropské úrovni.

 • TICTAC Training Course & Partnership Building Activity

  Pracujete s mládeží a máte zkušenost s mezinárodními aktivitami?  Toto školení vám umožní nejen získat nové kontakty, ale hlavně rozvinout své kompetence a zvýšit kvalitu vašich budoucích mezinárodních projektů.

 • A-B-C-De-mo-cra-cy International training course Bulgaria

  Toto školení je určené pro pracovníky s mládeží a mentory dobrovolníků. Jeho hlavním cílem je pomoci účastníkům se lépe zorientovat v současné demokracii a tím podpořit porozumění míru, rovnosti, solidarity a spravedlnosti ve společnosti.

 • Innovation, Creativity and Advocacy in Youth Work

  Jste součástí organizace, která pracuje s mládeží a má zájem vybudovat partnerství pro budoucí projekty mobilit mládeže? Tento projekt vám umožní mimo jiné najít nové kontakty nebo sdílet dobrou praxi.

Odborné vzdělávání a příprava

Akce pořádané v oblasti odborného vzdělávání a přípravy

 • Blended mobilities as a means of improving study programmes

  Kombinované mobility představují jednu z novinek programu Erasmus+. Na akci se účastníci blíže seznámí s tímto typem mobilit, budou mít prostor sdílet své dosavadní zkušenosti a navazovat nové kontakty pro budoucí mezinárodní spolupráci.

 • SCHOOLS GO GREEN AND DIGITAL – AND ERASMUS+ SUPPORTS TEACHING EXCELLENCE!

  Zúčastněte se mezinárodní konference, která se bude věnovat výzvám, kterým školy čelí v souvislosti s rostoucím tempem digitalizace a změnám klimatu.  Na konferenci budou představeny inovativní projekty jak z oblasti udržitelného vzdělávání, tak digitalizace. Dále bude věnována pozornost příkladům toho, jak mohou školy a učitelé profitovat díky platformám eTwinning a European School Education Platform. V neposlední řadě bude také prostor pro neformální diskuse a networking.

 • Promoting VET Excellence through Skills Competition

  Přihlaste se na seminář, který se bude věnovat tématu zvyšování kvality v odborném školství, a to především díky soutěžím v odborných dovednostech.  Účastníci budou mít příležitost diskutovat nad tématy jako jsou možnosti zvyšování atraktivity odborného školství nebo na jaké kompetence by se mělo odborné školství zaměřit s ohledem na potřeby pracovního trhu blízké budoucnosti. Zajímavým prvkem semináře bude také návštěva finské soutěže v odborných dovednostech „Taitaja 2023“.

 • Sport and Sustainability – a Lifelong Approach

  Zveme vás na seminář, jehož ústředním zaměřením bude udržitelný rozvoj ve sportu v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Udržitelnost ve sportu bude na semináři diskutována z několika pohledů, např. environmentálního, sociálního, zdravotního a kulturního.  Dílčí témata, na která bude kladen důraz jsou: sportovní výchova dětí, vrcholový sport jako součást společnosti a aktivní životní styl v dospělosti, zejména prostřednictvím outdoorových aktivit.

Školní vzdělávání

Akce pořádané v oblasti školního vzdělávání

 • Together! - Inclusive Classroom and Digitally Supported Learning

  Přihlaste se na mezinárodní seminář, kde získáte novou inspiraci, metody a dovednosti nutné k realizaci inkluzivní výuky, která je podporována ICT nástroji. Kromě toho na akci také budete moct najít zahraniční partnery pro mezinárodní spolupráci v rámci programu Erasmus+.

 • SCHOOLS GO GREEN AND DIGITAL – AND ERASMUS+ SUPPORTS TEACHING EXCELLENCE!

  Zúčastněte se mezinárodní konference, která se bude věnovat výzvám, kterým školy čelí v souvislosti s rostoucím tempem digitalizace a změnám klimatu.  Na konferenci budou představeny inovativní projekty jak z oblasti udržitelného vzdělávání, tak digitalizace. Dále bude věnována pozornost příkladům toho, jak mohou školy a učitelé profitovat díky platformám eTwinning a European School Education Platform. V neposlední řadě bude také prostor pro neformální diskuse a networking.

 • Blended mobilities as a means of improving study programmes

  Kombinované mobility představují jednu z novinek programu Erasmus+. Na akci se účastníci blíže seznámí s tímto typem mobilit, budou mít prostor sdílet své dosavadní zkušenosti a navazovat nové kontakty pro budoucí mezinárodní spolupráci.

 • THEMATIC SEMINAR: EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

  Zveme vás na mezinárodní seminář, který se zaměří na to, jak integrovat témata jako udržitelnost, změna klimatu do výukových aktivit. Účastníkům budou představeny konkrétní metody a přístupy, jak vnést téma udržitelnosti do svých tříd způsobem, který bude pro jejich žáky zajímavý.

Vysokoškolské vzdělávání

Akce pořádané v oblasti vysokoškolského vzdělávání

 • TCA Diversity and Inclusion in Teacher Training

  Přihlaste se na mezinárodní seminář, který je určen pro zástupce pedagogických fakult, kteří vzdělávají budoucí učitele.  Bude se věnovat tématu, které lze považovat za jednu z klíčových výzev evropského školství, a to že ve třídách v dochází ke zvyšování kulturní a jazykové rozmanitosti. V rámci akce se bude například diskutovat, jak tuto situaci zohlednit během tvorby osnov nebo jakou roli zde mohou hrát mezinárodní mobility studentů pedagogických oborů a jejich učitelů.

Vzdělávání dospělých

Akce pořádané v oblasti vzdělávání dospělých

 • Re-thinking anti-racism practice

  Pokud jste vzdělavatel dospělých a zajímá vás téma boje proti rasismu a diskriminaci, přihlaste se na tento seminář, kde se dozvíte, jak s těmito tématy vhodně pracovat v rámci svých aktivit a také budete mít možnost nalézt nové partnery pro vaše budoucí Erasmus+ projekty.

 • GOING GREEN IN ERASMUS+: PROJECT DEVELOPMENT AND MOBILITIES IN THE FIELD OF ECOLOGIC SUSTAINABILITY IN ADULT EDUCATION

  Zveme vás na kontaktní seminář, který má přispět ke zvýšení povědomí o tématu udržitelnosti a dát impulsy, jak lze udržitelná témata implementovat jak do projektů v rámci Erasmus+, tak i o do chodu organizací.  Tato akce pro vás bude obzvláště přínosná, pokud s programem Erasmus+ nemáte zatím žádné, nebo jen omezené zkušenosti.