Absolvent jako zrcadlo odborné školy

Kvalitní informace o tom, co absolventi dělají po získání kvalifikace a odchodu ze vzdělávání do praxe, jsou zásadní pro pochopení příčin problémů se zaměstnaností absolventů vysokoškolského nebo odborného vzdělávání a přípravy v určitých regionech, hospodářských odvětvích nebo oborech. Mohou pomoci také k nalezení řešení.

Jedním z užitečných nástrojů pro řízení kvality ve vzdělávání, stejně jako pro tvorbu politik založených na důkazech a faktech, je pravidelné sledování dráhy absolventů škol z hlediska jejich profesního uplatnění na trhu práce. S cílem podpořit zavedení systémů sledování uplatnění absolventů v členských zemích EU se tématu v posledních deseti letech věnovala Rada EU hned v několika dokumentech.

Národní VET TEAM při DZS realizoval mezi příjemci grantů programu Erasmus+ v sektoru odborného vzdělávání dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjistit současný stav ve sledování absolventů odborných škol. Šetření se dále zaměřilo na to, do jaké míry je možné odlišit uplatnění absolventů zahraničních stáží v rámci programu Erasmus+ od absolventů, kteří se stáží nezúčastnili, a zdůvodnit tak efektivnost těchto stáží a jejich dopad na vzdělávací systém. Výše uvedené šetření proběhlo v období od března do srpna 2022. Jeho respondenty byli příjemci grantu Erasmus+ v letech 2020 a 2021 (KA1 – akreditované organizace). Byl jim rozeslán elektronický dotazník s převážně uzavřenými otázkami, které nabízely jednu nebo více odpovědí. Pro zajištění konkrétních detailů sloužily otázky s volnými odpověďmi.