Zpráva o výsledcích šetření: Dlouhodobé mobility odborných škol v programu Erasmus+

Zpráva z kvantitativního šetření, realizace červen 2020

Cílem tohoto šetření bylo zjistit podrobnější informace jednak o různých aspektech dlouhodobých mobilit realizovaných v rámci iniciativy ErasmusPro a o jejich účastnících (jednalo se např. o složení vysílané skupiny z hlediska úrovně vzdělání, podíl vysílaných žáků a absolventů, cílové země stáží atd.) a jednak o případných bariérách bránících většímu rozvoji těchto mobilit.

Výsledky mohou být využity ke koncipování opatření umožňujících další rozvoj dlouhodobých stáží. Respondenty tvořily dvě cílové skupiny, které v hlavní míře rozhodují o efektivitě dlouhodobých stáží: odborné školy jako vysílající organizace stážistů a sami
účastníci stáží. Pro každou z těchto skupin byl vypracován dotazník s uzavřenými i otevřenými odpověďmi.

Zpráva je uspořádána do dvou hlavních částí. První část sděluje a komentuje údaje zjištěné dotazováním pracovníků odborných škol, které projekty dlouhodobých stáží realizovaly, druhá část pak prezentuje a komentuje informace zjištěné od účastníků dlouhodobých stáží.