Training and Cooperation Activities

TCA (Training and Cooperation Activities) je označení pro širokou škálu mezinárodních i národních aktivit. Patří do nich kontaktní semináře, studijní návštěvy, tematické workshopy a konference či výzkumné studie. Společný cíl těchto aktivit je přispět ke kvalitativnímu rozvoji programu Erasmus+ a budování kapacit účastníků ze všech oblastí vzdělávání. 

Kdo se může účastnit?

 • Účast na TCA aktivitách je možná pro zástupce všech organizací a cílových skupin ve vztahu k programu Erasmus+.
 • TCA aktivity jsou z velké části zaměřené na potenciální zájemce o vstup do programu Erasmus+. Pro ně jsou vhodné především kontaktní semináře, kde se účastníci mohou dozvědět detailní informace o programu, a především najít zahraniční partnery pro projekty mezinárodní spolupráce.
 • Část aktivit však cílí také na účastníky, kteří již ve vztahu k programu Erasmus+ mají zkušenosti. Tyto účastníky mohou obohatit především konference a workshopy zaměřené na témata relevantní pro program Erasmus+.
 • Každá aktivita TCA je navržena s ohledem na potřeby dané cílové skupiny. Proto je před samotným podáním přihlášky na aktivitu důležité věnovat pozornost tomu, zda je pro vás aktivita vzhledem k jejímu zaměření vhodná.

Jak se přihlásit?

Na většinu aktivit se lze přihlásit prostřednictvím portálu SALTO. Pro přihlášení je nutné si vytvořit na platformě uživatelský účet (SALTO pro sektor Mládeže; SALTO pro sektory školní vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava, vysokoškolské vzdělávání a vzdělávání dospělých). U některých aktivit poté přihlašování probíhá skrze přihlašovací formulář Domu zahraniční spolupráce. Způsob přihlašování je vždy upřesněn u konkrétní akce v aktuální nabídce.

Všechny přihlášky budou následně hodnoceny po kvalitativní stránce. V případě přihlašování přes portál SALTO je nutné, aby byla přihlášky vyplněna v anglickém jazyce. Vzhledem k tomu, že počet účastníků každé aktivity je omezen, doporučujeme věnovat vyplnění přihlášky plnou pozornost a na všechny otázky odpovědět detailně.

Jakou finanční podporu dostanu?

Standardní aktivity

U mezinárodních aktivit, které se konají fyzickou formou dochází proplacení pevně stanovené částky, která bude uvedena ve smlouvě a která slouží jako příspěvek na náklady, které vzniknou ve spojitosti s účastí na akci. Výše této částky je stanovena v návaznosti na typ aktivity a lokalitu, kde se aktivita koná. Organizátor ve většině případů hradí ubytování, DZS tedy zpravidla poskytuje příspěvek na cestovní náklady.

Online aktivity

Výše zmíněná finanční podpora se týká aktivit, které probíhají fyzicky. Část aktivit poté probíhá formou online konferencí či seminářů. Ty jsou pro účastníky zdarma a tím pádem není třeba poskytovat finanční podporu.

Aktuální nabídka

Mládež

Akce pořádané v oblasti mládeže

 • Introduction training for newcomers to Youth Exchanges – BiTriMulti

  Toto mezinárodní školení, které se bude konat v březnu v norském Oslu, vás seznámí s jednotlivými fázemi přípravy a realizace kvalitního projektu výměny mládeže. Školení je určeno pro nováčky v oblasti výměn mládeže a programu Erasmus+.

 • Power to you(th)

  Školení pro pracovníky s mládeží v oblasti neformálního vzdělávání zaměřené na to, jak co nejlépe podpořit smysluplné zapojení mladých lidí do vedení mládežnických aktivit. Cílem je především dlouhodobá podpora mladých lidí s omezenými příležitostmi a inkluze prostřednictvím realizace nových projektů v programu Erasmus+ mládež / Evropský sbor solidarity.

 • EYE Liner in Romania

  Toto online školení vám pomůže jak s podáním žádosti o grant v programu Erasmus+, tak se samotnou organizací kvalitní výměny mládeže, se zvláštním zaměřením na projekty, do nichž jsou mladí lidé zapojeni od samého počátku procesu.

Odborné vzdělávání a příprava

Akce pořádané v oblasti odborného vzdělávání a přípravy

 • Creating Contacts and Cooperation between accredited organisations

  Tato aktivita představuje klasický kontaktní seminář, který je určen Erasmus+ koordinátorům z řad akreditovaných organizací. Cílem této jednodenní aktivity je navázání kontaktů mezi organizacemi, které poslouží pro budoucí mezinárodní spolupráci. Účastníci tedy budou mít bohatý prostor pro diskuse a sdílení svých myšlenek a nápadů ohledně budoucích projektů.

Školní vzdělávání

Akce pořádané v oblasti školního vzdělávání

 • Online Contact Seminar: Media Literacy and Disinformation

  Získávání informací nebylo nikdy v historii tak snadné jako dnes. Tato situace však kromě neoddiskutovatelných pozitiv přináší i stinné stránky, mezi které patří fake news či šíření zavádějících informací. Obzvláště děti a mladí lidé pak mohou být tímto druhem informací snadno manipulování.

