Evropské nástroje a principy kvality v programu Erasmus+

Brožura je výsledkem spolupráce VET týmu a DZS . Jejím hlavním cílem je přispět ke zvyšování kvality projektů Erasmus+ a představit jak vybrané evropské nástroje, tak principy kvality doporučované pro plánování a realizaci těchto projektů.

První část brožury obsahuje shrnutí výsledků práce ECVET týmu v předchozím období. Tyto výsledky jsou doplněny o informace věnované současné politice odborného vzdělávání v Evropě, jejím hlavním nástrojům a vybraným prvkům kvality. Druhá část brožury představuje výsledky šetření mezi realizátory projektů mobility osob (KA1) a projektů spolupráce (KA2) v programu Erasmus+ z Výzev 2018–2020.Šetření bylo zaměřené na jejich znalosti a využívání evropských nástrojů a dalších principů souvisejících se zajišťováním kvality. Proběhlo v červnu roku 2021. Dotazník odevzdalo 104 respondentů, návratnost dosáhla 52 %. Dotazník zjišťoval, zda realizátoři využívají kromě hlavních evropských nástrojů jako Europass, EQF a EQAVET také některé z následujících principů podporujících kvalitu projektů:

  • sledování absolventů
  • vytváření portfolia žáka
  • stanovení obsahu mobilit prostřednictvím výsledků učení
  • hodnocení účastníka mentorem
  • transparentní uznávání získaných kompetencí