Equity in school education in Europe: Structures, policies and student performance

14. 02. 2020

Jak uspořádání vzdělávacího systému v dané zemi ovlivňuje rovnost a spravedlnost ve vzdělávání? Tomuto tématu se věnuje rozsáhlá analytická studie Eurydice Equity in school education in Europe: Structures, policies and student performance.

Autoři se snaží identifikovat takové systémové prvky a opatření, která jsou spjata s vyšší, resp. nižší rovností ve výkonech žáků na základních a středních školách. Podkladem pro porovnání výsledků studentů jsou mezinárodní výzkumy PISA, PIRLS a TIMSS. Zpráva se věnuje následujícím rysům vzdělávacích systémů: účast na předškolním vzdělávání, financování regionálního školství, diverzita škol, volba školy a její podmínky, kritéria přijímacího řízení, vzdělávací dráhy a počátek jejich diferenciace, opakování ročníku, autonomie a odpovědnost škol, podpora školám se znevýhodněnými žáky či podpora žákům a studentům s horšími vzdělávacími výsledky. Studie porovnává 42 evropských vzdělávacích systémů a její součástí jsou detailní přílohy, kde jsou shrnuty informace za jednotlivé státy. 

K dispozici je také Eurydice Brief: Equity in school education in Europe: Structures, policies and student performance, který shrnuje hlavní poznatky studie. 

 

25. března 2021 proběhla Eurydice lunchtime conference věnovaná právě této studii 

Členové týmu Eurydice ve své prezentaci Equity in School Education: Structures, Policies and Student Performance představili zmíněnou studii, přístupy použité při analýze dat a hlavní poznatky týkající se velmi aktuálního tématu rovnosti ve vzdělávání. Paní Anna-Maria Giannopoulou (Deputy Head of Unit B2 Schools and Multilingualism) pak ve své prezentaci Pathways to school success představila téma rovnosti ve školství a inkluze z pohledu Generálního ředitelství pro oblast vzdělávání, mládeže, sportu a kultury (DG EAC).