  Z tohoto důvodu je tento kontaktní seminář zaměřen právě na téma mediální gramotnosti. Účastníci se na něm získají praktické tipy, jak pracovat s tímto tématem v rámci výuky. Mimo to budou představeny příklady dobré praxe z projektů Erasmus+ a účastníci budou mít také prostor navázat kontakty pro budoucí projekty věnující se bojem proti dezinformacím a mediální gramotnosti.

 • Creating Contacts and Cooperation between accredited organisations

  Tato aktivita představuje klasický kontaktní seminář, který je určen Erasmus+ koordinátorům z řad akreditovaných organizací. Cílem této jednodenní aktivity je navázání kontaktů mezi organizacemi, které poslouží pro budoucí mezinárodní spolupráci. Účastníci tedy budou mít bohatý prostor pro diskuse a sdílení svých myšlenek a nápadů ohledně budoucích projektů.

 • “ERASMUS + GREEN MOBILITY + GREEN SCHOOLS” A EUROPEAN CONFERENCE ON CLIMATE PROTECTION AND SUSTAINABILITY IN SCHOOL EDUCATION

  Konference, která se věnuje tématu udržitelnosti ve školním vzdělávání. Budou na ní například představeny příklady projektů, které inspirují, jak s tímto tématem pracovat v programu Erasmus+.

  Účastníci budou také informování o tom, jak postupovat ve svých projektech v rámci zásad udržitelnosti, ať už co se týká dopravy a způsobu kompenzace emisí, či konceptů blended mobilit, které kombinují fyzickou a virtuální mobilitu.

  Mimo to konference nabídne zástupcům škol příležitosti k networkingu, aby našli projektové partnery a diskutovali o návrzích projektů mobility a aktivit souvisejících s ochranou klimatu a udržitelností.

 • Digital wellbeing for educators

  Cílem mezinárodní aktivity je přispět k lepší kvalitě projektů v rámci KA2, které jsou zaměřeny na téma digitalizace. Tento seminář se bude konkrétně věnovat tématům jako je rozvoj digitálních kompetencí a dovedností, zvýšení povědomí o dostupných digitálních nástrojích a sdílení existujících příkladů dobré praxe.

 • CLIMATE, ENVIRONMENT AND SUSTAINABILITY: WORK WITH CHILDREN BETWEEN 1 AND 9 YEARS

  Tato aktivita pořádaná norskou národní agenturou je určena pro nováčky a méně zkušené žadatele ze sektoru školního vzdělávání v programu Erasmus+. Za svůj cíl si klade poskytnout účastníkům prostor pro navázání nových kontaktů, které povedou k realizaci mezinárodních projektů. Zároveň má inspirovat ohledně toho, jakým způsobem pracovat s tématem udržitelnosti ve školkách a základních školách. V tomto duchu akce nabídne mimo jiné informace a praktické ukázky toho, jak funguje školský systém v Norsku.

Vysokoškolské vzdělávání

Akce pořádané v oblasti vysokoškolského vzdělávání

 • G – PAC: GREEN PARTNERSHIPS FOR COOPERATION

  Jedná se o kros-sektorální online kontaktní seminář, který je zaměřen na to, jak napsat úspěšnou projektovou žádost v rámci partnerství pro spolupráci. Seminář se bude věnovat jak kooperativním partnerstvím, tak i partnerstvím malého rozsahu Podtématem této akce je zelené vzdělávání v Evropě a jak k této programové prioritě přistupovat v rámci projektů.

 • Inclusive Mobility

  Jedná se o konferenci v sektoru vysokoškolského vzdělávání, která je zaměřena na téma inkluze.  Především pak na hledání způsobů, jak oslovit potenciální účastníky programu Erasmus+ z řad osob s omezenými příležitostmi a také zástupců skupin, které nejsou v programu dostatečně zastoupeny.

  Program této akce obsahuje jak prezentace, workshopy tak i sdílení osvědčených postupů mezi jednotlivými účastníky. Účastníci konference si tak zvýší své povědomí a znalosti ohledně způsobů, jak bojovat s bariérami, které brání některým studentům v účasti na mezinárodní mobilitě.

Vzdělávání dospělých

Akce v oblasti vzdělávání dospělých

 • G – PAC: GREEN PARTNERSHIPS FOR COOPERATION

  Jedná se o kros-sektorální online kontaktní seminář, který je zaměřen na to, jak napsat úspěšnou projektovou žádost v rámci partnerství pro spolupráci. Seminář se bude věnovat jak kooperativním partnerstvím, tak i partnerstvím malého rozsahu Podtématem této akce je zelené vzdělávání v Evropě a jak k této programové prioritě přistupovat v rámci projektů.

 • Creating Contacts and Cooperation between accredited organisations

  Tato aktivita představuje klasický kontaktní seminář, který je určen Erasmus+ koordinátorům z řad akreditovaných organizací. Cílem této jednodenní aktivity je navázání kontaktů mezi organizacemi, které poslouží pro budoucí mezinárodní spolupráci. Účastníci tedy budou mít bohatý prostor pro diskuse a sdílení svých myšlenek a nápadů ohledně budoucích projektů.