Eurydice Brief: Equity in school education in Europe: Structures, policies and student performance

15. 07. 2022

Jak uspořádání vzdělávacího systému v dané zemi ovlivňuje rovnost a spravedlnost ve vzdělávání?

Shrnutí Eurydice Brief Equity in school education in Europe přináší hlavní poznatky rozsáhlé studie věnované tomuto tématu. Autoři se pokusili identifikovat takové systémové prvky a opatření, která jsou spjata s vyšší, resp. nižší rovností ve výkonech žáků na základních a středních školách. Podkladem pro porovnání výsledků studentů byly mezinárodní výzkumy PISA, PIRLS a TIMSS. Ve středu zájmu stály následující rysy vzdělávacích systémů: účast na předškolním vzdělávání, financování regionálního školství, diverzita škol, volba školy a její podmínky, kritéria přijímacího řízení, vzdělávací dráhy a počátek jejich diferenciace, opakování ročníku, autonomie a odpovědnost škol, podpora školám se znevýhodněnými žáky či podpora žákům a studentům s horšími vzdělávacími výsledky.

Zpráva je dostupná také v češtině.